Οι κατηγορίες Ομαδικής Ασφάλισης και τι προσφέρουν

Aναφερθήκαμε στο προηγούμενο άρθρο για την πολύτιμη συνεισφορά των ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε όλους τους άμεσα και έμμεσα συμμετέχοντες σε αυτά: τους εργαζόμενους, τον επιχειρηματία και την επιχείρηση, την ασφαλιστική επιχείρηση και την πολιτεία. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι αυτού του είδους τα ασφαλιστήρια, αφού αναφέρονται στην κάλυψη των αναγκών μιας μεγάλης ομάδας, η οποία έχει φυσιολογικά μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη από μια μονάδα, προσφέρουν τελικά τελειοποιημένο προϊόν, τελειοποιημένη εξυπηρέτηση και φυσικά τελειοποιημένη τιμή.
Οι ομαδικές ασφαλίσεις διαχωρίζονται και ταξινομούνται ανάλογα με το είδος της ασφαλιζόμενης ομάδας σε τρεις κατηγορίες:
 Ομαδικές ασφαλίσεις εργαζομένων στον ίδιο εργοδότη
Ομαδικές ασφαλίσεις μελών Σωματείων, Ομάδων, Συλλόγων, Συνδικάτων κλπ
Ομαδικές ασφαλίσεις χρεωστών τραπεζών, δανειοληπτών πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω καρτών κλπ
 Σκοπός των ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων είναι να καλύψουν ανάγκες οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από την κοινωνική ασφάλιση, καθώς επίσης και να βελτιώσουν το επίπεδο των υφιστάμενων παροχών.
Πολλά προγράμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν γι αυτόν τον σκοπό
 Ομαδική ασφάλιση ζωής περιορισμένης διάρκειας
Η ασφάλεια ζωής αυτού του τύπου δίνει την δυνατότητα στην οικογένεια του θανόντος, εφόσον αυτός πεθάνει στο περιορισμένο διάστημα του εργασιακού του βίου, ή σε άλλο περιορισμένο διάστημα που θα συμφωνηθεί, να λάβει ένα σημαντικό επίδομα έτσι ώστε να συνέλθει πιο γρήγορα από την τραγωδία. Είναι δεδομένο ότι το εισόδημα κάθε μέλους της οικογένειας δημιουργεί ένα επίπεδο ζωής το οποίο συνηθίζεται να θεωρείται μόνιμο και κεκτημένο. Οι συνέπειες της απώλειας του εισοδήματος αυτού μπορούν να αλλοιώσουν δραματικά το επίπεδο ζωής μιας οικογένειας και να αναστείλουν σημαντικά μελλοντικά σχέδια των εναπομεινάντων μελών, είτε αυτά αφορούν καταναλωτικές ανάγκες ή απολαύσεις, είτε σπουδές των παιδιών. Το εισόδημα αυτό δεν μπορεί να αναπληρωθεί με κανένα άλλο μέσο εκτός από την ασφάλιση. Η ασφάλιση αυτού του τύπου μπορεί να δοθεί μόνη της σαν αυτοδύναμο πρόγραμμα ή σε συνδυασμό με άλλες καλύψεις υγείας.
 Ομαδική ασφάλεια θανάτου και ανικανότητας από ατύχημα
Μπορεί να δοθεί μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με την ασφάλιση ζωής περιορισμένης διάρκειας. Παρέχει το ασφαλισμένο κεφάλαιο που θα συμφωνηθεί σε περίπτωση θανάτου από ατύχημα εντός ή εκτός εργασιακού χώρου. Επίσης προσφέρει πολύ σημαντικά κεφάλαια σε περίπτωση μόνιμης αναπηρίας από ατύχημα και μεγάλα επιδόματα σε περίπτωση που η ανικανότητα είναι μεν μόνιμη, αλλά δεν είναι απαγορευτική για την εξάσκηση κάποιου επαγγέλματος. Η φύση των κινδύνων που καλύπτονται από αυτό το ασφαλιστήριο έχουν τα χαρακτηριστικά της σπανιότητας αλλά και της μεγάλης δραματικότητας και του πόνου. Ενώ οι ίδιοι κίνδυνοι στατιστικά συμβαίνουν πέντε φορές περισσότερο από παθολογικά αίτια, οι ατυχηματικοί κίνδυνοι δημιουργούν μεγάλη αίσθηση και δραματικές μνήμες. Λόγω της σπανιότητάς τους είναι ιδιαίτερα οικονομικοί και προτείνεται σε κάθε επιχείρηση ή οργανισμό να αγοράζουν μεγάλα κεφάλαια ασφάλισης για τους εργαζόμενους που απασχολούν, έτσι ώστε να καλυφθούν με τον καλύτερο δυνατό ανθρωπίνως τρόπο οι συνέπειες και τα επακόλουθα ενός απρόβλεπτου γεγονότος.
 Μικτή ομαδική ασφάλιση ζωής και συνταξιοδότησης
Αυτού του είδους η ομαδική ασφάλεια καλύπτει τις πιο κεφαλαιώδεις ανάγκες του ανθρώπου:
Την κάλυψη του θανάτου και την κάλυψη της συνταξιοδότησης. Προηγείται αναλογιστική μελέτη έτσι ώστε να διαπιστωθεί το ακριβές ποσό που θα απολεσθεί από τον μισθό των εργαζομένων όταν αυτοί θα συνταξιοδοτηθούν. Το κοινωνικό σύστημα ασφάλισης θα καλύψει ένα ποσοστό επί των μισθών που λαμβάνονται τα τελευταία πέντε έτη. Το ποσό που θα λείπει θα σημαίνει αυτόματη πτώση του επιπέδου ζωής που έχει εξασφαλισθεί. Εφόσον δεν έχει δημιουργηθεί ένας σίγουρος και μόνιμος μηχανισμός εξασφάλισης αυτού του υπολειπόμενου εισοδήματος, τότε οι συνέπειες θα είναι δυσάρεστες και οι συμβιβασμοί επώδυνοι, πολύ περισσότερο σε μια ηλικία που τα περιθώρια ελιγμών θα είναι ανελαστικά. Η ασφάλιση μέσω προγράμματος συνταξιοδότησης είναι η πιο δημοφιλής, η πιο σίγουρη και η πιο ασφαλής λύση παγκοσμίως.
Οι εισφορές αυτών των προγραμμάτων μοιράζονται ανάμεσα στον εργοδότη και τον εργαζόμενο. Ο εργοδότης πληρώνει για την κάλυψη της ασφάλειας ζωής και ο εργαζόμενος για τις συνταξιοδοτικές παροχές. Εφόσον ο εργαζόμενος αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο από την επιχείρηση λαμβάνει την αξία εξαγοράς ή του δίνεται η δυνατότητα να συνεχίσει την πληρωμή των εισφορών μόνος του.
Μικτή εθελοντική ομαδική ασφάλιση ζωής και συνταξιοδότησης με αναδοχή
Είναι η ίδια ασφάλιση με την προηγούμενη αλλά με κάποιες ουσιαστικές διαφορές:
Την πληρωμή των ασφαλίστρων την αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου οι εργαζόμενοι και η συμμετοχή είναι εθελοντική. Η επιχείρηση έχει το ρόλο του αναδόχου, δηλαδή αποτελεί το κέλυφος και το σημείο αναφοράς που νομιμοποιεί την ύπαρξη ενός ομαδικού ασφαλιστηρίου. Αποτελεί το καλύτερο εργαλείο για την κάλυψη των πολυτιμότερων αναγκών και ταυτόχρονα παρακάμπτει το ουσιαστικότερο εμπόδιο προς την δημιουργία ενός ομαδικού προγράμματος που είναι η καθολική συμμετοχή. Έτσι επωφελούνται μόνο όσοι έχουν την πρόθεση και την δυνατότητα να το κάνουν ενώ οι μη συμμετέχοντες αφενός δεν παρακωλύουν την διαδικασία και αφετέρου μπορούν να εισέλθουν στο πρόγραμμα σε ευνοϊκότερο γι αυτούς χρόνο.
 
 Τα ασφάλιστρα των ομαδικών ασφαλιστηρίων ζωής εκπίπτουν μέχρι 1500 ευρώ ανά εργαζόμενο
 Ομαδική ασφάλεια ιατρικής περίθαλψης
Αποτελεί την πιο διαδεδομένη μορφή ομαδικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Οι ατέλειες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και η ανάγκη για ελευθερία επιλογών και αναζήτηση ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας ωθούν τους εργοδότες στην επιλογή αυτών των ασφαλιστηρίων. Τα σημαντικότερα προγράμματα που αποτελούν αυτά τα συμβόλαια είναι τα εξής:
 Κάλυψη εξόδων νοσηλείας
Περιλαμβάνει κάλυψη για νοσοκομειακά έξοδα, αμοιβές γιατρών χειρουργών και αναισθησιολόγων, διαγνωστικές εξετάσεις, φάρμακα, χημειοθεραπείες, ακτινοβολίες, φυσιοθεραπείες, αποκλειστική νοσοκόμα. Το ποσοστό κάλυψης είναι συνήθως 80%.
 Κάλυψη εξωνοσοκομειακών δαπανών
   Παρέχεται για έξοδα που θα πραγματοποιηθούν εκτός νοσοκομείου και αφορούν επισκέψεις σε γιατρούς, διαγνωστικές εξετάσεις, φάρμακα, φυσιοθεραπείες. Το ποσοστό κάλυψης είναι συνήθως 80%.
 Παροχές μητρότητας
   Συνήθως δίνεται ένα επίδομα τοκετού το οποίο είναι κατά 50% αυξημένο σε περίπτωση καισαρικής τομής ή κατά 50% μειωμένο σε περίπτωση αποβολής. Πολύ σπάνια πλέον συναντώνται προγράμματα που καλύπτουν τον τοκετό σαν οποιαδήποτε άλλη νοσηλεία.
 Κάλυψη ετήσιου προληπτικού ελέγχου
    Δίνεται για συγκεκριμένο αριθμό εξετάσεων και μπορεί να διενεργηθεί μία ή δύο φορές το χρόνο.
 Κάλυψη ιατροφαρμακευτικών εξόδων από ατύχημα
   Επεκτείνουν την κάλυψη των εξόδων από ατύχημα και εκτός νοσοκομείου. Η κάλυψη των εξόδων είναι 100%.
 Επίδομα σοβαρών ασθενειών
    Παρέχεται ένα μεγάλο επίδομα σε περίπτωση επέλευσης πολύ σοβαρών ασθενειών όπως: καρκίνος, μεταμόσχευση ζωτικών οργάνων, τετραπληγία, AIDS, εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, έμφραγμα, εγκεφαλικό, νεφρική ανεπάρκεια, σκλήρυνση κατά πλάκας, τύφλωση κλπ
 Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας
    Δίνει στον νοσηλευόμενο ένα ημερήσιο επίδομα νοσηλείας καθώς και ένα επίδομα ανάρρωσης στο σπίτι
 Χειρουργικό επίδομα
    Δίνει μια πρόσθετη αμοιβή εφόσον πραγματοποιηθεί χειρουργική επέμβαση, το ύψος της οποίας καθορίζεται από την σοβαρότητα της χειρουργικής επέμβασης.
 Οδοντιατρική περίθαλψη
   Αρχίζει να γίνεται της μόδας τα τελευταία χρόνια. Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν συμβεβλημένες κλινικές με τις οποίες συνεργάζονται και παρέχουν στους δικαιούχους υψηλές υπηρεσίες σε πολύ χαμηλές τιμές.
 Οφθαλμολογική περίθαλψη
     Κατά την ίδια λογική παρέχονται υπηρεσίες οφθαλμολογικών εξετάσεων και διόρθωσης διαθλαστικών ανωμαλιών σε πολύ χαμηλό κόστος.
 Κατ ’οίκον νοσηλεία
   Επειδή η δυνατότητα ανάρρωσης είναι πιο αξιόπιστη στο ζεστό και γνώριμο περιβάλλον του σπιτιού, ειδικά κινητά συνεργεία εξασφαλίζουν πλήρη φαρμακευτική και ειδικευμένη φροντίδα κατ ‘οίκον εφόσον βέβαια κάτι τέτοιο επιτρέπεται από την φύση της νοσηλείας.
 Ομαδική κάλυψη ανικανότητας
Υπάρχουν δύο ειδών κίνδυνοι ανικανότητας. Οι βραχυχρόνιοι και οι μακροχρόνιοι. Οι συνέπειες εφόσον συμβούν είναι από σοβαρές μέχρι καταστροφικές. Στην απλή περίπτωση ο παθών θα λείψει από την εργασία του λίγο καιρό και οι επιπτώσεις στην καθημερινότητά του δεν πρόκειται να είναι δραματικές. Στην περίπτωση όμως που κάποιος μείνει μόνιμα ανίκανος οι συνέπειες ίσως είναι μεγαλύτερες από ενός θανάτου, αφού εκτός από την απώλεια της ικανότητας να εργάζεται και την συνεπαγόμενη απώλεια εισοδήματος της οικογένειάς του, ταυτόχρονα θα πρέπει να συντηρεί και τον εαυτό του ο οποίος φυσικά θα παραμείνει καταναλωτής.
  Εάν ο εργαζόμενος αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο από την επιχείρηση λαμβάνει την αξία εξαγοράς ή του δίνεται η δυνατότητα να συνεχίσει την πληρωμή των εισφορών μόνος του
 Οι καλύψεις βραχυχρόνιες ανικανότητας καλύπτουν από ατύχημα ή ασθένεια τον εργαζόμενο μετά από ένα περιστατικό το οποίο κρίνεται ιάσιμο εντός των επομένων 2 ετών. Σκοπός της ασφάλισης αυτής είναι να καλύψει το απολεσθέν εισόδημα του εργαζομένου και γι ’αυτό συνήθως αυτή η κάλυψη τίθεται σε εφαρμογή μετά την 31η ημέρα του συμβάντος. Αυτό γίνεται διότι αφενός τον πρώτο μήνα ο εργοδότης και ο ασφαλιστικός φορέας καλύπτουν την απώλεια του μισθού, αφετέρου το κόστος της ασφάλισης μειώνεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό.
 Οι καλύψεις μακροχρόνιας ανικανότητας ενεργοποιούνται όταν ένα περιστατικό κριθεί μόνιμο και μη ιάσιμο. Μπορούν να προσφέρουν κάλυψη μέχρι την ηλικία της συνταξιοδότησης. Οι παροχές που δίνει αυτό το πρόγραμμα είναι είτε εφάπαξ είτε μηνιαίες.
 Ομαδική ασφάλιση group δανειοληπτών
Αυτού του είδους ασφάλιση καλύπτει όλους τους οφειλέτες έναντι ενός πιστωτή. Αν ο ασφαλισμένος οφειλέτης πεθάνει ή καταστεί ανίκανος προς εργασία, τότε η ασφαλιστική εταιρεία πληρώνει το εκκρεμές υπόλοιπο του δανείου στο πιστωτή. Συχνά συναντάμε τελευταία τέτοιου είδους προγράμματα στις τράπεζες αλλά και σε πολυκαταστήματα που καλύπτουν τις αγορές μέσω πιστωτικών καρτών
 Συμπληρωματικές πληροφορίες
Κάλυψη εξαρτώμενων μελών οικογένειας
Στα ομαδικά ασφαλιστήρια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μπορούν να συμπεριληφθούν και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας, δηλαδή ο/η σύζυγος μέχρι την ηλικία των 65 ετών και τα παιδιά μέχρι τα 18 ή τα 25 έτη αν σπουδάζουν. Οι παροχές οι οποίες μπορούν να δοθούν στα μέλη αυτά είναι: νοσηλευτικά και εξωνοσοκομειακά έξοδα, καλύψεις μητρότητας και ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα.
 Δικαίωμα μετατροπής
    Ένας πολύ σημαντικός όρος που μπορεί να συμπεριληφθεί στην ομαδική ασφάλιση και δίνει το δικαίωμα στον δικαιούχο να συνεχίσει την ασφάλισή του εφ όρου ζωής όταν αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο από την επιχείρηση που εργάζεται (συνταξιοδότηση, απόλυση, οικειοθελή αποχώρηση, λήξη σύμβασης)
 Συμμετοχή στα κέρδη
    Η ρήτρα συμμετοχής στα κέρδη έχει την έννοια της επιστροφής μέρους των ασφαλίστρων εφόσον το πρόγραμμα εντός του έτους εμφανίσει κερδοφόρο αποτέλεσμα για την ασφαλιστική εταιρεία. Συνήθως ο λόγος αυτός είναι το άθροισμα των αποζημιώσεων που πληρώθηκαν και αυτών που εκκρεμούν προς το σύνολο των καθαρών ασφαλίστρων. Η επιστροφή μπορεί να φτάσει μέχρι 70% του ποσού αυτού ή να μείνει για συμψηφισμό στα επόμενα έτη.
 Κάλυψη ώρων εργασίας
    Προκειμένου να μειωθεί το κόστος της ασφάλισης, μπορεί να γίνει συμφωνία έτσι ώστε η κάλυψη να ισχύει μόνο κατά τις ώρες εργασίας και κατά την διάρκεια μετάβασης στην εργασία. Συνήθως αυτό γίνεται για τις ατυχηματικές καλύψεις (Θάνατος, αναπηρία, έξοδα ατυχήματος).
 Γεωγραφικό εύρος καλύψεων και περίοδος αναμονής
 Τα ομαδικά ασφαλιστήρια καλύπτουν σε όλο τον κόσμο τα μέλη τους αλλά συνήθως έχουν μια περίοδο αναμονής προκειμένου να τεθούν σε πλήρη εφαρμογή. Η περίοδος αυτή είναι 30 μέρες για την Ελλάδα και 180 μέρες για το εξωτερικό εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.

One comment

  1. Γεια σας. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Οι νόμοι που αφορούν την ασφαλιστική κάλυψη στις ατομικές ασφαλίσεις είναι οι ίδιοι και στις ομαδικές ασφαλίσεις; Για παράδειγμα φέρνω το αρθρ.3 παρ.3 του ασφ.ν. που λέει πως σε περίπτωση που ο λήπτης της ασφάλισης δεν δηλώσει στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκτίμιση του κινδύνου η σύμβαση λύεται;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*