Στ. Βερζοβίτης / Ευρωπαϊκή Πίστη: Μεγάλο στοίχημα η τυποποίηση διαδικασιών μέσω robotics

Αφιέρωμα στους Οικονομικούς Διευθυντές (CFOs) – μέρος γ

της Έλενας Ερμείδου

Πλειάδα προκλήσεων αντιμετωπίζουν οι οικονομικοί διευθυντές, όπως η ευθυγράμμιση και παροχή βοήθειας στην ομογενοποίηση των δεδομένων και πληροφοριών που παράγονται από την αναλογιστική, η εφαρμογή των νέων κανονιστικών και εποπτικών απαιτήσεων, η δημιουργία αναφορών οι οποίες θα πρέπει να περιέχουν ποιοτικά στοιχεία, η παροχή σφαιρικότερης ανάλυσης κ.ά. Μεγάλο στοίχημα είναι και η τυποποίηση των επαναλαμβανόμενων διαδικασιών.

Η πολυπλοκότητα των συστημάτων και των πληροφοριών που παράγονται είτε μέσα στον οργανισμό είτε εκτός μέσω εξωπορισμού καθιστούν αναγκαία την αυτοματοποίηση, κυρίως στους τομείς της αναλογιστικής, των πληρωμών υποχρεώσεων, της μισθοδοσίας κ.ά., που πιθανότατα πολύ σύντομα δεν θα υποστηρίζονται από τις ίδιες τις εταιρείες. Με τον τρόπο αυτό, οι οργανισμοί θα μπορέσουν να εστιάσουν την προσοχή τους στα αναπτυξιακά θέματα.

iw? Ποιες είναι οι προκλήσεις των οικονομικών διευθυντών στον ασφαλιστικό κλάδο;

Στέφανος Βερζοβίτης: Οι οικονομικοί διευθυντές αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις. Ειδικά δε για τον ασφαλιστικό κλάδο, θα μπορούσαμε να τις συνοψίσουμε στις ακόλουθες:

• Εφαρμογή των νέων κανονιστικών και εποπτικών απαιτήσεων.
• Ευθυγράμμιση και παροχή βοήθειας στην ομογενοποίηση των δεδομένων και πληροφοριών που παράγονται από την αναλογιστική, το ρίσκο και τις οικονομικές υπηρεσίες.
• Συμβολή στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του οργανισμού, γεγονός που σημαίνει την από μηδενική βάση δημιουργία ετήσιων προϋπολογισμών δαπανών και την επανεξέταση της χρησιμότητας όλων των επενδυτικών και διοικητικών δομών της εταιρείας (γραφεία, τομείς, αυτοματοποίηση διαδικασιών, σκοπιμότητα αναδιοργάνωσης).
• Δημιουργία αναφορών οι οποίες θα πρέπει να περιέχουν ποιοτικά στοιχεία και να παράγονται γρήγορα, είτε αφορούν στο κλείσιμο του έτους είτε σε μικρότερες περιόδους.
• Παροχή σφαιρικότερης ανάλυσης προς τη διοίκηση, έτσι ώστε να υπάρχει ουσιαστικότερη βοήθεια και συνεισφορά στη λήψη αποφάσεων.

iw? Πώς επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότητα στον κλάδο ενόψει των συνεχών μεταβολών και των νέων λογιστικών προτύπων; Τι σημαίνουν όλα αυτά για εσάς, τους οικονομικούς διευθυντές;

Σ.Β.: Το σημαντικότερο λογιστικό πρότυπο, που θα αλλάξει σημαντικά τον τρόπο υπολογισμού των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, είναι το ΔΠΧΑ 17. Ήδη, στην Ευρωπαϊκή Πίστη, έχουμε ξεκινήσει την προεργασία προσαρμογής, έτσι ώστε να είμαστε έγκαιρα έτοιμοι. Η κατανόηση και απορρόφηση του συγκεκριμένου πρότυπου, όπως σε μικρότερο βαθμό και του ΔΠΧΑ 9, που αφορά τα χρηματοοικονομικά μέσα, απαιτούν επιπλέον χρόνο, γεγονός αναγκαίο για τη διατήρηση της σύννομης λειτουργίας κάθε εταιρείας.

iw? Οι τυποποιημένες, αυτοματοποιημένες διαδικασίες επιτυγχάνουν σε όλους τους τομείς σωστό αποτέλεσμα;

Σ.Β.: Η τυποποίηση των επαναλαμβανόμενων διαδικασιών, μέσω κατάλληλων λογισμικών προγραμμάτων (robotics), είναι ένα μεγάλο στοίχημα και οι νικητές θα έχουν ένα σαφές ανταγωνιστικό προβάδισμα. Η πολυπλοκότητα των συστημάτων και των πληροφοριών που παράγονται είτε μέσα στον οργανισμό είτε εκτός μέσω εξωπορισμού καθιστούν αναγκαία την αυτοματοποίηση, κυρίως στους τομείς αναλογιστικής, πληρωμών υποχρεώσεων, μισθοδοσίας κ.ά., που πιθανότατα πολύ σύντομα δεν θα υποστηρίζονται από τις ίδιες τις εταιρείες. Με τον τρόπο αυτό, οι οργανισμοί θα μπορέσουν να εστιάσουν την προσοχή τους στα αναπτυξιακά θέματα, οι δε εργαζόμενοί τους θα νιώθουν παραγωγικότεροι, συνεισφέροντας ουσιαστικότερα στην προσθήκη αξίας προς τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους μετόχους. Σε κάθε περίπτωση, για να έλθει σωστό αποτέλεσμα, πρέπει να γίνει σωστός σχεδιασμός.

iw? Τι σημαίνουν για εσάς οι νέες τεχνολογίες και τι προσδοκάτε από τις ψηφιακές λύσεις;

Σ.Β.: Οι νέες τεχνολογίες είναι πάντα η πιο μεγάλη και ελκυστική πρόκληση για τα στελέχη των εταιρειών. Το στοίχημα πάντα είναι η έγκαιρη υιοθέτησή τους, αφού πρώτα προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες κάθε κλάδου, έτσι ώστε να παραμένουν ανταγωνιστικοί στην αγορά. Οι νέες λύσεις θα μας βοηθήσουν να προσεγγίσουμε ευκολότερα τους πελάτες μας, να τους παράσχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, να βελτιώσουμε τη γνώση μας για αυτούς και τις ανάγκες τους, να προστατευτούμε, όσο είναι δυνατόν, από το κυβερνοέγκλημα και, τέλος, να αναπτύξουμε νέες αγορές μέσω των blockchain.

iw? Ποιες θα είναι οι επόμενες επενδύσεις σας και τι προσδοκάτε από αυτές;

Σ.Β.: Η δυνατότητα διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου των επενδύσεων σε περίοδο κεφαλαιακών περιορισμών είναι μικρή. Παρ’ όλα αυτά, η επενδυτική επιτροπή της εταιρείας διερευνά πιθανές διαφοροποιήσεις, κυρίως προς τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, ένα πεδίο που θεωρούμε ότι ταιριάζει στις ανάγκες της ασφαλιστικής βιομηχανίας, αφού είναι χαμηλού ρίσκου και μακροχρόνιας, σχετικά σταθερής, απόδοσης. Η υλοποίηση του ως άνω έργου, καθώς και άλλων, πιστεύουμε ότι θα επιταχυνθεί εάν συνοδευτεί με τις κατάλληλες νομοθετικές παρεμβάσεις.

iw? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου CFO;

Σ.Β.: Στα χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου CFO θα μπορούσαμε να αναφέρουμε:

• Την ικανότητά του για ικανοποιητικές οικονομικές προβλέψεις αναφορικά με τις βραχυπρόθεσμες μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος.
• Την εξαιρετική επικοινωνιακή του ικανότητα, στον βαθμό που η θέση του απαιτεί την επικοινωνία με όλους τους παραγωγικούς συντελεστές του οργανισμού, με ζητούμενο την κατανόηση και την οικοδόμηση κοινής γλώσσας.
• Τη συμμετοχή του στη διαμόρφωση του οράματος και της κουλτούρας εντός του οργανισμού.
• Την καλή γνώση των λογιστικών θεμάτων που αφορούν στα φορολογικά αλλά και στα IFRS βιβλία της εταιρείας.
• Την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο επιχειρεί ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται.
• Τις ηγετικές του ικανότητες, που είναι αναγκαίες, έτσι ώστε να οδηγεί την ομάδα του με βάση την εταιρική στρατηγική.
• Την ικανότητά του να μετρά το ρίσκο που κάθε φορά αναλαμβάνει με τις αποφάσεις και τις ενέργειές του.
• Τον απόλυτο προσανατολισμό του στην επίτευξη των προϋπολογισμένων αποτελεσμάτων, παρέχοντας βοήθεια και πληροφόρηση προς όλους τους εμπλεκομένους.

Επιπρόσθετα, ένας CFO που δραστηριοποιείται στην ασφαλιστική αγορά, εκτός από τα γενικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τη θέση του, και ήδη τα αναφέραμε, θα πρέπει επίσης να μπορεί να συνεισφέρει καταλυτικά στην:

• επίτευξη της ανάπτυξης μέσω της επέκτασης της εταιρείας με εξαγορές και συγχωνεύσεις, ερευνώντας τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, ενώ, παράλληλα, θα πρέπει να εξασφαλίζει όλη την δυνατή βοήθεια προς το Τμήμα Μάρκετινγκ, στην προσπάθειά του για την εξεύρεση και ανάπτυξη σε νέες αγορές,
• αναδιοργάνωση και στις αναγκαίες οργανωτικές παρεμβάσεις έτσι ώστε η εταιρεία να μετασχηματιστεί ομαλά περνώντας στην ψηφιακή εποχή, στον βαθμό που απευθύνεται σε αγοραστές οι οποίοι όλο και περισσότερο επιθυμούν να έρχονται σε επαφή μαζί της μέσω ψηφιακών μέσων,
• διαχείριση του λειτουργικού κόστους και στην παραγωγή υψηλού, προ φόρων αποτελέσματος, σε ένα περιβάλλον οξύτατου ανταγωνισμού, χαμηλών επιτοκίων, ιδιαίτερα αυξημένης φορολόγησης και εντονότερης εποπτείας,
• βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων σε συνδυασμό με τη συλλογή και επεξεργασία μεγάλων αριθμών δεδομένων τα οποία, όταν υποστούν την κατάλληλη επεξεργασία, μπορεί να δώσουν ένα άκρως σημαντικό προβάδισμα στον τρόπο προσέγγισης και στη γνώση των αναγκών των πελατών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*