Ασφαλίσεις αυτοκινήτων: Σε τρεις ενότητες η πρώτη εκτίμηση δεικτών του έτους 2023

Η Επιτροπή Αυτοκινήτων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, συνεχίζοντας την πολύ καλή δουλειά που κάνει, στο σύνολό της, η τελευταία, αποδίδοντας τακτικά πρωτογενή στοιχεία για την εξέλιξη του κλάδου ανά τομέα, προχώρησε στην πρώτη εκτίμηση των βασικών δεικτών των ασφαλίσεων αυτοκινήτων του έτους 2023, με σκοπό την παροχή στατιστικής πληροφόρησης πριν από την έκδοση της Στατιστικής Επετηρίδας του κλάδου.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, που ολοκληρώθηκε χάρη στη συνεργασία των στελεχών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, υπογράφουν ο κ. Δημήτριος Ζορμπάς, πρόεδρος της Επιτροπής Αυτοκινήτων, και η κ. Ελίνα Παπασπυροπούλου, γενική διευθύντρια της ΕΑΕΕ (είναι διαθέσιμα και από την ιστοσελίδα της ΕΑΕΕ στα ελληνικά και στα αγγλικά).

Η ασφάλιση αυτοκινήτων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους ασφάλισης στην Ελλάδα. Συμμετέχει κατά 41% στην παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλίσεων κατά ζημιών και κατά 21% στη συνολική παραγωγή ασφαλίσεων ζωής και ζημιών (στοιχεία του έτους 2023). Αναλυτικότερα, η Επιτροπή Αυτοκινήτων της ΕΑΕΕ, αφού έλαβε υπόψη της τις ανάγκες πληροφόρησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις ασφαλίσεις αυτοκινήτων, προχώρησε στην έκδοση έρευνας με τους βασικούς δείκτες για τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων για το 2023.

Έρευνα πάνω σε τρεις ενότητες

Η έρευνα στοχεύει στην πρώτη εκτίμηση του πλήθους των ασφαλισμένων οχημάτων και των βασικών δεικτών ζημιών (μέση συχνότητα και μέση ζημιά), ανά χρήση οχήματος, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν.
Επισημαίνεται ότι τα οριστικά στοιχεία του έτους 2023 (όπως αυτά θα προκύψουν μετά τις διασταυρώσεις με τα αρχεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και τις πιθανές διορθώσεις) θα περιλαμβάνονται στη Στατιστική Επετηρίδα του κλάδου, που θα εκδοθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η έρευνα αποτελείται από τρεις ενότητες:

Στην πρώτη ενότητα αναλύεται το πλήθος των ασφαλισμένων οχημάτων ανά χρήση και παρουσιάζονται οι δείκτες της συχνότητας ζημιών και του μέσου κόστους ζημιάς για το σύνολο των καλύψεων.
Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται οι ανωτέρω δείκτες για την κάλυψη της αστικής ευθύνης οχημάτων.
Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή των δεικτών συχνότητας και μέσης ζημιάς για την κάλυψη αστικής ευθύνης οχημάτων ανά νομό.

Στην έρευνα του 2023 περιλαμβάνονται τα προσωρινά στοιχεία 29 ασφαλιστικών επιχειρήσεων με καθεστώς εγκατάστασης καθώς και όσων δραστηριοποιούνται μέσω ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και κάνουν χρήση των υπηρεσιών της ΕΑΕΕ, οι οποίες εκτιμάται ότι συγκεντρώνουν το 96,2% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων των ασφαλίσεων αυτοκινήτων, εκ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Αυξημένη κατά 4% σε σχέση με το 2022

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων αναφέρεται στην εγγεγραμμένη παραγωγή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με εγκατάσταση καθώς και όσων δραστηριοποιούνται μέσω ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και κάνουν χρήση των υπηρεσιών της ΕΑΕΕ. Η ως άνω οριζόμενη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων (άθροισμα των κλάδων 3. Χερσαίων οχημάτων και 10. Αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων) του έτους 2023 εκτιμάται σε 1,15 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 4% σε σχέση με το 2022.

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 29 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, με εκτιμώμενη συμμετοχή 96,2% στο σύνολο του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων για το 2023. Τα στοιχεία του έτους 2022, που προέρχονται από τη Στατιστική Επετηρίδα του κλάδου, αφορούν τα οριστικά στοιχεία 28 ασφαλιστικών επιχειρήσεων με συμμετοχή 88% στο σύνολο των ασφαλίσεων αυτοκινήτων. Οι σημαντικότεροι αριθμοδείκτες που προκύπτουν από τη μελέτη των στοιχείων των ετών 2022 και 2023, αντιστοίχως, αναφορικά με την ασφάλιση αυτοκινήτων για το σύνολο των καλύψεων και των οχημάτων, έχουν ως εξής:

Σύνολο καλύψεων ασφαλίσεων αυτοκινήτων

Όσον αφορά το σύνολο των καλύψεων αυτοκινήτων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα, προκύπτουν τα εξής:

Κάλυψη αστικής ευθύνης οχημάτων

Όσον αφορά την κάλυψη αστικής ευθύνης οχημάτων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα, προκύπτουν τα εξής:

Από το περιοδικό Insurance World