Δανειακές συμβάσεις αυτοκινήτων και ασφάλιση

 

Με αφορμή ερωτήματα Μελών της ΕΕΑΕ σχετικά με τις δανειακές συμβάσεις Αυτοκινήτων και τις πιέσεις που ασκούνται για την ασφάλισή τους σε συγκεκριμένες Εταιρείες συνεργαζόμενες με Πιστωτικά ιδρύματα, και αφού θέσαμε το θέμα  στον Νομικό  μας Σύμβουλο, η Ένωση υπενθυμίζει σε όλους τους συναδέλφους  ότι σύμφωνα με την αριθμ. 462/14.5.2013 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της ΤτΕ (περί προώθησης ασφαλιστηρίων συμβολαίων από πιστωτικά ιδρύματα), ο δανειολήπτης δεν υποχρεούται να ασφαλιστεί σε συνεργαζόμενη με το πιστωτικό ίδρυμα ασφαλιστική επιχείρηση αλλά διατηρεί το συμβατικό δικαίωμα να προσκομίσει ασφαλιστήριο της επιλογής του, εφόσον βέβαια αυτό πληροί τις καλύψεις που αναφέρονται στη δανειακή σύμβαση. 

Η ανωτέρω Εγκύκλιος της ΤτΕ αναφέρεται γενικώς σε: 

• προώθηση ασφαλιστηρίων συμβολαίων από πιστωτικά ιδρύματα και 

• δανειακές συμβάσεις.

Δηλαδή δεν αναφέρεται ειδικά σε δανειακές συμβάσεις, που αφορούν μόνο πώληση ακινήτων με σύναψη δανείου με πιστωτικό ίδρυμα-τραπεζική εταιρεία.

Ως εκ τούτου και σύμφωνα με την νομική γνωμοδότηση, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, των αρχών της ελευθερίας των συμβάσεων, της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του υγιούς ανταγωνισμού, η Εγκύκλιος 462/2013 έχει εφαρμογή και στις πωλήσεις οχημάτων,  που συνδέονται με τη λήψη δανείου και τη σύναψη δανειακής σύμβασης με πιστωτικό ίδρυμα. 

Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.Ε.