Διαγράφονται από το ΧΑΚ οι μετοχές της Interlife Ασφαλιστικής

Η Interlife Ασφαλιστική ανακοίνωσε στο επενδυτικό κοινό ότι δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου η ανακοίνωση για διαγραφή των μετοχών της από τη Ν.Ε.Α. Αγορά.

Οπως αναφέρει η ανακοίνωση, «το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, αποφάσισε, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας Interlife Ανώνυμη Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α. (η «Εταιρεία»), να προχωρήσει με τη διαγραφή των μετοχών της από τη ΝΕΑ Αγορά, σύμφωνα με την εξουσία που του παρέχει το Άρθρο 178(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου και η Παράγραφος 2.4.1.3 της ΚΔΠ 379/2014 ως τροποποιήθηκε.

Η διαγραφή των μετοχών της πιο πάνω εταιρείας από το Χρηματιστήριο θα ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου 2023. Οι τίτλοι της εταιρείας θα ανασταλούν από τις 29 Αυγούστου 2023 μέχρι τη διαγραφή τους».

Σημειώνεται ότι η διαδικασία για τη μεταφορά των αξιών από το Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο Αξιών (ΚΑΜ) του ΧΑΚ, όπου το μητρώο της εταιρίας θα συνεχίσει να τηρείται ως μη εισηγμένο, κατόπιν αιτήματός της, στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, διεξάγεται μέσω των Χειριστών (Μελών και Θεματοφυλάκων ΧΑΚ).

Η εταιρία παραμένει στη διάθεση των μετόχων της για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τα ανωτέρω.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*