Ηλεκτρονική Διαχείριση Εντολών Πραγματογνωμοσύνης

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική δημιούργησε μία ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της διαδικασίας ανάληψης κινδύνων για την ασφάλιση οχημάτων και συγκεκριμένα την αποτελεσματικότερη διαχείριση της διαδικασίας της πραγματογνωμοσύνης, η οποία πραγματοποιείται κατά το στάδιο της προσθήκης προαιρετικών καλύψεων στα ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων.

Η πλατφόρμα παρέχει ένα εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον χρήσης για τους υπαλλήλους-χρήστες της Διεύθυνσης Έκδοσης Οχημάτων όσο και για τους πραγματογνώμονες. Σε λίγα και απλά βήματα, διεκπεραιώνεται αποτελεσματικά η διαδικασία και η ανταλλαγή των πληροφοριών και επικοινωνιών μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, από το πρώτο στάδιο της ανάθεσης της εντολής στον πραγματογνώμονα έως και τη λήψη της ολοκληρωμένης έκθεσης αυτού. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι η πλατφόρμα είναι συνδεδεμένη με τη βάση δεδομένων των εν ισχύ συμβολαίων της εταιρείας.

Με τον τρόπο αυτό, στο στάδιο της ανάθεσης, επιτυγχάνεται άμεση ανάκτηση των στοιχείων του ασφαλι- στηρίου συμβολαίου, εξασφαλίζεται η εγκυρότητα των στοιχείων και εξαλείφονται τυχόν λάθη. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου του οχήματος, ο πραγματογνώμονας εισάγει τις απαραίτητες πληροφορίες, φωτογραφίες, δικαιολογητικά έγγραφα και παρατηρήσεις για την κατάσταση του οχήματος και δημιουργείται αυτόματα η έκθεση εκτίμησης οχήματος.

Επιπλέον:

-Ο πραγματογνώμονας έχει τη δυνατότητα να ανατρέξει στο πλήρες ιστορικό των εντολών ανάθεσης
και της κατάστασής τους, ανά πάσα στιγμή.

-Παρέχονται ολοκληρωμένα στα- τιστικά στοιχεία για την εξέλιξη των καταχωρήσεων, ώστε η Εταιρεία
να μπορεί να αξιολογεί την ίδια την πλατφόρμα, τα παραγωγικά αποτε- λέσματα της Διεύθυνσης Έκδοσης Οχημάτων, το δίκτυο πραγματογνω- μόνων αλλά και τις προτιμήσεις των ασφαλισμένων σε προαιρετικές καλύψεις.

Στον ένα χρόνο χρήσης έχουν διεκ- περαιωθεί μέσω της πλατφόρμας 5.600 αναθέσεις εντολών πραγ- ματογνωμοσύνης. Το εργαλείο έχει προσθέσει σημαντική αξία στη συνεργασία με το δίκτυο των πραγματο- γνωμόνων, ένα κανάλι ιδιαίτερα καθοριστικό τόσο για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων όσο και για την ποιότητα των ασφαλιζόμενων κινδύνων που αναλαμβάνει η Εταιρεία.

Η ανάπτυξη της πλατφόρμας αποτέλεσε εσωτερικό έργο των Διευθύνσεων Μηχανογράφησης και Έκδοσης Οχημάτων.

Από το περιοδικό VOICE της Υδρογείου