Executive Diploma in Insurance Business Administration από το ΕΙΑΣ

Σε Επιστημονική Συνεργασία του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών με

το Εργαστήριο Στρατηγικής Ηγεσίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού

του Πανεπιστημίου Πειραιώς!

 σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης

 

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16.00 – 19.20,

από την Τρίτη, 25 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2022

Περιγραφή και Θεματολογία

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, πρωτίστως κατά την περίοδο της εξελισσόμενης υγειονομικής  κρίσης, οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα στελέχη τους αντιμετωπίζουν πρωτόγνωρες προκλήσεις, νέες απαιτήσεις και σημαντικές αλλαγές, οι οποίες επηρεάζουν, ολοένα και πιο πολύ, το περιβάλλον τους, την οργανωτική τους δομή, τις λειτουργίες και την απόδοσή τους. Η πολυετής ύφεση της οικονομίας μας, η οποία προηγήθηκε της πανδημίας, έχει αφήσει το «αποτύπωμά» της στην απόδοση των ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς έχουν επηρεαστεί το εισόδημα και η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και, επομένως, των δυνητικών πελατών και των πελατών τους.

Οι προκύπτουσες κοινωνικές αναστρωματώσεις, οι πολιτικές αναδιατάξεις και η ευρεία αλλαγή των συμπεριφορικών προτύπων, σε συνδυασμό μάλιστα με τις έντονες αλλαγές του θεσμικού και εποπτικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς, καλούν τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τα στελέχη τους να δρουν ταχέως, να ενεργούν προδραστικά, άρα να σκέπτονται ολοένα και περισσότερο στρατηγικά, σε τρόπο που η απόδοσή τους, η παραγωγικότητά τους και το αποτέλεσμα της εργασίας τους να διατηρούνται υψηλά, προς όφελος της όλης αγοράς μας και του ασφαλιστικού της κοινού. 

Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Executive Diploma in Insurance Business Administration, επιδιώκει να προσφέρει άριστες γνώσεις και πλούσιες εμπειρίες, επιστημονικές, συστηματικές και εφαρμοσμένες στο εκπαιδευτικό του κοινό ως Best Scientific Practices που εμπλουτίζουν και ισχυροποιούν ακόμη πιο πολύ την τρέχουσα τεχνογνωσία του. 

Οι θεματικές ενότητες του Προγράμματος Μετεκπαίδευσης, συνολικής διάρκειας εκατό (100) εκπαιδευτικών ωρών, συμπεριλαμβανομένης ειδικής ενότητας ασύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, e-learning, έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στην προηγούμενη επιδίωξη και να την ικανοποιούν, ως εξής:

 1. Εταιρική Διακυβέρνηση και Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Οργάνωσης και Λειτουργίας της Σύγχρονης Ασφαλιστικής Επιχείρησης  
 2. Πηγές Ανάπτυξης Ασφαλιστικής Επιχειρηματικότητας, Σύγχρονα Μοντέλα Business και E-Business
 3. Σύγχρονη Οργάνωση και Διοίκηση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Ασφαλιστικών Εργασιών, Μοντέλα Μετασχηματισμού, Ψηφιοποίησης, Lean and Agile Management 
 4. Στελέχωση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναπτυξιακή Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 
 5. Διοίκηση Πωλήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων
 1. Στρατηγική Σκέψη, Στρατηγική Διοίκηση, Ηγεσία και Λήψη Αποφάσεων
 2. Επικοινωνία, Marketing Ασφαλιστικών Υπηρεσιών και Customer Service Excellence, Η Ψηφιακή Αλλαγή
 3. Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
 4. Η Αναλογιστική Λειτουργία και οι Διαστάσεις της στην Ασφαλιστική Επιχείρηση
 5. Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Innovation Management και Νέες Τεχνολογίες Διοίκησης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

Οι προαναφερόμενες ενότητες εμπεριέχουν πλούτο δεδομένων, στατιστικών μεγεθών διεθνούς και ελληνικής τεχνογνωσίας, workshops και case studies, ενώ η ανάπτυξή τους θα εξελίσσεται κατά τρόπο διαδραστικό και συμμετοχικό, ώστε να διευκολύνεται η αξιοποιήσιμη αφομοίωση των «μηνυμάτων» του Προγράμματος και η αποτελεσματική ένταξή τους στο εργασιακό «ρεπερτόριο» του εκπαιδευτικού του κοινού.

Μαθησιακό Μοντέλο

Το ακολουθούμενο μαθησιακό μοντέλο είναι πολυσχιδές και εμπεριέχει έντονα στοιχεία διάδρασης, συστηματικής ανταλλαγής εμπειριών, μαθησιακά videos, ασκήσεις εργασίας και ασκήσεις προσομοίωσης, workshops και αναλύσεις εναλλακτικών καταστάσεων διοίκησης και λήψης αποφάσεων (case studies). Παρέχονται πλήρεις επιστημονικές σημειώσεις, tests αξιολόγησης προσωπικοτήτων και styles ηγεσίας, καθώς και σύγχρονες βιβλιογραφικές αναφορές επί του συνόλου των θεματικών αντικειμένων του Προγράμματος.

Σε ποιους απευθύνεται 

Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης απευθύνεται σε: 

 α. Στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να διευρύνουν τους εργασιακούς τους «ορίζοντες» επί θεμάτων διοίκησης επιχειρήσεων και να εξειδικευθούν στη συστηματική διοίκηση ασφαλιστικών επιχειρήσεων, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους και των προοπτικών εξέλιξής τους.

β. Νέα και εμπειρότερα στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να αποκομίσουν ολιστική τεχνογνωσία διοίκησης ασφαλιστικών επιχειρήσεων, προς τον σκοπό διαμόρφωσης άριστων συνθηκών εργασιακής ανάπτυξής τους και διεύρυνσης των δυνατοτήτων employability του ενδιαφέροντός τους.

γ. Ειδικότερα, στελέχη των Διευθύνσεων Προσωπικού, Οικονομικών Υπηρεσιών, Operations, Νομικών Υπηρεσιών, Αναλογιστικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων Εσωτερικού Ελέγχου, Διευθύνσεων Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Τομέων Αντασφάλισης και Risk Management, Πωλήσεων, Marketing, Εκπαίδευσης και Εξυπηρέτησης Πελατών, που δια της αποδοτικής παρακολούθησης του Προγράμματος θα αντιλαμβάνονται πλήρως και σφαιρικά το συνολικό περιβάλλον της σύγχρονης ασφαλιστικής επιχείρησης, προς όφελος της εργασιακής τους ευελιξίας, της περαιτέρω προόδου τους και της ανάπτυξης της παραγωγικότητάς τους, υπέρ των εργοδοτικών τους οργανισμών.  

δ. Στελέχη των Κλάδων Αυτοκινήτου, Περιουσίας, Ευθύνης, Ζωής, Υγείας και Ομαδικών Ασφαλίσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, που επιθυμούν να προσθέσουν στην εξειδίκευσή τους, στοιχεία ευρύτερης αντίληψης του ασφαλιστικού επιχειρείν και του μοντέλου διοίκησής του, προς όφελος της επαγγελματικής εξέλιξης και της απόδοσης της εργασίας τους.

ε. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που θεωρούν την ανώτερη και διαρκή μετεκπαίδευσή τους, ως ισχυρή «βάση» προόδου τους, ανάπτυξης των εργασιών τους και περαιτέρω καταξίωσης του επαγγελματικού τους κύρους. 

στ. Στελέχη Τραπεζών, Bancassurance και άλλων Χρηματοοικονομικών Οργανισμών, που επιθυμούν να επεκτείνουν τους εργασιακούς τους «ορίζοντες» ή να εξειδικευθούν στη διοίκηση ασφαλιστικού περιβάλλοντος εργασίας. 

ζ. Νέους και εμπειρότερους Επιστήμονες που σχεδιάζουν την εργασιακή «είσοδο» ή εξέλιξή τους στην ασφαλιστική αγορά και, ειδικότερα, στην αγορά των ασφαλιστικών εταιρειών και των εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Σκοπός του Προγράμματος Μετεκπαίδευσης

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη και συστηματική παρουσίαση της πλέον σύγχρονης, ανταγωνιστικής και εφαρμοσμένης τεχνογνωσίας διοίκησης ασφαλιστικών επιχειρήσεων, διεθνούς και ελληνικής, ικανής να εγγυηθεί νέες παραστάσεις και ικανότητα στρατηγικής σκέψης, προς την κατεύθυνση αποτελεσματικής αντιμετώπισης των πλέον απαιτητικών προκλήσεων που επηρεάζουν ή αναμένεται να επηρεάσουν τις ασφαλιστικές εταιρίες και πρωτίστως τα στελέχη τους, στη μελλοντική τους προοπτική. Στο σύνολο των ενοτήτων του, το Πρόγραμμα επιδιώκει να εμφυσήσει στα συμμετέχοντα στελέχη άριστο πνεύμα διοίκησης και εμπράκτως να συμβάλει στην περαιτέρω ανέλιξη των σχετικών δεξιοτήτων, γνώσεων, αντιλήψεων και εμπειριών τους. 

Τίτλοι Σπουδών και Αναγνωρισιμότητα

 Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα λάβουν Βεβαίωση Μετεκπαίδευσης, Executive Diploma in Insurance Business Administration, του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών και του Εργαστηρίου Στρατηγικής Ηγεσίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ θα εμφανίζονται εσαεί στις κατάλληλες ενότητες των ιστοσελίδων αμφότερων των εν λόγω εκπαιδευτικών οργανισμών. Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης και οι χορηγούμενοι τίτλοι σπουδών τυγχάνουν ευρείας απήχησης και αναγνωρισιμότητας μεταξύ των παραγόντων της ασφαλιστικής αγοράς μας, καθώς πιστοποιούν την υψηλή τεχνογνωσία διοίκησης ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ενώ αντανακλούν στο επιστημονικό κύρος του Εργαστηρίου Στρατηγικής Ηγεσίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Πανεπιστημίου και στην εφαρμοσμένη ασφαλιστική τεχνογνωσία του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.

Επιστημονικός Υπεύθυνος και Εισηγητές 

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος και εκ των Εισηγητών του Προγράμματος Μετεκπαίδευσης είναι o κος Γιάννης Πολλάλης, Καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης και Ηγεσίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Στρατηγικής Ηγεσίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Ο κος Πολλάλης διετέλεσε Καθηγητής του Πανεπιστημίου Syracuse της Νέας Υόρκης και  διαθέτει πλούσιο συγγραφικό και επιστημονικό έργο, αλλά και σημαντικές και αξιοπρόσεκτες παραστάσεις διοίκησης, οργάνωσης και ανάπτυξης πολυεθνικών οργανισμών και ελληνικών επιχειρησιακών ομίλων, κυρίως των τομέων παροχής υπηρεσιών και retail business. Εστιάζει το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον του στους θεματικούς τομείς της Στρατηγικής Διοίκησης, της Ηγεσίας, του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και των εφαρμογών τους στα συστήματα οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων έντασης ανθρωπίνων πόρων, κεφαλαίου και τεχνολογίας.

Επίσης, στο Πρόγραμμα διδάσκουν:

 • Ο κος Αντώνης Ζαΐρης, Καθηγητής Marketing του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Επισκέπτης Καθηγητής Στρατηγικού και Τακτικού Marketing του Πανεπιστημίου Νεάπολης Κύπρου και Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Διδάκτωρ Οικονομικής Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικού Εμπορίου. Ο κος Ζαΐρης διαθέτει πλούσια και διεθνή Επιστημονική εμπειρία, ως Καθηγητής του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (State University of New York), του Bolton University, του Πανεπιστημίου της Τουλούζης (University of Toulouse) και της Ανώτατης Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ecole Superiere de Gestion) της Γαλλίας. Επίσης, διαθέτει πολυσχιδή πολιτική, συμβουλευτική και επιχειρησιακή εμπειρία, ως Γενικός Διευθυντής του Τομέως Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών, ως Αναπληρωτής Εκπρόσωπος στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αλλά και ως Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής σημαντικών πολυεθνικών επιχειρήσεων και οργανισμών. Ο κος Ζαΐρης έχει «πλούσια» αρθρογραφία σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και επιθεωρήσεις, ενώ εκδόσεις βιβλίων και επιστημονικών συγγραμμάτων του αφορούν στους κύριους τομείς του διδακτικού ενδιαφέροντός του.
 • O κος Συμεών Καραφόλας, Καθηγητής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ασφαλιστικής Επιστήμης, Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής Τραπεζικής του Πανεπιστημίου και Καθηγητής Τραπεζικής του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Lumière Lyon 2 της Γαλλίας, ο κος Καραφόλας διατηρεί ενεργές ακαδημαϊκές συνεργασίες με Πανεπιστήμια της Ιρλανδίας και της Ισπανίας, ενώ διετέλεσε Σύμβουλος των Υπουργείων Ανάπτυξης και Βιομηχανίας, καθώς και της Ιονικής Τράπεζας. Αρθρογραφεί σε επιστημονικά περιοδικά και επιθεωρήσεις οικονομικού ενδιαφέροντος και χρηματοοικονομικής εξειδίκευσης.
 • Ο κος Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ανθρωπίνων Πόρων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου. Ο κος Χυτήρης διαθέτει πλούσια Επιστημονική εμπειρία και διεθνείς παραστάσεις στη συμβουλευτική των Επιχειρήσεων, την καινοτομία και τη σύγχρονη ανάπτυξη του ανθρωπίνου «κεφαλαίου» τους. Η αρθρογραφία του φιλοξενείται σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και επιθεωρήσεις, ενώ το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει μελέτες, έρευνες και επιστημονικές εκδόσεις επί θεμάτων Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, Επιχειρησιακής Οργάνωσης και Οργανωσιακής Συμπεριφοράς.
 • Η κα Ελένη Πουλημενέα, International Solutions Consultant της Εταιρείας Genesys Telecommunications, υπεύθυνη ανάπτυξης των projects Customer Experience Strategy της Εταιρείας στις αγορές της Ελλάδος, των Βαλκανίων και του Ισραήλ, με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στους τομείς Πληροφορικής, Οικονομικής και Επιχειρησιακής Στρατηγικής, καθώς και Customer Experience Strategy του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Μέλος του Women in Technology Group, η κα Πουλημενέα διδάσκει θέματα Στρατηγικής Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Ψηφιακής Ηγεσίας και Αλλαγής, καθώς και επιδράσεων των εφαρμογών Customer Experience Strategy στο ευρύτερο οικονομικό και στο ειδικότερο επιχειρησιακό περιβάλλον. 

Στο Πρόγραμμα διδάσκουν, επίσης, έμπειροι Industry Experts και Πανεπιστημιακοί Καθηγητές, οι οποίοι διακρίνονται για τη διδακτική αριστεία τους, το επιστημονικό και συγγραφικό τους έργο, αλλά και τη «ζωντανή» σχέση τους με τον σύγχρονο «κόσμο» των επιχειρήσεων, την πραγματικότητά του και τις απαιτήσεις του. 

Διάρκεια, Ημερομηνίες και Περιβάλλον Διεξαγωγής

Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης έχει συνολική διάρκεια εκατό (100) εκπαιδευτικών ωρών, συμπεριλαμβανομένης ειδικής ενότητας ασύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, e-learning.  Θα διεξάγεται σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, και εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16.00-19.20, από την Τρίτη, 25 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2022.  

Δίδακτρα Προγράμματος 

Εταιρίες – Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές: € 1.000
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): € 800 ανά συμμετοχή

Εταιρίες – μη Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές: € 1.200
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): € 1.000 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY
• εξατομικευμένες συμμετοχές: € 500

Το Ινστιτούτο παρέχει τη δυνατότητα αποπληρωμής των διδάκτρων σε δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις.

Εξέταστρα Πιστοποίησης: € 80

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Το πρόγραμμα είναι εντάξιμο στην επιδότηση ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) ΛΑΕΚ, ενώ, ειδικά για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπίπτουν.

Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων, θα γίνονται δεκτές έως και τη Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2022.

 • Αίτηση Συμμετοχής, επισυνάπτεται ακολούθως

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*