Απομόχλευση και κόστος. Πως θα μειωθούν οι αποδόσεις

της Ελενας Ερμείδου

Τα χαμηλά επιτόκια είχαν θετικό αντίκτυπο στην διαμόρφωση τους κόστους των τόκων, το οποίο τα τελευταία χρόνια βελτιώθηκε σταδιακά για τους περισσότερους (αντ)ασφαλιστές. Για τους Ευρωπαϊους, τα έξοδα τόκων επί του χρηματοοικονομικού χρέους μειώθηκαν κατά μέσο όρο κατά 130 μονάδες σε 4,6% – 5 μεταξύ 2013 και 2018, σύμφωνα με την Moody’s.

Μόχλευση κεφαλαίων ή Φερεγγυότητα: Οι επιλογές των ασφαλιστικών

Η τάση αυτή στο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους και την απομόχλευση για ορισμένες ασφαλιστικές θα συνεχίσει, λόγω του περιβάλλοντος των χαμηλών επιτοκίων και των πιέσεων που ασκούν. Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση του χρηματοοικονομικού χρέους σε συνδυασμό με επιτάχυνση της μείωσης των τρεχουσών αποδόσεων θα είναι αρνητική.

Οι προοπτικές της Ευρώπης το 2020

Από σταθερές σε αρνητικές άλλαξε τις προοπτικές του ασφαλιστικού κλάδου η Moody’s, αντανακλώντας την αυξανόμενη πίεση κερδοφορίας και φερεγγυότητας εν μέσω εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων, μακροοικονομικής αβεβαιότητας και αυξανόμενου κινδύνου για το περιβάλλον, καθώς και των κινδύνων για την κοινωνική και τη διακυβέρνηση (ESG).

Τα χαμηλά επιτόκια  και τα ποσοστά της Φερεγγυότητας ΙΙ

Τα επιτόκια φαίνεται ότι θα παραμείνουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα για περισσότερο από ότι αναμένονονταν, αφού οι αποδόσεις των ομολόγων μειώθηκαν ξανά από τα ήδη χαμηλά επίπεδα το 2019. Αυτό θα επηρεάσει τη φερεγγυότητα και τα κέρδη τόσο των ασφαλιστών ζωής όσο των ασφαλιστών Περιουσίας & Ατυχημάτων, ενθαρρύνοντάς τους να αναλάβουν περισσότερο κίνδυνο.

Πορεία Δεικτών 

Οι δείκτες Solvency II μειώθηκαν το 2019 σε ολόκληρη την Ευρώπη, κυρίως λόγω της πτώσης των επιτοκίων. Κατά συνέπεια, οι ευρωπαίοι ασφαλιστές θα εισέλθουν στο 2020 με χαμηλότερους δείκτες φερεγγυότητας, μειώνοντας την ικανότητά τους να απορροφούν πιθανά σοκ.

Τα χαμηλά ποσοστά θα διαβρώσουν επίσης την κερδοφορία των ασφαλιστών, καθώς η επανεπένδυση των περιουσιακών στοιχείων με χαμηλές αποδόσεις μειώνει το εισόδημα από επενδύσεις. Αναμένεται ότι η απόδοση των επενδύσεων των ασφαλιστικών Περιουσίας & Ατυχημάτων θα μειωθεί κατά 15-40 μονάδες βάσης το 2020 και  κατά 10-30 μονάδες βάσης ετησίως για αρκετά χρόνια στους ασφαλιστές ζωής.

Οι ασφαλιστές Περιουσίας & Ατυχημάτων, δεδομένης της σχετικά μικρής διάρκειας των περιουσιακών τους στοιχείων θα έχουν ισχυρότερο αντίκτυπο.

Το εισόδημα από επενδύσεις αντιπροσωπεύει περίπου το 50% των κερδών των ευρωπαίων ασφαλιστών Περιουσίας & Ατυχημάτω, το οποίο σύμφωνα με την Moody’s θα μειωθεί μεταξύ 3% και 8% το 2020, με το δεδομένο ότι όλα θα παραμείνουν ως έχουν σήμερα. Τα χαμηλά επιτόκια θα επηρεάσουν επίσης τα κέρδη τους λόγω των υψηλότερων απαιτήσεων.

Τα χαμηλά επιτόκια πιέζουν για την ανάληψη περισσοτέρων κινδύνων, συνεπώς και αναμένεται  ότι οι ασφαλιστές ζωής θα συνεχίσουν να επενδύουν σε τίτλους σταθερού εισοδήματος χαμηλής πιστοληπτικής ποιότητας σε στοιχεία ρευστότητας.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*