Μόχλευση κεφαλαίων ή Φερεγγυότητα: Οι επιλογές των ασφαλιστικών

της Ελενας Ερμείδου

Σταθερή στο 23% με 25% για τους επόμενους 18 μήνες αναμένεται να παραμείνει η χρηματοοικονομική μόχλευση των τοπ Ευρωπαϊκών ασφαλιστικών. Μερικές μπορεί να επωφεληθούν από τα χαμηλά επιτόκια για να αυξήσουν τον δανεισμό τους, αλλά για τις άλλες που στοχεύουν στην μείωση χρέους δεν προβλέπεται καμία σημαντική συνολική μεταβολή στην μόχλευση. Η ζήτηση για μόχλευση έρχεται σε αντίθεση με την τάση στον υπόλοιπο κλάδο εν μέρει καθοδηγείται από την επιθυμία ενίσχυσης δεικτών Φερεγγυότητας ΙΙ η οποία έχει αποδυναμωθεί λόγω των χαμηλών επιτοκίων το 2019 αναφέρει στην τελευταία της ανάλυση για τις (αντ)ασφαλιστικές η Moody’s.

Η μόχλευση μειώθηκε το εξάμηνο του 2019

Η μόχλευση ανέβηκε σε  πενταετές υψηλό στο 25% το 2018 καθώς οι προσδοκίες για επικείμενη αύξηση των επιτοκίων ενθάρρυναν την πρόωρη αναχρηματοδότηση, οδηγώντας κατά μέσο όρο σε αύξηση  1,2%. Κατά τη διάρκεια του 2018 υπήρχαν πρώιμα σημάδια νομισματικής σύσφιξης από τις κεντρικές τράπεζες και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) σχεδίαζε να τερματίσει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης το 4ο τρίμηνο του 2018.

Η αύξηση της μόχλευσης το 2018 αντικατοπτρίζει  τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων λόγω της αύξησης των αποδόσεων των ευρωπαϊκών ομολόγων. Σύμφωνα με το λογιστικό καθεστώς των ΔΠΧΑ, οι αυξανόμενες αποδόσεις μειώνουν την αξία των ομολόγων που διακρατούν στα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια οι ασφαλιστικές. Αυτό διαβρώνει τις υπεραξίες των ομολόγων που διατίθενται ως διαθέσιμα προς πώληση, τα οποία αντιπροσωπεύουν μεγάλο ποσοστό ιδίων κεφαλαίων των ασφαλιστών.

Αντίθετα, το πρώτο εξάμηνο του 2019, αυτή η τάση αντιστράφηκε και οι Ευρωπαίοι ασφαλιστές έγραψαν κέρδη μετά από μια απροσδόκητη μείωση των αποδόσεων των ομολόγων. Είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση των ίδιων κεφαλαίων κατά 10%, ενώ το χρηματοοικονομικό τους χρέος αυξήθηκε με βραδύτερο ρυθμό (+ 1% 3 σε σύγκριση με το τέλος του 2018). Κατά συνέπεια, η μόχλευση μειώθηκε ξανά στο 23,8%.

Οποιαδήποτε αύξηση της μόχλευσης θα είναι μέτρια

Η νέα μείωση των επιτοκίων το 2019 ενθάρρυνε ορισμένους ασφαλιστές να επωφεληθούν από τις φθηνές ευκαιρίες αναχρηματοδότησης. Αυτό φαίνεται από μια πρόσφατη αύξηση στην έκδοση ομολόγων περιορισμένης βαθμίδας (RT1), τα οποία μετατρέπονται σε ίδια κεφάλαια ή αποσβένονται.

Οι ασφαλιστές έχουν επίσης εκδώσει χρέος της κατηγορίας 2 για να ενισχύσουν τη φερεγγυότητά τους, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων με τη μορφή πράσινων ομολόγων, τα έσοδα των οποίων προορίζονται για επενδύσεις σε πράσινα περιουσιακά στοιχεία ή για τη χρηματοδότηση πράσινων έργων.

Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης για την ομάδα των μεγάλων ασφαλιστών μας κατά τους επόμενους 12-18 μήνες θα είναι πιθανώς μέτρια.

Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι ορισμένα από αυτά παραμένουν επικεντρωμένα στην απομόχλευση προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η κεφαλαιακή τους διάρθρωση. Άλλοι ενδέχεται να αποφύγουν τον πρόσθετο δανεισμό προκειμένου να διατηρήσουν τους δείκτες κάλυψης κερδών τους ή επειδή η κεφαλαιακή τους δομή Solvency II περιορίζει την ικανότητα έκδοσής τους.

Οι διακυμάνσεις στα καθαρά μη πραγματοποιηθέντα κέρδη, που αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά το 15% των ιδίων κεφαλαίων των ασφαλισμένων κατά μέσο όρο από το 2015, θα παραμείνουν καθοριστικός παράγοντας της χρηματοοικονομικής μόχλευσης του ευρωπαϊκού ασφαλιστικού τομέα Τα καθαρά μη πραγματοποιηθέντα κέρδη είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις μεταβολές των επιτοκίων, αυξάνοντας το 19,2% των ιδίων κεφαλαίων το πρώτο εξάμηνο του 2019 καθώς οι αποδόσεις των ομολόγων αυξήθηκαν, υπερδιπλασιάζοντας το μερίδιό τους 9,8% στο τέλος του 2018.

Η χρηματοοικονομική μόχλευση είναι μέτρια για τους μεγάλους Ευρωπαίους ασφαλιστές

Σύμφωνα με την Moody’s η μέση οικονομική μόχλευση στο τομέα κυμάνθηκε 23,8% το πρώτο εξάμηνο του 2019 Οι Ευρωπαίοι ασφαλιστές έχουν επομένως την ικανότητα να εκδίδουν νέο χρέος χωρίς σημαντική αρνητική επίπτωση στα προφίλ μόχλευσης. Η δε πτώση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 ήταν ομοιόμορφη σε όλους τους ομότιμους ομίλους μας, με τα περισσότερα μέλη να αναφέρουν μέτρια πτώση 100 μονάδων βάσης.

Η Aegon, η Aviva, η Generali και η AXA έχουν την υψηλότερη χρηματοοικονομική μόχλευση και τη χαμηλότερη κάλυψη κερδών μεταξύ των ασφαλιστικών του κύκλου τους. Ωστόσο, καθώς και οι τέσσερις έχουν ανακοινώσει στρατηγικές για τη μείωση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης και του κόστους των τόκων, αναμένεται η βελτίωση της θέσης τους στους επόμενους 12-18 μήνες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*