Ασφαλιστικές: Πολιτικές που κρατούν ισόρροπη την ανάπτυξη

…. Αλλαγή σκηνικού για τις ασφαλιστικές. …

της Ελενας Ερμείδου

Μέσα σε λίγα χρόνια δεν λαμβάνουμε ενημερώσεις μόνο για τα νέα ασφαλιστικά προγράμματα, τις υπηρεσίες, για την παραγωγή ασφαλίστρων, τους ισολογισμούς, τα κέρδη και τις ζημιές των ασφαλιστικών, ενημερωνόμαστε για δράσεις, ενέργειες, προγράμματα κοινωνικού, πολιτιστικού εκπαιδευτικού, περιβαλλοντολλογικού χαρακτήρα που αναλαμβάνουν για τις ευθύνες εκείνες που τους αναλογούν απέναντι στην κοινωνία, την οικονομία, το περιβάλλον, στην ανθρωπότητα. Οι ευθύνες των ασφαλιστικών απέναντι στην κοινωνία, στο περιβάλλον στον άνθρωπο αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι του στρατηγικού τους σχεδιασμού.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες κατανοούν ότι η Εταιρική Υπευθυνότητα είναι απαραίτητο συστατικό για την βιωσιμότητα των επιχειρηματικών μονάδων. Οι διοικήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων εντοπίζουν και αναλύουν τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που καθορίζουν την ανάπτυξη και την βιωσιμότητα τους και υιοθετούν πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Οι ασφαλιστικές εταιρείες που χτίζουν σχέσεις διαρκείας και εμπιστοσύνης μεταξύ πελατών, προμηθευτών, εργαζομένων, μετόχων μεταξύ της τοπικής και της ευρύτερης κοινωνίας με επαγγελματισμό, ποιότητα, ασφάλεια και αξιοπιστία θα είναι πιο προσοδοφόρες.

Οι Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης των ασφαλιστικών θα πρέπει να αποτυπώνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, στον Κώδικα Δεοντολογίας καθώς και στις Πολιτικές της εταιρίας που ρυθμίζουν τις επιμέρους λειτουργίες.  Θα πρέπει να συμβάλουν στην ισόρροπη ανάπτυξη και να συνεισφέρουν στην βελτίωση της αξιοπιστίας της εταιρίας και δεν θα πρέπει να λειτουργούν αποσπασματικά.

Οι κανόνες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ενσωματώνονται στις αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης καθώς συνδέονται στο επίπεδο της αμιγώς επιχειρηματικής διάστασης της κοινωνικής ευθύνης.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*