ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ασφαλίσεων περιουσίας και αξιολόγησης συναφών κινδύνων

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ασφαλίσεων περιουσίας & αξιολόγησης συναφών κινδύνων, διάρκειας 24 ωρών, θα πραγματοποιηθεί από το ΕΙΑΣ την Τρίτη 8, την Πέμπτη 10, την Τρίτη 15, την Τρίτη 22, την Πέμπτη 24 και την Τρίτη 29 Μαΐου, 16:00-20:00.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα λάβουν κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισής τους στις εξετάσεις εμπέδωσης του θεματικού αντικειμένου την πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST in PROPERTY INSURANCE & RISK ASSESSMENT, η οποία τυγχάνει ευρείας αναγνωρισιμότητας, κύρους και αποδοχής μεταξύ των παραγόντων της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς.

Tο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών προτρέπει τα Στελέχη Γενικών Ασφαλίσεων των Ασφαλιστικών Εταιρειών και των Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, καθώς και τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, να παρακολουθήσουν το εν λόγω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Περιουσίας και Αξιολόγησης Συναφών Κινδύνων, αφού το Πρόγραμμα έχει ανανεωθεί ριζικά, ώστε να παρουσιάζει εμπεριστατωμένα και καινοτομικά τις πλέον σύγχρονες, τυπικές και μη τυπικές περιπτώσεις Κινδύνων Περιουσίας, μεγάλου, μεσαίου ή μικρότερου μεγέθους, να τις αξιολογεί τεχνικά και συστηματικά, να προτείνει μέτρα και μεθόδους έγκαιρης πρόληψης, αποτροπής ή αντιμετώπισής τους και να προσφέρει πειστική επιχειρηματολογία ένταξής τους στον ασφαλιστικό προγραμματισμό των πελατών περιουσίας, Ιδιωτών και Νομικών Προσώπων ή Εταιρειών.

Αναλυτικά, η θεματολογία του προγράμματος έχει ως εξής:

 • Έννοια των Ασφαλίσεων Περιουσίας & Ιστορική Αναδρομή
 • Αντικείμενο των Ασφαλίσεων Περιουσίας & Νομοθετικό Πλαίσιο που τις διέπει
 • Βασικές και Ειδικές Αρχές Ασφαλίσεων Περιουσίας
 • Πρόταση Ασφάλισης – Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο – Ορισμοί – Γενικές εξαιρέσεις – Μη Ασφαλιζόμενα Αντικείμενα, Αντικείμενα Ιδιαίτερης Αξίας, Ασφαλιστικές Καλύψεις, Γενικοί Όροι, Ειδικοί Όροι, Ειδικές Εξαιρέσεις, Μεταβολή Κινδύνου
 • Ασφαλιστήρια Κατονομαζομένων Κινδύνων & Ασφαλιστήρια Κατά παντός Κινδύνου
 • Ασφάλιση σε Α΄ Κίνδυνο, Ασφάλιση Αυξομειούμενου Ποσού, Ασφάλιση Κυμαινόμενου Ποσού
 • Ασφαλιστικά Ποσά, Συμφωνημένη Αξία, Ανώτατο Όριο Αποζημίωσης
 • Ασφαλιστική & Τεχνική προσέγγιση Κτιρίου, Κτιριακές Βελτιώσεις, Περιεχόμενο, Κοινόκτητα, Κοινόχρηστα
 • Ανάληψη Κινδύνων, Στάθμιση Επικινδυνότητας, Συγκέντρωση Πληροφοριών, Επιθεώρηση Εγκαταστάσεων, PML – EML – MPL
 • Εκτίμηση Τεχνολογικών & Φυσικών Κινδύνων
 • Εκτίμηση Ζημιάς, Διακανονισμός Ζημιών, Αποζημιώσεις
 • Ασφάλιση Κατοικίας, Τύποι Ασφαλιστηρίων, Σημαντικότερες Καλύψεις, Εξαιρούμενοι Κίνδυνοι, Τιμολόγηση
 • Ασφάλιση Εμπορικών & Βιομηχανικών Κινδύνων, Τιμολόγηση
 • Ασφάλιση και Αντασφάλιση Καταστροφικών Κινδύνων
 • Ασφάλιση Διακοπής Εργασιών, Βασικές Αρχές
 • Ασφάλιση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΕΠ), Βασικές Αρχές
 • Ειδικοί Κίνδυνοι επίκαιρου ενδιαφέροντος
 • Στοιχεία Ασφαλιστικής Πολιτικής Διαχείρισης Κινδύνων Περιουσίας

 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

α) Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Επιχειρήσεων Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ολοκληρωμένη τεχνογνωσία Ασφαλίσεων Περιουσίας και Αξιολόγησης Κινδύνων Περιουσίας, ή να εξειδικευθούν σε επιλεγμένους θεματικούς τομείς του εν λόγω ασφαλιστικού πεδίου.

β) Έμπειρους ή ανερχόμενους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που επιθυμούν να βελτιώσουν τις προοπτικές εισόδου τους σε αποδοτικούς τομείς των Ασφαλίσεων Περιουσίας διά της απόκτησης συστηματικής τεχνογνωσίας επί των θεματικών αντικειμένων τους.

γ) Στελέχη των Διευθύνσεων Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Ομαδικών Ασφαλίσεων, Marketing και Product Development που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν τα επαγγελματικά τους χαρακτηριστικά, εκπαιδευτικά, διοίκησης πωλήσεων ή ανάπτυξης προϊόντων, στους τομείς Ασφαλίσεων Περιουσίας.

δ) Στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων που ως εκ της θέσης τους εμπλέκονται συστηματικά σε θέματα Ασφαλίσεων Περιουσίας.

ε) Επαγγελματίες με δραστηριότητα σχετική με τις Ασφαλίσεις Περιουσίας, π.χ. τραπεζικά στελέχη, δικηγόροι, πραγματογνώμονες, μηχανικοί, επιθεωρητές εγκαταστάσεων κ.λπ.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα προτείνεται ιδιαιτέρως στα προαναφερόμενα Στελέχη και Επαγγελματίες ως πολύ ισχυροποιητικός παράγοντας των προοπτικών εξέλιξής τους, ενώ προτείνεται πολύ σε Στελέχη των Κλάδων Γενικών Ασφαλίσεων και των Κλάδων Περιουσίας, ειδικότερα, ως σημαντικός παράγοντας περαιτέρω εξειδίκευσης και επαύξησης της ανταγωνιστικότητάς τους κατά την άσκηση των εργασιακών καθηκόντων τους στο σύγχρονο περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων της εργασίας τους.

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη 3 Μαΐου 2018, ενώ το κόστος συμμετοχής ξεκινά από 150 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής, στο αρχείο 2018_EIAS CERTIFIED SPECIALIST in PROPERTY.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*