“Στη ΜΙΝΕΤΤΑ δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον μετασχηματισμό μας”

Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική, είναι μια από τις παλαιότερες ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα με επιτυχημένη παρουσία 50 χρόνων.

Οι 170 εργαζόμενοι της Εταιρίας εργάζονται για να προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες σε περισσότερους από 1.300 συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα και φυσικά στην σταθερή βάση των 200.000 ενεργών πελατών που την εμπιστεύονται για την ασφάλισή τους.

Στόχος της σε αυτή την διαδρομή του μισού αιώνα παραμένει, διαχρονικά, η εκπλήρωση των υποχρεώσεων και η τήρηση των υποσχέσεων που έχει δώσει απέναντι σε όλους όσους την έχουν εμπιστευτεί διατηρώντας αναλλοίωτες τις βασικές μας για ουσιαστική ασφαλιστική κάλυψη, ποιοτικές υπηρεσίες και άμεση, δίκαιη αποζημίωση.

Τα τελευταία χρόνια στη ΜΙΝΕΤΤΑ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον μετασχηματισμό μας, στοχεύοντας στην ενσωμάτωση τεχνολογιών και σε έναν τρόπο λειτουργίας του οργανισμού που θα αναδείξουν την ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό ο οποίος – αν και χαρακτηρίζει την Εταιρία από την ίδρυσή της – απαιτεί διαρκή προσπάθεια ώστε να παραμένει σύγχρονος, προσαρμοσμένος στις πραγματικές ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών και ταυτόχρονα βέβαια να είναι αποδοτικός για τον οργανισμό.

Η επιτυχία

Σε αυτή μας την κατεύθυνση «επένδυσε» στο Μοντέλο EFQM αξιολογώντας το ως ένα ιδιαίτερα χρήσιμο – αν και ταυτόχρονα απαιτητικό – εργαλείο.

To Μοντέλο την βοήθησε πολύπλευρα. Ξεκινώντας την εσωτερική διαδικασία για την προετοιμασία και την αποτύπωση των ζητούμενων για την πιστοποίηση, άρχισε να επανεξετάζει σειρά παραμέτρων που αφορούν σε διαδικασίες, δείκτες, ενέργειες και πρακτικές. Στη συνέχεια, μετά από την ενδελεχή αξιολόγηση όλων των κριτηρίων του μοντέλου, παρέλαβε ένα ιδιαίτερα ωφέλιμο και αντικειμενικό feedback report που επιμελήθηκαν οι αξιολογητές.

Το feedback report, πέρα από την αναγνώριση των προσπαθειών με την αναγνώρισή της σε επίπεδο 4 Star, χρησιμοποιήθηκε με κάθε δόκιμο τρόπο. Tα στελέχη της διοίκησης και οι υπεύθυνοι των τμημάτων, έλαβαν γνώση για τα θετικά και αρνητικά σημεία της αξιολόγησης και επικεντρώθηκαν σε όσα χρειάζονταν αναθεώρηση. Προχωρώντας σε περαιτέρω ενέργειες, έπειτα από την διαδικασία της αξιολόγησης, φρόντισε να κεφαλαιοποιήσει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες και προέβη σε action plans, όσον αφορά τις περιοχές που επισημάνθηκαν προς βελτίωση.

«Με βάση τις ενέργειες που προέκυψαν από την υιοθέτηση του Μοντέλου EFQM, πετύχαμε άμεσα θετικά αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο καθημερινής λειτουργίας, όσο και στην ύπαρξη ενός benchmark για την περαιτέρω βελτίωσή μας, στην κατεύθυνση της προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών και της βιώσιμης, ηθικής επιχειρηματικής δραστηριότητας».

κ. Μίλτα Καλδέλη Διευθύντρια Εξυπηρέτησης Πελατών & Διαχείρισης Αιτιάσεων

Πηγή https://inbian.org/minetta/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*