Η Αντασφάλιση στην Ελλάδα με μια ματιά

Χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές η πολιτική των εταιρειών όσον αφορά στην πολιτική αντασφάλισης. Παρατηρείται μικρή αύξηση στην αναλογία των αντασφαλιστών στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων το 2022 σε σχέση με το 2021 κατά μισή ποσοστιαία μονάδα (από 18.6% σε 19.1%), ενώ σχετικά σταθερή είναι η αναλογία των αντασφαλιστών στο κλάδο ζωής. Οι αυξήσεις των τιμολογίων των αντασφαλιστών στους κλάδους της περιουσίας είχε ξεκινήσει το 2022 και αναμένεται να ενταθεί στα μεγέθη του 2023 και 2024 λόγω των τελευταίων φυσικών καταστροφών. 

Ετήσια Μεταβολή ΑΕΠ και Ασφαλίστρων 

Παρατηρούμε μια σχετική υψηλή συσχέτιση της μεταβολής εγγεγραμμένων ασφαλίστρων με τη μεταβολή του ΑΕΠ όπως επιβεβαιώνεται και το 2022. Οι σημαντικές διαφορές στην ένταση που παρατηρούνται στο 2015
και 2016 οφείλονται στην αναστάτωση των αγορών και της επιβολής περιορισμών στην κίνηση των κεφαλαίων που είχε σαν αποτέλεσμα μαζικές κινήσεις (εξαγορές, αγορές, επανατοποθετήσεις, κ.λπ.) σε ασφαλιστικά και επενδυτικά συμβόλαια. Αντίστροφα, το 2020 η επίδραση της πανδημίας COVID-19 ήταν πολύ σημαντική στο μέγεθος του ΑΕΠ σε σχέση με τις επιδόσεις του κλάδου που παρέμειναν σχετικά σταθερές. Τα μηδενικά ή και αρνητικά τραπεζικά επιτόκια έστρεψαν τους καταναλωτές στην αγορά επενδυτικού τύπου μακροπρόθεσμων ασφαλιστικών προϊόντων καταδεικνύοντας την ανθεκτικότητα τους σε περιόδους αστάθειας ιδιαίτερα το 2020 με προστασία κεφαλαίου ή και μικρά εγγυημένα επιτόκια. 

Αν λάβουμε υπόψη τις τελευταίες εκτιμήσεις για το ΑΕΠ του 2023 κοντά στο 2.5% και διατήρηση του ρυθμού
το 2024, που συνεπάγεται σταθεροποίηση της ανάπτυξης της οικονομίας μας επί σειρά ετών, δημιουργούνται προσδοκίες για ώθηση της παραγωγής σε υψηλότερα επίπεδα. Σε αυτό το συμπέρασμα συμβάλλει και η διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα καθώς και η πίεση των τιμολογίων των αντασφαλιστών για την περιουσία που αναμένεται επίσης να επιβαρύνει τους καταναλωτές. 

Από την έρευνα της KPMG “Ιδιωτική Ασφαλιστική Αγορά From Resilience to Growth” 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*