“Βοοm!” στην ασφαλιστική παραγωγή

Αύξηση στην συνολική παραγωγή ασφαλίστρων όλων των κλάδων Ζωής και Ζημιών κατά 14,3% κατέγραψε η ασφαλιστική αγορά τους μήνες Ιανουάριο – Μάρτιο 2024, σύμφωνα με τη νεότερη μελέτη της ΕΑΕΕ.

Ειδικότερα, η παραγωγή ασφαλίστρων την εν λόγω περίοδο ανήλθε στα 1.402.575.249,43 ευρώ.

Από τις 47 ασφαλιστικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα, οι 26 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα με την μορφή της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας, 1 με τη μορφή του αλληλασφαλιστικού συνεταιρισμού, 15 ως Υποκαταστήματα αλλοδαπής ασφαλιστικής και 5 ευρωπαϊκές ασφαλιστικές δραστηριοποιήθηκαν με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι το σύνολο παραγωγής ασφαλίσεων Ζωής ανήλθε στα 687.845.019,15 ευρώ (+ 20,5%), το σύνολο Παραγωγής ασφαλίστρων κατά Ζημιών ανήλθε στα 714.730.230,28 ευρώ (+ 8,9%),  εκ των οποίων η Αστική Ευθύνη Οχημάτων ανήλθε στα 193.035.643,88 ευρώ (+2,6%) και οι λοιποί κλάδοι κατά Ζημιών στα 521.694.586,40  ευρώ (+ 11,4%).

Η ανωτέρω αποτύπωση της παραγωγής ασφαλίστρων, αναφέρεται στην καταγραφή του συνόλου των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων από τις πρωτασφαλίσεις (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) στο πλήρες των ποσών (ανεξαρτήτως αν αφορούν περιοδικές καταβολές ή εφάπαξ πληρωμή ασφαλίστρων), έτσι όπως ταξινομούνται στους κλάδους ασφαλίσεων σύμφωνα με τον Ν.4364/2016 (κατόπιν της προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος).

Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας παραγωγής ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης (Ζωής και Ζημιών) για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2024 καθώς και η μεταβολή τους έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2023:

 

Δείτε στο παρακάτω λινκ, ολόκληρη τη μελέτη

2024 – 235651 – Εγκύκλιοι

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*