Ασφαλιστική Εκκαθάριση: Πότε δεν εφαρμόζεται ο  Ν. 4364/2016

 

Ελ. Ερμείδου

Δεν Εφαρμόζεται ο Ν. 4364/2016 στις υπό Ασφαλιστική Εκκαθάριση Αλλοδαπές Ασφαλιστικές Εταιρείες με έδρα Κράτος της ΕΕ, σύμφωνα με την Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών. 

Από τον συνδυασμό των διατάξεων του Ν. 4364/2016, με τον τίτλο <ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ>,  235,  236,  114,  242 παρ.2, 3, 4, 7,  239 παρ.3,  235 παρ.3,  246,  και του  άρθρου 25 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3788/2007), προκύπτει ότι η τήρηση της  διαδικασίας της ασφαλιστικής εκκαθάρισης  καθώς και η αναστολή των ατομικών διώξεων  ΑΦΟΡΑ  τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα  των οποίων η άδεια λειτουργίας ανακαλείται  από την αρμόδια εποπτική αρχή, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΦΗ  ΕΠΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ,  με έδρα  κράτος- μέλος της Ε.Ε, που έχει ασφαλίσει αυτοκίνητο με ελληνική άδεια  κυκλοφορίας, το οποίο προκάλεσε  ατύχημα στην Ελλάδα, η οποία τέθηκε υπό ασφαλιστική εκκαθάριση με απόφαση του αρμοδίου του κράτους – μέλους δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων  που αναφέρονται στο άρθρο 220 Ν. 4364 /2016 . 

Εκδίκαση υπόθεσης ενώπιον Ελληνικού Δικαστηρίου

Κάτι το αντίθετο δεν προκύπτει από τις  διατάξεις των παραγράφων 1 εδάφιο τελευταίο και 6 του άρθρου 235 του Ν. 4364/2016.  Κατά συνέπεια, επί αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιρειών, με έδρα άλλο κράτος – μέλος της ΕΕ, που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση του  αρμοδίου οργάνου του κράτους έδρας της εταιρίας, θα προχωρήσει η εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του Ελληνικού Δικαστηρίου, όταν εντός της Ελλάδος έγινε ατύχημα για το οποίο ευθύνεται η αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρεία του ζημιογόνου αυτοκινήτου, χωρίς να τίθεται θέμα απαραδέκτου της συζητήσεως της αγωγής ή του ασκηθέντος ενδίκου μέσου κατά αποφάσεως, με βάση το άρθρο 25 του Πτωχευτικού Κώδικα.

Αυτό απεφάνθη το Ελληνικό Δικαστήριο μετά από σχετική προσφυγή οδηγού που ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στην Ελλάδα από αυτοκίνητο με ελληνική άδεια ασφαλισμένο σε αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρεία της οποία η άδεια ανεκλήθη με απόφαση του αρμοδίου Οργάνου του κράτους  της Έδρας της

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*