Με 45 εκατ. ευρώ το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής στις αποζημιώσεις της Ασπίς Πρόνοια

Με ακόμα  25 εκατ. ευρώ προκαταβολή προς την υπό ασφαλιστική εκκαθάριση Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ, για διανομή, συνεισφέρει το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, σε δικαιούχους που έχουν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής.

Με την από 28.02.2023 απόφαση της Συνέλευσης των Μελών του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής (Εγγυητικό) παρέχεται η σύμφωνη γνώμη του Εγγυητικού για την, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 139 του ν.4972/2022 (Νόμος), προκαταβολή ποσού 25.000.000,00 ευρώ από τα διαθέσιμα του Εγγυητικού, στην υπό ασφαλιστική εκκαθάριση Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ, η οποία πληρούσε τις προϋποθέσεις της διάταξης του Νόμου.

Σημειώνεται ότι, το ανωτέρω ποσό αυξάνει την αρχική προκαταβολή του άρθρου 92 του ν.4714/2020, ώστε, πλέον να ανέρχεται σε ποσό 45.000.000,00 ευρώ προς ικανοποίηση απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής. Οι απαιτήσεις από ασφαλίσεις ζωής αφορούν τις βεβαιωμένες απαιτήσεις της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων (ΚΔΑ) για τις οποίες δεν υφίσταται δικαστική αμφισβήτηση κατά της ΚΔΑ ή επιλύθηκαν με δικαστική απόφαση που δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα, με ημερομηνία αναφοράς, την έναρξη ισχύος του Νόμου, ήτοι την 23.09.2022 (ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου σε ΦΕΚ).

Η καθ΄ έκαστο δικαιούχο προσωρινή διανομή γίνεται, έναντι της υποχρέωσης του Εγγυητικού, όπως αυτή προσδιορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.3867/2010, με ευθύνη αποκλειστικά του ασφαλιστικού εκκαθαριστή μετά από αναλογική κατανομή εκ μέρους του της συνολικής προκαταβολής των 45.000.000,00 ευρώ, με βάση το ύψος της απαίτησης του κάθε δικαιούχου και λαμβάνοντας υπόψη ποσά τα οποία έχουν προκαταβληθεί σε εφαρμογή του άρθρου 92 του ν.4714/2020.

Σημειώνεται ότι, η υπό ασφαλιστική εκκαθάριση Commercial Value ΑΑΕ δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 139 ν.4972/2022, καθώς δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις της διάταξης του Νόμου.

Με την εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης της Συνέλευσης των Μελών, εξαντλείται η υποχρέωση του Εγγυητικού στο παρόν στάδιο των εκκαθαρίσεων και συνεπώς το τελευταίο δεν υπεισέρχεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στις εργασίες και εν γένει στις υποχρεώσεις των εκκαθαρίσεων.

Η διαδικασία διανομής του ποσού της προκαταβολής περιγράφεται σε σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ https://www.aspispronia.gr και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι καλούνται να απευθύνονται αποκλειστικά στην εκκαθάριση.