ΕΑΕΕ: Στατιστικά στοιχεία ασφάλισης πληρωμάτων πλοίων έτους 2023

Η Επιτροπή Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών της ΕΑΕΕ αφού έλαβε υπόψη της τις ανάγκες ολοκληρωμένης πληροφόρησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων, συνέχισε για μία ακόμη χρονιά την συστηματική συλλογή στατιστικών στοιχείων του κλάδου.

Στο πλαίσιο αυτό διαμόρφωσε σχετικό ερωτηματολόγιο, εστιάζοντας στον στατιστικό προσδιορισμό τόσο του ύψους του αναλαμβανόμενου κινδύνου συνολικά όσο και του πλήθους και του ποσού των δηλωθεισών ζημιών για το σύνολο των συμμετεχουσών επιχειρήσεων.

Συνεπώς, το ερωτηματολόγιο:

• Καταγράφει τα μεγέθη της κάλυψης (πλήθος συμβολαίων και ζημιών και ποσά πληρωθεισών και εκκρεμών αποζημιώσεων)

    • Αναζητά την κατανομή της παραγωγής ανά κανάλι πωλήσεων
    • Αναλύει τις αποζημιώσεις (πληρωθείσες και εκκρεμείς) ανά αιτία ζημιάς
    • Καταγράφει την διαχρονική εξέλιξη των αποζημιώσεων ανά έτος έκδοσης ασφαλιστηρίου συμβολαίουΣτην έρευνα του 2023 περιλαμβάνονται τα στοιχεία 3 ασφαλιστικών επιχειρήσεων με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες εκτιμάται ότι συγκεντρώνουν το σύνολο της κάλυψης των πληρωμάτων πλοίων μεταξύ των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα.Τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν προήλθαν από το εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η παρούσα αναφορά καταγράφει αθροιστικά τις απαντήσεις τους για το 2023 ενώ στους συγκριτικούς πίνακες / γραφήματα παρατίθενται τα αντίστοιχα ευρήματα των προηγούμενων ετών.

1. Τα μεγέθη της ασφάλισης πληρωμάτων πλοίων

1.1. Το αποτέλεσμα της έρευνας

Στον πίνακα 1 καταγράφονται τα συγκεντρωτικά μεγέθη των ετών 2023 και 2022 αναφορικά με την κάλυψη των πληρωμάτων πλοίων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων οι οποίες απάντησαν στο ερωτηματολόγιο καθώς και οι αντίστοιχες ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές.

Συνολικά 912 συμβόλαια ήταν σε ισχύ το 2023 (968 αντίστοιχα το 2022). Δηλώθηκαν 819 ζημιές (2.077 το 2022) για τις οποίες πληρώθηκαν 0,4 εκατ. € και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους 1,0 εκατ. €. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το 2022 ήταν 0,7 εκατ. € και 2,0 εκατ. €.

Πίνακας 1: Συγκεντρωτικά στοιχεία έρευνας

 

Από την επεξεργασία των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο του έτους 2023 (για το 2022 καταγράφονται τα ευρήματα της αντίστοιχης έρευνας) προκύπτουν τα εξής: υπήρξε μικρή μείωση στο πλήθος των συμβολαίων τον τελευταίο χρόνο και σημαντική μείωση (-60,6%) για τις δηλωθείσες ζημίες του κλάδου.

Μείωση σημειώθηκε επίσης στις πληρωθείσες αποζημιώσεις (-35,1%) και το απόθεμα των εκκρεμών αποζημιώσεων τέλος έτους (-47,3%).

1.2. Κανάλια διαμεσολάβησης

Η έρευνα της κατανομής της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων συμβολαίων) ανά κανάλι διαμεσολάβησης πραγματοποιήθηκε και για το έτος 2023, σε πλήρη εναρμόνιση με τον Ν. 4583/2018 «Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων».

Τα κανάλια διαμεσολάβησης που έχουν οριστεί ως προς την μορφή συνεργασίας τους (ίδιος ορισμός για όλες τις έρευνες της ΕΑΕΕ) αναφέρονται ως εξής: δίκτυα & πράκτορες αποκλειστικής συνεργασίας, πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας, μεσίτες ασφαλίσεων, συνεργασία με τράπεζες (bancassurance), απευθείας πωλήσεις (πωλήσεις μέσω αλληλογραφίας, ασφαλιστικών υπαλλήλων, διαδικτύου, τηλεφωνικών κέντρων).

Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις πληρωμάτων ήταν η μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες (76,5% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου).

Η ποσοστιαία συμμετοχή του συνόλου των καναλιών διαμεσολάβησης, σύμφωνα με τις απαντήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα, εμφανίζεται στο γράφημα που ακολουθεί.

2. Ανάλυση αποζημιώσεων ανά αιτία

Τα αίτια που προκάλεσαν τις αποζημιώσεις αναλύονται στη συνέχεια, ξεχωριστά για τις πληρωθείσες και τις εκκρεμείς. Τα αίτια κατηγοριοποιούνται ως εξής: θάνατος (από ασθένεια ή από ατύχημα), μόνιμη ανικανότητα, πρόσκαιρη ανικανότητα (από ασθένεια ή από ατύχημα), νοσοκομειακή περίθαλψη, εξωνοσοκομειακή περίθαλψη και παλιννοστήσεις- αντικαταστάσεις.

2.1. Ανάλυση αιτιών για τις πληρωθείσες αποζημιώσεις

Σύμφωνα με τα δεδομένα των αποζημιώσεων ανά αιτία τα οποία συλλέχθηκαν για το 2023, διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο πλήθος περιστατικών όπως και τα μεγαλύτερα ποσά αποζημιώσεων αντιστοιχούν στις παλιννοστήσεις – αντικαταστάσεις.

Σύμφωνα με τα δεδομένα των εκκρεμών αποζημιώσεων ανά αιτία, οι οποίες καταγράφηκαν στο τέλος του έτους 2023, διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο πλήθος περιστατικών εκκρεμών ζημιών και το μεγαλύτερο ποσό εκκρεμών αποζημιώσεων (αθροιστικά) αντιστοιχούν στις παλιννοστήσεις – αντικαταστάσεις.

ANΑΛΥΤΙΚΑ Η ΕΡΕΥΝΑ

review_crew_insurance_2023_0