Nεό πρόγραμμα Ασφαλίσεων Περιουσίας και Αξιολόγησης Κινδύνων

EIAS CERTIFIED SPECIALIST in PROPERTY AND CASUALTY RISK AND INSURANCE

σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογής σας 

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16:00 – 19:20,  

από την Τρίτη, 23 Μαΐου, έως και την Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2023

Στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, θα παρουσιασθεί η καινοτομική εφαρμογή UNQUAKE του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, η οποία εκτιμά την αντοχή κτηρίων και εγκαταστάσεων έναντι σεισμού

 Περιγραφή και Θεματολογία

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών προτρέπει τα Στελέχη Γενικών Ασφαλίσεων των Ασφαλιστικών Εταιρειών και των Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, καθώς και τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, να παρακολουθήσουν το εν λόγω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Περιουσίας και Αξιολόγησης Κινδύνων, αφού το Πρόγραμμα έχει ανανεωθεί ριζικά, ώστε να παρουσιάζει εμπεριστατωμένα και καινοτομικά τις πλέον σύγχρονες, τυπικές και μη τυπικές περιπτώσεις Κινδύνων Περιουσίας, μεγάλου, μεσαίου ή μικρότερου μεγέθους, να τις αξιολογεί τεχνικά και συστηματικά, να προτείνει μέτρα και μεθόδους έγκαιρης πρόληψης, αποτροπής ή αντιμετώπισής τους και να προσφέρει πειστική επιχειρηματολογία ένταξής τους στον ασφαλιστικό προγραμματισμό των πελατών περιουσίας, Ιδιωτών και Νομικών Προσώπων ή Εταιρειών.

Το εν λόγω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, διάρκειας τριάντα δύο (32) εκπαιδευτικών ωρών, οδηγεί τους αποφοίτους του στην έγκριτη και ευρείας αναγνωρισιμότητας πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST in PROPERTY INSURANCE AND RISK ASSESSMENT.

Αναλυτικά, η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος έχει ως εξής: 

 • Έννοια των Ασφαλίσεων Περιουσίας και Ιστορική Αναδρομή
 • Αντικείμενο των Ασφαλίσεων Περιουσίας και Νομοθετικό Πλαίσιο που τις διέπει
 • Βασικές και Ειδικές Αρχές Ασφαλίσεων Περιουσίας
 • Πρόταση Ασφάλισης – Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο – Ορισμοί – Γενικές εξαιρέσεις – Μη Ασφαλιζόμενα Αντικείμενα, Αντικείμενα Ιδιαίτερης Αξίας, Ασφαλιστικές Καλύψεις, Γενικοί Όροι, Ειδικοί Όροι, Ειδικές Εξαιρέσεις, Μεταβολή Κινδύνου 
 • Ασφαλιστήρια Κατονομαζομένων Κινδύνων και Ασφαλιστήρια Κατά παντός Κινδύνου
 • Ασφάλιση σε Α΄ Κίνδυνο, Ασφάλιση Αυξομειούμενου Ποσού, Ασφάλιση Κυμαινόμενου Ποσού
 • Ασφαλιστικά Ποσά, Συμφωνημένη Αξία, Ανώτατο Όριο Αποζημίωσης
 • Ασφαλιστική και Τεχνική προσέγγιση Κτηρίου, Κτιριακές Βελτιώσεις, Περιεχόμενο, Κοινόκτητα, Κοινόχρηστα
 • Ανάληψη Κινδύνων, Στάθμιση Επικινδυνότητας, Συγκέντρωση Πληροφοριών, Επιθεώρηση Εγκαταστάσεων, PML – EML – MPL 
 • Εκτίμηση Τεχνολογικών και Φυσικών Κινδύνων
 • Εκτίμηση Ζημιάς, Διακανονισμός Ζημιών, Αποζημιώσεις
 • Ασφάλιση Κατοικίας, Τύποι Ασφαλιστηρίων, Σημαντικότερες Καλύψεις, Εξαιρούμενοι Κίνδυνοι, Τιμολόγηση
 • Ασφάλιση Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων, Τιμολόγηση
 • Ασφάλιση και Αντασφάλιση Καταστροφικών Κινδύνων
 • Ασφάλιση Διακοπής Εργασιών, Βασικές Αρχές
 • Ασφάλιση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΕΠ), Βασικές Αρχές
 • Ειδικοί Κίνδυνοι επίκαιρου ενδιαφέροντος
 • Στοιχεία Ασφαλιστικής Πολιτικής Διαχείρισης Κινδύνων Περιουσίας 
 • Παρουσίαση της Εφαρμογής UNQUAKE του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου περί της αντοχής των κτηρίων έναντι του σεισμού

Τα προαναφερόμενα θέματα αναπτύσσονται ενδελεχώς από κορυφαία και ειδήμονα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς μας, ενώ εξειδικευμένες ενότητες του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, ενδεικτικά  η εφαρμογή εκτίμησης της αντοχής κτηρίων UNQUAKE έναντι σεισμού, αναπτύσσονται από προσκεκλημένους επιστήμονες και Καθηγητές του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. 

Μαθησιακό μοντέλο 

 Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των παραμέτρων Ασφαλίσεων Περιουσίας και Αξιολόγησης  Κινδύνων Περιουσίας, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο του εν λόγω τομέως υψηλού ενδιαφέροντος. 

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

α) Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ολοκληρωμένη τεχνογνωσία Ασφαλίσεων Περιουσίας και Αξιολόγησης Κινδύνων Περιουσίας ή να εξειδικευθούν σε επιλεγμένους θεματικούς τομείς, του εν λόγω ασφαλιστικού πεδίου. 

β) Ειδικότερα, στελέχη του Τομέως Γενικών Ασφαλίσεων, Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, με εργασιακό αντικείμενο τις Ασφαλίσεις Περιουσίας και τις πολυσχιδείς διαστάσεις τους, όπως, ενδεικτικά, την αξιολόγηση κινδύνων περιουσίας, την άσκηση πραγματογνωμοσύνης και εκτίμησης ζημιών, την αποζημιωτική πολιτική και τον διακανονισμό ζημιών.

γ) Έμπειρους ή ανερχόμενους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που επιθυμούν να βελτιώσουν τις προοπτικές εισόδου και ανάπτυξης των εργασιών τους σε αποδοτικούς τομείς των Ασφαλίσεων Περιουσίας, δια της απόκτησης συστηματικής τεχνογνωσίας επί των θεματικών αντικειμένων τους. 

δ) Στελέχη των Διευθύνσεων Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Ομαδικών Ασφαλίσεων, Μεγάλων Πελατών, Marketing, Product Development, Αναλογιστικών Τομέων, Risk Management και Νομικών Υπηρεσιών, που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν τα επαγγελματικά τους χαρακτηριστικά, εκπαιδευτικά, διοίκησης πωλήσεων ή ανάπτυξης προϊόντων, στους τομείς Ασφαλίσεων Περιουσίας. 

ε) Πραγματογνώμονες, Εκτιμητές Εγκαταστάσεων και Ζημιών, Στελέχη Αποζημιώσεων (Claims Managers, Adjusters και Handlers), καθώς και Στελέχη Εκδόσεων Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων Περιουσίας, που εύλογα το εργασιακό αντικείμενό τους άπτεται των Ασφαλίσεων Περιουσίας και της Αξιολόγησης Κινδύνων Περιούσιας. 

στ) Πολιτικούς Μηχανικούς και Στελέχη επιχειρήσεων, μεγάλου, μεσαίου και μικρότερου μεγέθους, που ως εκ της θέσης τους έχουν εύλογο ενδιαφέρον σε θέματα αξιολόγησης κινδύνων και ασφαλίσεων περιουσίας.  

ζ) Στελέχη Τραπεζών με εργασιακό αντικείμενο τη χορήγηση επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων.

η) Ενδιαφερομένους να αποκτήσουν τη συστηματική τεχνογνωσία που συγκεντρώνει η ύλη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα προτείνεται ιδιαιτέρως στα προαναφερόμενα Στελέχη και Επαγγελματίες ως πολύ ισχυροποιητικός παράγοντας των προοπτικών εξέλιξής τους, ενώ προτείνεται πολύ σε Στελέχη των Κλάδων Γενικών Ασφαλίσεων και των Κλάδων Περιουσίας, ειδικότερα, ως σημαντικός παράγοντας περαιτέρω εξειδίκευσης και επαύξησης της ανταγωνιστικότητάς τους κατά την άσκηση των εργασιακών καθηκόντων τους στο σύγχρονο περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων της εργασίας τους.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Οι κύριοι στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι οι εξής:

 • Η υψηλή εξειδίκευση Στελεχών της Ασφαλιστικής Αγοράς σε θέματα των Ασφαλίσεων Κινδύνων  Περιουσίας και της τεχνικής αξιολόγησής τους, κατά τρόπον ολοκληρωμένο, συστηματικό και βιωματικό.
 • Η εμβάθυνση του εκπαιδευτικού κοινού στις Γενικές και Ειδικές Έννοιες που διέπουν τις Ασφαλίσεις Περιουσίας, καθώς και στις θεμελιώδεις Αρχές και ειδικότερες Τεχνικές Αξιολόγησης των Κινδύνων Περιουσίας, τυπικών και μη τυπικών, μεγάλων ή μικρότερων, συχνότερων ή σπανιότερων. 
 • Η μελέτη των αλληλεπιδράσεων που αυτές έχουν μεταξύ τους, τόσο κατά τη διαδικασία κατάρτισης της ασφάλισης, με γνώμονα την κατάλληλη τεχνική αξιολόγησης, όσο και κατά τη διαδικασία υπολογισμού της αποζημίωσης και του διακανονισμού της ζημιάς. 
 • Η αναγνώριση και η κατανόηση των ασφαλιστικών πρακτικών και των υπολογιστικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται, καθώς και η απόκτηση συστηματικών και χρηστικών «εργαλείων», ικανών να εγγυηθούν την αποτελεσματική αντιμετώπιση ζητημάτων που απασχολούν την εργασιακή καθημερινότητά του εκπαιδευτικού κοινού. 
 • Η άντληση συστηματικής τεχνογνωσίας επί των ως άνω σημείων ενδιαφέροντος, μάλιστα υπό το πρίσμα των νεότερων καταστροφικών κινδύνων που πηγάζουν από την κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις της. 
 • Τέλος, ο ουσιαστικός εμπλουτισμός της εμπειρίας του εκπαιδευτικού κοινού με πραγματικά και πολύ ενδιαφέροντα παραδείγματα, καθώς και με επίκαιρα case studies, ως παραγόντων που ενισχύουν τη διαδραστική μάθηση, αλλά και τη δυνατότητα ανταπόκρισης ακόμη και στις πλέον υψηλές απαιτήσεις εργασίας, σε περιβάλλον αξιολόγησης κινδύνων και ασφαλίσεων περιουσίας.

EIAS CERTIFIED SPECIALIST in PROPERTY AND CASUALTY RISK AND INSURANCE

 Οι απόφοιτοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα λάβουν κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισής τους στις εξετάσεις εμπέδωσης του θεματικού αντικειμένου, την πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST in PROPERTY AND CASUALTY RISK AND INSURANCE, η οποία τυγχάνει ευρείας αναγνωρισιμότητας, κύρους και αποδοχής, μεταξύ των παραγόντων της ασφαλιστικής αγοράς μας. 

Οφέλη εκ της παρακολούθησης του προγράμματος

 Πέραν του προαναφερόμενου σημαντικού οφέλους της πιστοποίησης τους και της απορρέουσας περαιτέρω ενίσχυσης της επαγγελματικής καταξίωσης, η παρακολούθηση του ολοκληρωμένου αυτού Προγράμματος αποτελεί σημαντικό «εφαλτήριο» προόδου των αποφοίτων του στην ασφαλιστική αγορά μας και ισχυροποίησης της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας τους με τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές και εφαρμοσμένες αρχές επί του θεματικού αυτού αντικειμένου, προς όφελος της παραγωγικότητας, της απόδοσης της εργασίας και των προοπτικών περαιτέρω εξέλιξης και σταδιοδρομίας των συμμετεχόντων στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα έχουν χρηστική και αξιοποιήσιμη πρόσβαση σε πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, ανηρτημένων στην ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα του Ινστιτούτου.  

Εκπαιδευτικός Υπεύθυνος και Εισηγητές Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

Συντονιστικός Υπεύθυνος και εκ των Εισηγητών του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι ο κος Βασίλης Βήχας, Διευθύνων Σύμβουλος της «ΜΕΝΤΩΡ Πραγματογνώμονες – Εκτιμητές – Μηχανικοί Α.Ε.», Διπλωματούχος Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου M.Sc.Περιβαλλοντικών Επιστημών. Ο κος Βήχας είναι επίτιμο μέλος του Βασιλικού Ινστιτούτου Ορκωτών Πραγματογνωμόνων (Royal Institution of Chartered Surveyors, RICS), μέλος του RICS Machinery και Business Assets International Board, RICS APC Assessor, μέλος του Chartered Institute of Loss Adjusters (CILA), Recognized European Valuer (REV, TeGoVa), Πιστοποιημένος Εκτιμητής Μητρώου Ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών, Certified Vocational Trainer, με πολυετή εμπειρία στην ελληνική και διεθνή ασφαλιστική αγορά, σε πραγματογνωμοσύνες, επιθεωρήσεις ασφαλιστικών κινδύνων, εκτιμήσεις αξιών και εκπαίδευση προσωπικού, καθώς και σε Η-Μ μελέτες, αξιολογήσεις και πιστοποιήσεις βιομηχανικών επενδύσεων.

Στο Πρόγραμμα διδάσκουν, επίσης, κορυφαία Στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς μας, ως εξής:

Ο κος Νότης Βαγιακάκος, Γενικός Διευθυντής της Ασφαλιστικής Εταιρείας HDI Global SE, με εξειδικευμένες Σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτων επιστημονική ειδίκευση στο Marketing Management, και εφαρμοσμένες ασφαλιστικές σπουδές και εργασιακή εμπειρία στο Μόναχο και το Βερολίνο. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1978 στην Εμπορική Ασφαλιστική και στη συνέχεια ανέλαβε υψηλόβαθμες θέσεις στις εταιρείες Bain Clarkson, Zurich και Generali Hellas. Είναι μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) [τ. Πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών,  Πρόεδρος  της Επιτροπής Φορολογικών & Νομικών Θεμάτων].

Ο κος Νίκος Σπυράτος, Διευθυντής Αναλήψεων Κινδύνων του Ομίλου ERGO, Πτυχιούχος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1990 ως διακανονιστής ζημιών και U/W στην Commercial Union Assurance Company Plc. και συνέχισε σε θέσεις ευθύνης αναλήψεως κινδύνων στην Nordstern Colonia Hellas, την Interamerican ΕΕΑΖ ΑΕ, την Demco Insurance Ltd (νυν Prime Insurance Ltd), την Αγροτική Ασφαλιστική ΑΕ, την Ευρωπαϊκή Ένωση Ασφάλειαι Μινέττα και την Ergo AΑΕΖ. Είναι τακτικό μέλος στην Επιτροπή Περιουσίας και στην Υποεπιτροπή Πυρός της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Ο κος Κωνσταντίνος Λάϊος, Δικηγόρος, Προϊστάμενος Νομικής Υπηρεσίας του Ομίλου INTERAMERICAN, με εξειδίκευση σε θέματα ασφάλισης ζημιών όλων των κλάδων (περιουσίας, αστικής ευθύνης, αυτοκινήτων κ.λπ.),  με πλούσια Δικαστηριακή και συμβουλευτική εμπειρία και ενεργό συμμετοχή σε πλειάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ασφαλιστικού δικαίου.

Ο κος Θανάσης Κουκάς, Υπεύθυνος τμ. Πραγματογνωμοσυνών της Εταιρείας «ΜΕΝΤΩΡ Πραγματογνώμονες – Εκτιμητές – Μηχανικοί Α.Ε.», είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών M.Sc in Risk Management, Safety and Reliability, διαθέτων μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στην αξιολόγηση Κινδύνων Περιουσίας και στις Εκτιμήσεις Ζημιών.

Προσκεκλημένοι Ομιλητές, Guest Speakers του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, με θεματικό αντικείμενο την παρουσίαση της καινοτομικής εφαρμογής UNQUAKE του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου είναι:

Ο κος Σταύρος Χατζηελευθερίου, Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Κατασκευές και Αισθητήρες, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, κάτοχος διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Ο κος Χατζηελευθερίου διετέλεσε Επιστημονικός Επισκέπτης του Massachusetts Institute of Technology, M.I.T., είναι ενεργός μελετητής της ακεραιότητας 

κατασκευών και της εκτίμησης των αναγκών εκτίμησής τους, ενώ διαθέτει σημαντική αρθρογραφία και εφαρμοσμένο έργο επί των επιστημονικών και τεχνικών πεδίων του ενδιαφέροντος του.

Ο κος Νικόλαος Λαγαρός, Κοσμήτωρ της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και Καθηγητής του Τομέως Δομοστατικής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Προσωπικών Υπολογιστών, διετέλεσε Μέλος της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ενώ σήμερα είναι Μέλος Επιτροπών του. Ο κος Λαγαρός διαθέτει πλούσιο συγγραφικό έργο και εκτεταμένη αρθρογραφία επί των επιστημονικών πεδίων του ενδιαφέροντός του, ενώ έχει εποπτεύσει και συμμετάσχει σε σημαντικά συνέδρια επιστημονικού και τεχνικού ενδιαφέροντος. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν θέματα ανάπτυξης και εφαρμογής αλγορίθμων και λογισμικού για τον σχεδιασμό, την επίλυση και τη βελτιστοποίηση δομικών συστημάτων μεγάλης κλίμακας σε υπολογιστικά περιβάλλοντα υψηλής απόδοσης, βελτιστοποίησης τοπολογίας και μορφής, εφαρμογές μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης και υπολογιστικής μηχανικής. 

O κος Δημήτρης Βαμβάτσικος, Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Διδάκτωρ (PhD) του Stanford University και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών M.Sc. του ίδιου Πανεπιστημίου. Η ερευνητική του δραστηριότητα είναι επικεντρωμένη στο συγκερασμό της προσομοίωσης κατασκευών, υπολογιστικών τεχνικών, πιθανοτικών μεθόδων και πειραματικών αποτελεσμάτων σε ένα ενιαίο πλαίσιο για την αποτίμηση της διακινδύνευσης υπό τον κίνδυνο φυσικών καταστροφών. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην αποτίμηση των κατασκευών έχοντας συμμετάσχει στη συγγραφή αντισεισμικών οδηγιών για διεθνείς οργανισμούς και παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κυβερνητικούς φορείς και σημαντικές πολυεθνικές επιχειρήσεις. 

Κόστος Συμμετοχής

 Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €300 
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €270 ανά συμμετοχή 

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €330 
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €300 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑS ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €150 

Εξέταστρα Πιστοποίησης: €20

Οι συνάδελφοι που αυτοχρηματοδοτούν τα δίδακτρά τους, μπορούν να τα αποπληρώσουν σε τέσσερις (4) μηνιαίες δόσεις μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2023.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Το σεμινάριο είναι εντάξιμο στην επιδότηση ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) ΛΑΕΚ, ενώ, ειδικά για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπίπτουν.

 Σε περιβάλλον webinar 

Η διαδικτυακή παρακολούθηση του σεμιναρίου προϋποθέτει: γραμμή ADSL με ταχύτητα ανώτερη των 2 Mbps, μέσω Η/Υ ή άλλης φορητής συσκευής. Σύγχρονο Η/Υ με μοντέρνο Internet browser (τελευταίες εκδόσεις Mozilla, Chrome, Edge, Safari). Προτείνεται να συνδεθείτε από δίκτυο που δεν έχει περιορισμούς στην πρόσβαση ιστοσελίδων όπως συνήθως γίνεται σε εταιρικά περιβάλλοντα.

 • Αίτηση Συμμετοχής, επισυνάπτεται ακολούθως

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ(3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*