Τι θα συμβεί με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια τη Euroins Romania

Ήταν μόλις την περασμένη Παρασκευή όταν έγινε γνωστή η είδηση για την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της Euroins Romania, από τις ρυθμιστικές αρχές, οι οποίες ανακοίνωσαν ότι θα εκκινούσαν τις διαδικασίες δικαστικής αίτησης για την έναρξη της πτωχευτικής διαδικασίας.

Σχετικά με τα… της Ελλάδας η μητρική Eurohold διευκρίνισε ότι ουδένα απολύτως θέμα υφίσταται, όσον αφορά την απρόσκοπτη λειτουργία της θυγατρικής Euroins Ελλάδος, όπως άλλωστε και στις υπόλοιπες 11 χώρες όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος -πλην Ρουμανίας. 

Όπως διαβεβαίωνε “όλες οι θυγατρικές εταιρείες και επιχειρήσεις της Eurohold οι οποίες έχουν παρουσία στις 11 χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε, πλην της Ρουμανίας, θα συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους με στόχο την εξυπηρέτηση των πελατών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με τα επιχειρησιακά τους σχέδια για το τρέχον έτος”. Για το ζήτημα της Euroins Romania, η προσφυγή κατά της απόφασης στα αρμόδια ευρωπαϊκά και διεθνή δικαστήρια είναι μονόδορομος.

Σήμερα, το Ταμείο Εγγύησης Ασφαλίσεων (FGA) της χώρας παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία καταγγελίας ασφαλιστηρίων συμβολαίων της  Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA και ανακοινώνει ότι όλα τα συμβόλαια που συνάπτονται με τον ασφαλιστή παραμένουν σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους, εάν ο αντισυμβαλλόμενος δεν καταγγείλει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εάν δεν τηρηθεί η νόμιμη προθεσμία των 90 ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της απόφασης για την έναρξη της πτωχευτικής διαδικασίας, οπότε τα ασφαλιστήρια συμβόλαια παύουν να ισχύουν διά νόμου και εάν ο εκκαθαριστής που ορίζεται από το δικαστήριο δεν καταγγείλλει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, με προηγούμενη ενημέρωση του ασφαλισμένου.

«Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν συναφθεί με τη Societatea Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA παραμένουν σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους, εκτός εάν συμβεί μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

– ο αντισυμβαλλόμενος καταγγείλλει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο

– εκπληρώνεται η νόμιμη προθεσμία των 90 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης για την έναρξη της πτωχευτικής διαδικασίας, οπότε και παύουν με νόμο τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.

– ο διορισμένος από το δικαστήριο δικαστικός εκκαθαριστής, μαζί με την έναρξη της πτωχευτικής διαδικασίας στο δικαστήριο, καταγγέλλει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, με προηγούμενη ενημέρωση των ασφαλισμένων», ανακοίνωσε το Ταμείο. 

Όσον αφορά τη σύναψη άλλης ασφαλιστικής σύμβασης, με άλλη ασφαλιστική εταιρεία, η διαδικασία αυτή θα πρέπει να γίνει παράλληλα με την ενέργεια καταγγελίας του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που έχει συναφθεί με τη Euroins Romania, γράφει το news.ro.

Βήματα για την ακύρωση των συμβολαίων:

– Υποβολή αιτήματος καταγγελίας στη EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A. Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: office@euroins.ro

– Αποστολή στο FGA, αιτήματος επιστροφής χρημάτων-Παράρτημα 9, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα online, στον ιστότοπο της FGA: Αίτημα πληρωμής σχετικά με τη χορήγηση της επιστροφής του ασφαλίστρου – www.fgaromania.ro

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

– Πληρεξούσιο, εάν χρειάζεται.

– Αντίγραφο ταυτότητας

– Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

– Αντίγραφο αποδεικτικού καταβολής ασφαλίστρων, σε περίπτωση καταβολής ασφαλίστρων σε δόσεις

– Απόδειξη ακύρωσης της ασφαλιστικής σύμβασης που καταχωρήθηκε / αποστέλλεται στον ασφαλιστή.