Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών – Νέα Προγράμματα

Διαθέτοντας υψηλή τεχνογνωσία και ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο στις ασφαλίσεις φωτοβολταϊκών, η Υδρόγειος Ασφαλιστική παρουσίασε πρόσφατα μία ανανεωμένη σειρά ασφαλιστικών προτάσεων στον τομέα αυτό. Τα προγράμματα απαντούν με ολοκληρωμένο τρόπο στις σύνθετες ασφαλιστικές ανάγκες που δημιουργούνται τόσο κατά την εγκατάσταση/κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία των φωτοβολταϊκών μονάδων.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

Παρέχονται δύο επιλογές:
 Ασφαλιστήριο Κατά Παντός Κινδύνου Λειτουργίας: το πληρέστερο ασφαλιστήριο που αφορά μηχανικές βλάβες πάσης φύσεως με επεκτάσεις καλύψεων πυρός καθώς και απώλειας κερδών και άλλα ειδικά προσαρτήματα.

 Ασφαλιστήριο Κατονομαζόμενων Κινδύνων Λειτουργίας: περιλαμβάνει το βασικό πακέτο πυρός και άλλων συμπληρωματικών καλύψεων με προαιρετικές προσθήκες την απώλεια κερδών, τον σεισμό και την καθίζηση/ κατολίσθηση.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Απευθύνεται τόσο σε κατασκευαστές όσο και σε ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών μονάδων. Συνδυάζει την κάλυψη κατά παντός κινδύνου για ζημιές πάσης φύσεως στις εγκαταστάσεις, αστική ευθύνη έναντι τρίτων και εργοδοτική αστική ευθύνη.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υλικές Ζημιές με επεκτάσεις πυρός

 Καλύπτεται οποιαδήποτε τυχαία, αιφνίδια και απρόβλεπτη φυσική απώλεια ή ζημιά συμβεί στα ασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του συμβολαίου Μηχανικών Βλαβών. Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, παρέχονται οι καλύψεις:

Λανθασμένος σχεδιασμός – Ελαττωματικό υλικό (μετά τη λήξη της παρεχόμενης από τον κατασκευαστή
εγγύησης ή συντήρησης) – Ελαττώματα χύτευσης – Λάθη συναρμολόγησης – Λανθασμένη εργασία – Κακοτεχνία – Απροσεξία, αμέλεια, έλλειψη ικανότητας – Λανθασμένος χειρισμός – Φυσική έκρηξη – Πλημμύρα – Σεισμός – Κατακλυσμός – Καθίζηση – Kατολίσθηση εδάφους – Πτώση βράχων – Κλοπή με διάρρηξη.

 Επιπρόσθετα, η ασφαλιστική κάλυψη επεκτείνεται ώστε να καλύπτει οποιαδήποτε τυχαία και απρόβλεπτη υλική ζημιά που προέρχεται από τους παρακάτω κινδύνους:

Πυρκαγιά – Κεραυνό – Πυρκαγιά από δάσος – Ευρεία έκρηξη – Πτώση αεροσκαφών & αντικειμένων που πέφτουν από αυτά – Καπνό – Θύελλα, καταιγίδα – Χιόνι, παγετό, χαλάζι – Κακόβουλες ενέργειες – Ζημιές
κλέφτη – Πρόσκρουση οχήματος – Έξοδα κατεδάφισης & αποκομιδής συντριμμάτων έως 10% επί του ποσού της ζημιάς – Έξοδα αμοιβές αρχιτεκτόνων – μηχανικών, έξοδα αδειών, έως 10% επί του ποσού της ζημιάς – Έξοδα περιορισμού και ελαχιστοποίησης της καλυπτόμενης ζημιάς – Αστική ευθύνη συνεπεία πυρκαγιάς – έκρηξης έως €50.000 ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης – Προστασία υπασφάλισης έως 10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου Υλικών Ζημιών – Όρος 72 ωρών.

Απώλεια Κερδών

Καλύπτεται η απώλεια κερδών, συνεπεία άμεσης υλικής ζημιάς κατόπιν επέλευσης ενός εκ των καλυπτομένων κινδύνων που παρέχονται από το Τμήμα Ι – Υλικές Ζημιές με τις επεκτάσεις του, λόγω διακοπής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας προς το δίκτυο της ΔΕΉ, εντός της περιόδου αποζημίωσης που ορίζεται στον Πίνακα Καλύψεων.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΠΥΡΟΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ)

Καλύπτονται ζημιές στις κτιριακές εγκατα- στάσεις, τον μηχανολογικό και λοιπό εξοπλι- σμό της μονάδος από:

 • Πυρκαγιά, κεραυνό, πυρκαγιά από δάσος.
 • Ζημιές από καπνό.
 • Ευρεία έκρηξη.
 • Πτώση αεροσκαφών ή και αντικειμένων που πέ-

  φτουν από αυτά.

 • Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων.
 • Πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα.
 • Χιόνι, χαλάζι, παγετό, βάρος χιονιού.
 • Τρομοκρατικές ενέργειες.
 • Κακόβουλες ενέργειες τρίτων.
 • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές.
 • Κλοπή συνεπεία διάρρηξης ή/και αναρρίχησης και

  ζημιές από κλοπή.

 • Τυχαία θραύση κρυστάλλων / πάνελ μη οφειλόμε-

  νη σε ελαττωματική τοποθέτηση ή ελαττωματικό

  εξοπλισμό εκ κατασκευής μέχρι € 3.000.

 • Βραχυκύκλωμα με και χωρίς εστία πυρός, μέχρι το

  10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου υλικών ζημι-

  ών με μέγιστο ποσό € 10.000.

 • Αστική ευθύνη έναντι τρίτων από καλυπτόμενο

  κίνδυνο μέχρι € 50.000.

 • Αποκομιδή ερειπίων μέχρι το 10% του ασφαλιζό-

  μενου κεφαλαίου υλικών ζημιών.

 • Έξοδα / αμοιβές αρχιτεκτόνων και άλλων επαγ-

  γελματιών, έξοδα αδειών έως € 5.000.

 • Έξοδα ελαχιστοποίησης και περιορισμού της καλυ-

  πτόμενης ζημίας έως το 10% του ασφαλιζόμενου

  κεφαλαίου υλικών ζημιών.

 • Αξία αντικατάστασης (αξία καινούριου).
 • Υπερηχητικό κύμα (sonic boom) μέχρι το 50% του

  ασφαλιζομένου κεφαλαίου υλικών ζημιών.

 • Όρος μη ηθελημένης υπασφάλισης μέχρι το 10%

  του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου υλικών ζημιών.

Προαιρετικές καλύψεις:

• Απώλεια Κερδών.
• Σεισμός.
• Καθίζηση – κατολίσθηση – ανύψωση εδάφους συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Καλύπτονται οποιεσδήποτε απρόοπτες και ξαφνικές φυσικές απώλειες / υλικές ζημίες του έργου οι οποίες οφείλονται ενδεικτικά και

όχι περιοριστικά, σε αιτίες όπως:

• Κεραυνό, πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χιόνι, χαλάζι, παγετό, σεισμό, κατολίσθηση, καθίζηση.
• Φωτιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα, οποιαδήποτε ηλεκτρική αιτία.

• Κλοπή με διάρρηξη.
• Κακόβουλες ενέργειες τρίτων.
• Απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, κ.α.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου για υλικές ζημίες ή/ και σωματικές βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν σε τρίτους (π.χ.τραυματισμός ή θάνατος από ατύχημα, απώλειες ή ζημίες σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων) και που σχετίζονται άμεσα με τις εργασίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης της μονάδας.

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του εργοδότη / κατασκευαστή της μονάδας προς τους εργαζομένους του στην εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος για σωματικές βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν σε αυτούς (π.χ. τραυματισμός, θάνατος από ατύχημα).

Πηγή: Περιοδικό VOICE της Υδρογείου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*