Τι είναι η ασφάλιση Πιστώσεων και Εγγυήσεων;

Γράφει η Κατερίνα Χαραλαμπίδου

Η ασφάλιση Πιστώσεων και η ασφάλιση Εγγυήσεων αφορά τους έχοντες επιχείρηση. Αν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία επαγγέλματος και έχετε οικονομικά πάρε δώσε με άλλες επιχειρήσεις τότε σίγουρα σας ενδιαφέρει να μάθετε τι εστί η συγκεκριμένη ασφάλιση.

  • Ασφάλιση Πιστώσεων

Η Ασφάλιση Πιστώσεων προσφέρει προστασία στην επιχείρηση έναντι της αφερεγγυότητας των πελατών – αγοραστών της.

Ο διακανονισμός των πληρωμών είναι καθημερινή φροντίδα σε κάθε επιχείρηση. Ακόμα και με την καλύτερη οργάνωση, τα πιο εξελιγμένα συστήματα και τις πιο ενημερωτικές πληροφορίες, δεν μπορεί να είναι κανείς βέβαιος για τα αποτελέσματα. Μια σημαντική επισφάλεια είναι δυνατόν να επηρεάσει τα ετήσια αποτελέσματά της επιχείρησης, να επιβαρύνει τον ισολογισμό της και μερικές φορές να απειλήσει ακόμα και την βιωσιμότητά της – αποτελεί δε μια από τις συχνότερες αιτίες πτώχευσης των επιχειρήσεων.

  • Ασφάλιση Εγγυήσεων

Η Ασφάλιση Εγγυήσεων (Surety Bonds) μέσω της έκδοσης εγγυητικών επιστολών από τον Ασφαλιστή, εγγυάται την εκπλήρωση μιας ποικιλίας υποχρεώσεων από συμβάσεις κατασκευών ή υπηρεσιών, μέχρι τις συνήθεις λειτουργίες εμπορικών επιχειρήσεων. Σχεδόν οποιαδήποτε πώληση, υπηρεσία ή συμφωνία μπορεί να εξασφαλισθεί μέσω της έκδοσης Συμβολαίου Ασφάλισης Εγγύησης.

Η Ασφάλιση Εγγυήσεων είναι μια τριμερής συμφωνία με την οποία το πρώτο μέρος (Εγγυητής) δεσμεύεται απέναντι στο δεύτερο μέρος (Δικαιούχο) να καλύψει την απώλεια που ενδέχεται να προκύψει από αδυναμία του τρίτου μέρους (Λήπτης Ασφάλισης) να εκτελέσει τους όρους και προϋποθέσεις συγκεκριμένης σύμβασης μεταξύ του Δικαιούχου και του Λήπτη της Ασφάλισης .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*