Μ. Κολέτσος, Eθνική Ασφαλιστική: Γιατί είναι απαραίτητη η ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης

Toυς λόγους για τους οποίους η ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης είναι απαραίτητη για τους επαγγελματίες της σύγχρονης εποχής απαριθμεί, μιλώντας στο περιοδικό IW o κ. Μιχαήλ Κολέτσος, Προϊστάμενος Τομέα Αναλήψεων Αστικής Ευθύνης, Ειδικών Κινδύνων και Τεχνικών Ασφαλίσεων, Εθνική Ασφαλιστική.

Όπως αναφέρει: “Η ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης προσφέρει ασπίδα προστασίας και είναι εργαλείο ανάπτυξης”.

iw? Γιατί είναι απαραίτητη η ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης;

απ. Η ασφάλιση της επαγγελματικής αστικής ευθύνης κρίνεται απαραίτητη αν αναλογιστεί κανείς το ευρύτερο οικονομικοτεχνικό περιβάλλον, το οποίο καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη και την αποτελεσματικότητα της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και το αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις περισσότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες σε συνδυασμό με μια, δυστυχώς σταδιακά εντεινόμενη, τάση προσφυγής σε νομικά μέσα που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, ενδεχομένως ως απόρροια της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης αλλά και της υγειονομικής κρίσης των τελευταίων δύο ετών. 

Δεδομένης της σημαντικότητας της κάλυψης που παρέχεται αλλά και της μεταβλητότητας του οικονομικού περιβάλλοντος, όπως και του αυστηρού νομικού πλαισίου λειτουργίας των επιχειρήσεων, η ασφάλιση της επαγγελματικής αστικής ευθύνης έχει πλέον γίνει αναγκαιότητα για την επιχείρηση και τον επαγγελματία και η περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση του συγκεκριμένου ασφαλιστικού κλάδου στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών αναμένεται εντυπωσιακή. Η ασφάλιση αφορά και ενδιαφέρει τον κάθε επαγγελματία που παρέχει υπηρεσίες και είναι απαραίτητη διότι:

 • Αναλαμβάνει ευθύνες και ενδεχόμενες αξιώσεις αποζημίωσης που δυνητικά μπορεί να είναι δυσανάλογες των αμοιβών του.
 • Το οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητο και το νομικό πλαίσιο λειτουργίας ιδιαίτερα αυστηρό.
 • Η οικονομική και υγειονομική κρίση των τελευταίων ετών οδηγεί σε αναζήτηση ευθυνών ακόμα και σε περιπτώσεις στις οποίες δεν υφίστανται.
 • Προστατεύει τον ελεύθερο επαγγελματία ή την επιχείρηση αποτελώντας ταυτόχρονα σημαντικό εργαλείο πρόνοιας αλλά και ένδειξη αξιοπιστίας των υπηρεσιών που παρέχει.
 • Αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. 
 • Σχηματίζει ασπίδα προστασίας, καθώς ακόμη και ο πιο συνετός επαγγελματίας μπορεί να υποπέσει σε λάθη ή παραλείψεις.
 • Αυτό που τελικά απασχολεί κάθε επαγγελματία είναι η διατήρηση της απρόσκοπτης λειτουργίας της επιχείρησής του και η εξασφάλιση των δύο πολύ σπουδαίων στοιχείων του ενεργητικού μιας επιχείρησης, της φήμης και της πελατείας.

iw? Τι παρέχει/καλύπτει η ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης; Ποιες επιπλέον παροχές προσφέρει η δική σας πρόταση;

απ. Τα ασφαλιστήρια επαγγελματικής αστικής ευθύνης προσφέρουν κάλυψη έναντι αξιώσεων τρίτων για καταβολή αποζημιώσεων ως συνέπεια σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων για χρηματική ικανοποίηση. 

Οι κίνδυνοι για τους οποίους ανησυχούν κυρίως οι ασφαλισμένοι, αναζητώντας την ασφαλιστική κάλυψη των αναγκών τους, είναι φυσικά άμεσα συνυφασμένοι με τους παράγοντες εκείνους που αποτελούν τα συνθετικά στοιχεία του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργούν. 

Ωστόσο, εκείνο που απασχολεί ιδιαίτερα τον κάθε επαγγελματία, ανεξάρτητα από το αντικείμενο εργασιών, είναι η υποχρέωση που έχει βάσει του Αστικού Κώδικα να αποζημιώσει τους πελάτες του και γενικότερα κάθε τρίτο πρόσωπο για ζημίες τους που προκάλεσε εξ αμελείας είτε με πράξεις ή με παραλείψεις του. Η ποσοτικοποίηση αυτών των απαιτήσεων είναι ο παράγοντας που καθιστά αναγκαία την ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης. Χωρίς την ασφάλιση, οι επιπτώσεις των παραπάνω απαιτήσεων δεν είναι εύκολα μετρήσιμες για τις επιχειρήσεις και μπορούν να αποδειχθούν έως και καταστροφικές για την επιχειρηματική βιωσιμότητα. Με τις ασφαλιστικές ανάγκες να είναι όμως καλυμμένες, ο επαγγελματίας μπορεί να αποδεσμεύσει πόρους και να εστιάσει πλέον απρόσκοπτα στην ανάπτυξή του. 

Η Εθνική Ασφαλιστική είναι σε θέση να εξυπηρετήσει κάθε επιχείρηση ή ελεύθερο επαγγελματία στο σύνολο των ασφαλιστικών τους αναγκών, είτε πρόκειται για απλές είτε για σύνθετες ασφαλιστικές καλύψεις. Επιπλέον, σε συνεργασία με μεγάλες αντασφαλιστικές εταιρείες, που λειτουργούν σε παγκόσμια βάση και διαθέτουν ιδιαίτερα μεγάλη τεχνογνωσία, έχει διευρύνει σημαντικά τόσο τα αντικείμενα ασφάλισης όσο και τα πλαίσια κάλυψης που παρέχει, προσφέροντας tailor-made solutions. 

iw? Θεωρείτε ότι, στην παρούσα συγκυρία, με την υγειονομική κρίση που εξακολουθεί να έχει αντίκτυπο στην κοινωνία, την αναταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και την άνοδο του τουρισμού και του κατασκευαστικού κλάδου, υπάρχουν συγκεκριμένα επαγγέλματα στα οποία η εν λόγω ασφάλιση κρίνεται πιο επιτακτική;

απ. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη αύξηση στο πλήθος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων επαγγελματικής ευθύνης που εκδίδονται, όπως επίσης και στις εν γένει προσεγγίσεις που γίνονται καθημερινά από όλη την γκάμα των επαγγελματικών ομάδων. 

Η ασφαλιστική αγορά, έχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία στον χώρο της ασφάλισης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης, είναι σε θέση να προσφέρει λύσεις σε μια ευρεία γκάμα επαγγελματιών, η πρόσβαση των οποίων στην ασφαλιστική προστασία είναι ιδιαίτερα εύκολη αν αναλογιστεί κανείς το πλήθος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά αλλά και την γκάμα των προϊόντων που παρέχονται και καλύπτουν κάθε ασφαλιστική ανάγκη, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε ασφαλισμένου. 

Έτσι, δομούνται προϊόντα αμοιβαία επωφελή τόσο για τον ασφαλισμένο όσο και για τον ασφαλιστή και, ανεξάρτητα από τις συνθήκες που επικρατούν, και οι οποίες καθιστούν την ασφάλιση άκρως απαραίτητη για όλες τις κατηγορίες επαγγελματιών, αποτελούν ταυτόχρονα για τους ίδιους εργαλείο διαχείρισης κρίσης.

iw? Ποιοι επαγγελματίες θεωρείτε ότι είναι πιο συνειδητοποιημένοι ως προς την αναγκαιότητα της ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης;

απ. Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, αναφέρονται οι κάτωθι κατηγορίες επαγγελματιών οι οποίοι, κατά την παρούσα ευμετάβλητη συγκυρία, φαίνεται να έχουν πλέον αντιληφθεί την αναγκαιότητα της κάλυψης της επαγγελματικής τους ευθύνης και αναζητούν με μεγαλύτερη συχνότητα την ασφαλιστική τους κάλυψη:

 • Πολιτικοί/αρχιτέκτονες/τοπογράφοι/μηχανολόγοι μηχανικοί και μελετητές
 • Συμβολαιογράφοι
 • Δικηγόροι
 • Ιατροί
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων εν γένει
 • Εταιρείες πιστοποιήσεων
 • Φαρμακοποιοί
 • Λογιστές 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα αναφέρονται παραπάνω, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη τόσο η περαιτέρω ανάπτυξη των ίδιων των ασφαλιστικών προϊόντων, καθώς και ο σχεδιασμός νέων προϊόντων που καλύπτουν την ευθύνη επιχειρήσεων και επαγγελματιών, όσο και η διείσδυση αυτών στην αγορά, η οποία διαθέτει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης.

iw? Στο εξωτερικό, υπάρχει μια τάση ανόδου των ασφαλίστρων στον συγκεκριμένο κλάδο ασφάλισης. Στις ΗΠΑ, π.χ., η specialty insurance brokerage Ames & Gough διεξήγαγε πρόσφατα μια έρευνα που κατέδειξε ότι η πλειονότητα των ασφαλιστών (81%) εξετάζουν να αυξήσουν τα ασφάλιστρα για τους επαγγελματίες αρχιτέκτονες και μηχανικούς, λόγω της αβεβαιότητας και του υψηλού κινδύνου που προκάλεσε η πανδημία και οι επιπτώσεις της (κρίση εφοδιαστικής αλυσίδας, έλλειψη προσωπικού, καθυστερήσεις έργων κ.λπ.). Ποια είναι η εικόνα της αγοράς στην Ελλάδα;

απ. Τα προγράμματα κάλυψης επαγγελματικής αστικής ευθύνης που παρέχουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα δεν υστερούν σε τίποτα σε καλύψεις και παροχές σε σχέση με τα αντίστοιχα προγράμματα ασφάλισης του εξωτερικού. Εξαιτίας, επίσης, της χαμηλής σχέσης ζημιών/ασφαλίστρων (loss ratio) που παρουσιάζει μέχρι στιγμής το συγκεκριμένο είδος ασφάλισης στην ελληνική αγορά, τα προγράμματα που κυκλοφορούν είναι ιδιαίτερα ελκυστικά σε ασφάλιστρα και απαλλαγές σε σχέση με τα αντίστοιχα του εξωτερικού. 

Με δεδομένο ωστόσο ότι η αβεβαιότητα που υπάρχει στην αγορά, εν γένει, έχει την τάση να αποτυπώνεται στο risk premium το οποίο αποδίδεται σε κάθε ασφαλιστικό προϊόν, είναι δεδομένο ότι η αυξητική αυτή εικόνα που παρουσιάζεται παγκοσμίως θα επηρεάσει και τον τρόπο αντίληψης και ανάληψης του κινδύνου και στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

*από το περιοδικό Insurance World

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*