Εθνική Ασφαλιστική, επιγραφή στην είσοδο του κτιρίου

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ: Με ποσοστό άνω του 5% η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Με ποσοστό πάνω από 5% βρέθηκε η Εθνική Ασφαλιστική στην εισηγμένη ALPHA TRUST –ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ, μετά την αύξηση κεφαλαίου. Αντίστοιχα η Regina Company βρέθηκε με μειωμένο ποσοστό από πριν όπως και η Guaranty Finance Investors.

Ειδικότερα, η Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ενημερώνει ότι μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25.02.2022 και από 12.07.2022 και 05.08.2022 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των € 12.149.049,69, διαιρούμενο σε 3.534.269 κοινές, ονομαστικές, άυλες, με δικαίωμα ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας € 3,4375 η καθεμία.

Με 5,16% η Regina Company

Η εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. («Εκδότρια»), σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3556/2007 και σε συνέχεια της από 11.08.2022 ενημέρωσης, που έλαβε από την εταιρία REGINA COMPANY INC σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3556/2007, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 11.08.2022 η εταιρία REGINA COMPANY INC λόγω γεγονότος που μεταβάλλει την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου κατείχε άμεσα συνολικά 182.536 μετοχές της Εκδότριας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,16% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής έναντι 10,917% που κατείχε στην προηγούμενη γνωστοποίηση.

Με 5,45% η Εθνική Ασφαλιστική

Η εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. («Εκδότρια»), σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3556/2007 και σε συνέχεια της από 11.08.2022 ενημέρωσης, που έλαβε από την εταιρία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3556/2007, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 11.08.2022 η εταιρία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» λόγω απόκτησης αλλά και γεγονότος που μεταβάλλει την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου ανήλθε του ορίου 5% και κατείχε άμεσα 192.500 μετοχές της Εκδότριας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,45% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Με 10,5% η Guaranty Finance Investors

Η εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. («Εκδότρια»), σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3556/2007 και σε συνέχεια των από 11.08.2022 ενημερώσεων, που έλαβε από τον κ. Donald M. Campbell, για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό των εταιριών GUARANTY FINANCE MANAGEMENT LLC και GUARANTY FINANCE INVESTORS LLC, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 11.08.2022 η εταιρία GUARANTY FINANCE INVESTORS LLC λόγω απόκτησης αλλά και γεγονότος που μεταβάλλει την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου κατείχε συνολικά 371.450 μετοχές της Εκδότριας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10,5% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής έναντι 14,69% που κατείχε στην προηγούμενη γνωστοποίηση.

Η εταιρία GUARANTY FINANCE INVESTORS LLC κατέχει άμεσα, βάσει του άρθρου 9 του ν. 3556/2007, 371.450 δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 10,5%, ενώ καθένας εκ των GUARANTY FINANCE MANAGEMENT LLC και Donald M. Campbell ελέγχουν έμμεσα, βάσει του άρθρου 10 του ν. 3556/2007, τα ως άνω 371.450 δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας ήτοι ποσοστό 10,5% του μετοχικού της κεφαλαίου. Τέλος, διευκρινίζονται, με βάση τις ενημερώσεις των υπόχρεων, τα εξής:

Η Guaranty Finance Investors LLC είναι ο κάτοχος των 371.450 μετοχών της ALPHA TRUSTΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. Η Guaranty Finance Management LLC είναι ο διαχειριστής επενδύσεων της Guaranty Finance Investors LLC, και ως εκ τούτου μπορεί να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει η Guaranty Finance Investors LLC.

Ο κ. Donald M. Campbell είναι ο ελέγχων μέτοχος (controlling shareholder) της Guaranty Finance Management LLC.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*