Κομισιόν προς Ελλάδα: Εφαρμόστε την Οδηγία για την ασφάλιση αυτοκινήτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να ολοκληρώσει με πληρότητα τη μεταφορά της οδηγίας για την ασφάλιση αυτοκινήτων (οδηγία 2009/103/ΕΚ).

Η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα [INFR(2018)4150], επειδή δεν μετέφερε πλήρως στο εθνικό δίκαιο την οδηγία για την ασφάλιση αυτοκινήτων (οδηγία 2009/103/ΕΚ). Η οδηγία θεσπίζει κανόνες για την προστασία των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων που προκαλούνται από την κυκλοφορία αυτοκινήτων.

Η Επιτροπή διαπίστωσε περιπτώσεις πλημμελούς μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Ειδικότερα, η ελληνική νομοθεσία μεταφοράς της εν λόγω οδηγίας εξαιρεί από την αποζημίωση τον ζημιωθέντα επιβάτη εάν το εν λόγω πρόσωπο είναι και ιδιοκτήτης του οχήματος. Αυτό αντιβαίνει στην οδηγία για την ασφάλιση αυτοκινήτων.

Εάν η Ελλάδα δεν απαντήσει ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*