Οι τρεις πυλώνες της Allianz για μια βιώσιμη ανάπτυξη

Σημαντικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Γράφει η κ. Μαριτίνα Μεσσήνη, Communications & Corporate Responsibility Specialist, Allianz Ελλάδος

Τα θέματα βιωσιμότητας είναι όλο και πιο σημαντικά για την Allianz και επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε ως επιχείρηση. Έχοντας μια σαφή στρατηγική και προσέγγιση, μπορούμε να κατανοήσουμε τους κινδύνους και τις ευκαιρίες και να κινητοποιήσουμε τον κόσμο για την αντιμετώπιση και αξιοποίησή τους, αντίστοιχα. 

Η στρατηγική μας έχει ως επίκεντρο τη δημιουργία πραγματικού αντικτύπου στην οικονομία και την κοινωνία. Θέλουμε να είμαστε πρότυπο στη βιομηχανία μας και να προωθήσουμε τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Η παγκόσμια στρατηγική μας για τη βιωσιμότητα έχει τρεις πυλώνες:

Κλιματική αλλαγή

Ο περιορισμός και η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος απαιτεί τη συλλογική προσπάθεια κυβερνήσεων, επιχειρήσεων, βιομηχανιών και κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο. Συνεργαζόμαστε μαζί με όλους για να προωθήσουμε τη μετάβαση σε χαμηλές εκπομπές άνθρακα και τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής μέσω των πόρων μας, της τεχνογνωσίας και της επιρροής μας.

 Ως ένας από τους μεγαλύτερους ασφαλιστές και θεσμικούς επενδυτές στον κόσμο, o Όμιλος Allianz έχει την ευκαιρία και την ευθύνη να αξιοποιήσει την εμβέλειά του για να επιτύχουμε τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού και να διασφαλίσουμε μια ισορροπημένη μετάβαση σε ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών άνθρακα. 

Σε επίπεδο Ομίλου έχουμε δεσμευτεί για μηδενικές εκπομπές στις λειτουργίες μας και το ιδιόκτητο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο έως το 2050.

 Το 2020, πετύχαμε τον στόχο μας να μειώσουμε τις εκπομπές ανά υπάλληλο της Allianz κατά 30% παγκοσμίως σε σύγκριση με το βασικό επίπεδο του 2010. Στοχεύουμε σε περαιτέρω μείωση 30% έως το 2025.

Κοινωνικός αντίκτυπος

Αξιοποιούμε τους διαφορετικούς μας ρόλους, εργοδότης, ασφαλιστής, επενδυτής και εταιρικός πολίτης, για να συνεισφέρουμε στη δημιουργία πιο ισχυρών κοινωνιών, χωρίς αποκλεισμούς. Με την πανδημία του Covid-19 να επηρεάζει τις ζωές, την υγεία και τη διαβίωση των ανθρώπων παγκοσμίως, η συλλογική κοινωνική ευθύνη δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική. 

Ο κοινωνικός μας αντίκτυπος επικεντρώνεται στις μελλοντικές γενιές μέσω της στρατηγικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Allianz, που προωθεί την κοινωνική ένταξη των νέων παγκοσμίως. Διευρύνθηκε το 2020 για να επικεντρωθεί στην ανθεκτικότητα, την υγεία και την ένταξη στην κοινωνία.

Ενσωμάτωση ESG-Υπεύθυνες επενδύσεις και ασφάλιση

Επενδύουμε στην αντιμετώπιση των θεμάτων που επηρεάζουν τη δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της Allianz. Η δέσμευσή μας να αντιμετωπίσουμε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG) ενσωματώνει τη βιωσιμότητα παντού: στη δική μας λειτουργία και στις δραστηριότητες ασφάλισης, επενδύσεων και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

 Διαχειριζόμαστε τα ζητήματα ESG με επιμέλεια, για να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες. Ο Όμιλος Allianz οδηγείται στη δημιουργία βιώσιμων προϊόντων και υπηρεσιών σε συνεργασία με πελάτες και εταιρείες υπό επένδυση, για την παροχή πραγματικών ωφελειών και την άμεση ροή κεφαλαίων προς βιώσιμα αποτελέσματα. Προσβλέπουμε, πέρα από την προσφορά βιώσιμων προϊόντων, στην κλιμάκωση λύσεων βιωσιμότητας σε δημόσιες και ιδιωτικές αγορές.

 Στον Όμιλο Allianz έχει συσταθεί Επιτροπή Βιωσιμότητας του Εποπτικού Συμβουλίου και είναι το υψηλότερο διοικητικό όργανο σε θέματα που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα για τον όμιλο. Παράλληλα, από το 2012, έχει ιδρυθεί το Διοικητικό Συμβούλιο ESG, που αποτελείται από μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ομίλου και επικεφαλής επιλεγμένων λειτουργιών που συνεδριάζουν σε τριμηνιαία βάση. 

Allianz Ελλάδος

Στην Allianz Ελλάδος πιστεύουμε ότι η ασφάλιση είναι ένας από τους βασικούς τρόπους με τους οποίους περιορίζουμε τις επιπτώσεις των κλιματικών κινδύνων και αντισταθμίζουμε τις ζημίες που σχετίζονται με το κλίμα. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης μιας χώρας τόσο πιο ανθεκτική είναι σε ακραία φυσικά γεγονότα. 

Επιπλέον, μετά από ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο ή φυσική καταστροφή, οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις είναι συχνά μια γρήγορη και αξιόπιστη λύση για να μπορέσουν οι πληγέντες να ανακάμψουν γρήγορα. 

 Εκτός από τη συμβολή μας στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη μέσω της επιχειρησιακής μας δραστηριότητας, εστιάζουμε επίσης στην υπέρβαση εμποδίων για την κοινωνική ένταξη που θα οδηγήσει την κοινωνία μας σε ένα καλύτερο, πιο παραγωγικό μέλλον. Γι’ αυτό η ενδυνάμωση των νέων και η στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων αποτελούν βασικούς πυλώνες του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας της Allianz Ελλάδος.

 Στην Allianz Ελλάδος τα θέματα βιωσιμότητας και ESG τα διαχειρίζεται η Διεύθυνση Marketing, Επικοινωνίας, CRM & CCC, ως μέρος της Εταιρικής Υπευθυνότητας. 

ESG-Υπεύθυνες επενδύσεις και ασφάλιση

Είτε παρέχουμε ασφάλιση είτε επενδύουμε τα ασφάλιστρα των πελατών μας, λαμβάνουμε υπόψη τους ESG κινδύνους που σχετίζονται με αυτές τις συναλλαγές. Αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας τόσο για τα δικά μας κεφάλαια όσο και των πελατών μας, αναζητούμε βιώσιμες επενδύσεις, αξιοποιούμε τη γνώση μας για ζητήματα ESG για τη μείωση του κινδύνου στα επενδυτικά χαρτοφυλάκιά μας και ενσωματώνουμε παράγοντες ESG στις επενδυτικές μας διαδικασίες. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ενσωμάτωση των παραγόντων ESG στη διαχείριση των επενδύσεων δεν είναι μια βραχυπρόθεσμη τάση, αλλά μακροπρόθεσμα θα αλλάξει τις επιχειρήσεις. Όλες οι διαδικασίες ενσωμάτωσης των ESG παραγόντων υλοποιούνται μέσω των εταιρικών κανόνων που εφαρμόζονται σε ολόκληρο τον Όμιλο Allianz σχετικά με την ανάληψη, τη διαχείριση κινδύνων και τις επενδύσεις.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Μία από τις προτεραιότητες της Allianz Ελλάδος είναι η ενεργή συνεισφορά της στο περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί. Αν και οι προσπάθειες περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη και προώθησης βιώσιμων λύσεων βρίσκονται σε εξέλιξη παγκοσμίως, δεν υπάρχουν άμεσες λύσεις σε ακραία γεγονότα, όπως η πανδημία, τα ακραία φυσικά φαινόμενα και οι καταστροφές, όπως οι πρόσφατες πυρκαγιές που βιώσαμε στη χώρα μας. 

Συγκεκριμένα, για τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές προβήκαμε σε μια σειρά ενεργειών με στόχο την ανακούφιση και την άμεση αποκατάσταση της καθημερινότητας των πληγέντων ασφαλισμένων μας, αλλά και όλων των πυρόπληκτων συμπολιτών μας, προσαρμόζοντας τις εσωτερικές μας διαδικασίες και ενισχύοντας το έργο του Ερυθρού Σταυρού. Παράλληλα, σχεδιάζουμε δράσεις που θα συμβάλουν στη θωράκιση της χώρας έναντι τέτοιων ακραίων φαινομένων, μακροπρόθεσμα.

 Σε μια χρονιά κατά την οποία η παγκόσμια πανδημία δοκίμασε τη συλλογική δύναμη των επιχειρήσεων για τον μετριασμό των συνεπειών του Covid-19, η Allianz Ελλάδος ευθυγράμμισε τις δράσεις ΕΚΕ στις νέες κοινωνικές ανάγκες που αναδύθηκαν. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Allianz ανταποκρίθηκε στην αυξανόμενη ανάγκη για αιμοδοσία εν μέσω των περιορισμών του Covid-19, αναλαμβάνοντας το κόστος κάλυψης των υγειονομικών αναγκών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ) κατά τη διενέργεια εθελοντικών δράσεων αιμοδοσίας, για την εξασφάλιση 15.000 μονάδων αίματος σε όλη τη χώρα. Η υλοποίηση της δράσης έγινε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη. 

Αντίστοιχα, παρείχε και στο Κέντρο Αιμοδοσίας της Κύπρου τον απαραίτητο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για να ενισχύσει την τοπική κοινωνία με περισσότερες αιμοδοσίες. Επίσης, συμμετείχαμε στην πρωτοβουλία Hope Boxes, που σχεδιάστηκε από την Wise Greece. Τα Hope Boxes, που το καθένα περιείχε 6 κιλά τρόφιμα πρώτης ανάγκης, όπως αλεύρι, όσπρια, ελληνικό μέλι, ζυμαρικά και χειροποίητα γλυκά, έφτασαν στα παιδιά του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος. 

Τέλος, στηρίξαμε το πρόγραμμα «Ψηφιακό Σχολείο για Όλους» του Ιδρύματος Μποδοσάκη, αναλαμβάνοντας το κόστος των tablets που παραδόθηκαν σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, προς διάθεση των μαθητών που τα έχουν ανάγκη για την ισότιμη πρόσβασή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Η ενεργή συνεισφορά μας στο περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούμε είναι προτεραιότητα για όλους μας στην Allianz Ελλάδος. Για τον λόγο αυτό αφουγκραζόμαστε διαρκώς τις εκάστοτε κοινωνικές ανάγκες και με οδηγό τη στρατηγική του ομίλου μας σχεδιάζουμε δράσεις για την ανακούφιση και τη θωράκιση των ασφαλισμένων μας, των ανθρώπων μας και της τοπικής κοινωνίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*