Πως καλύπτονται οι ασφαλιστικές εισφορές των 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση των υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τη οποία καθορίζεται η διαδικασία κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών για το πρόγραμμα των 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.

Όπως αναφέρεται αναλυτικά

1. Για τις επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που εντάσσονται στο ανοικτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181) επιδοτείται, για κάθε νέα θέση που δημιουργείται και εντάσσεται στο ανωτέρω πρόγραμμα, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν στα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας, για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης για τους οποίους, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης, βάσει της δραστηριότητας που ασκεί το προσλαμβανόμενο στην επιδοτούμενη θέση εργασίας πρόσωπο.
Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές επιδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, για χρονικό διάστημα 6 μηνών, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία πρόσληψης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έκτου ημερολογιακού μήνα από αυτόν της πρόσληψης.
Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί των μηνιαίων αποδοχών του προσλαμβανόμενου στην επιδοτούμενη θέση εργασίας, όπως αυτές ορίζονται στις οικείες διατάξεις της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας και τις καταστατικές διατάξεις των φορέων.

2.α. Για τον e-ΕΦΚΑ οι επιχειρήσεις – εργοδότες της παρ. 1 υποβάλλουν Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις, για κάθε μισθολογική περίοδο, με χρήση ειδικών τύπων αποδοχών. Εκτός από τις αποδοχές των εργαζομένων καταχωρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου) που αντιστοιχούν στα εκάστοτε ισχύοντα πακέτα κάλυψης. Στα σχετικά πεδία της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης καταχωρούνται τα ποσά της επιδότησης των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, τα οποία ανέρχονται σε ποσοστό 100% αυτών. Οι ειδικοί τύποι αποδοχών και οδηγίες συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων των ΑΠΔ καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

β. Για τις περιπτώσεις που προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΔΟΕΑΠ, τα ταμεία επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης και στα ΝΠΙΔ εκ μετατροπής βάσει της παρ.20 του άρθρου 6 του ν.3029/2002 , οι επιχειρήσεις – εργοδότες της παρ. 1 υποβάλλουν τις αναλυτικές καταστάσεις εισφορών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις οικείες καταστατικές τους διατάξεις, για κάθε μισθολογική περίοδο, με χρήση ειδικών τύπων αποδοχών. Εκτός από τις αποδοχές των εργαζομένων καταχωρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και ασφαλισμένου/ ή ασφαλισμένου). Στα σχετικά πεδία των αναλυτικών καταστάσεων εισφορών καταχωρούνται τα ποσά της επιδότησης των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, τα οποία ανέρχονται σε ποσοστό 100% αυτών. Οι ειδικοί τύποι αποδοχών και οδηγίες συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων των καταστάσεων καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κάθε φορέα.

3. α. Για τον e-ΕΦΚΑ κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών της οικείας μισθολογικής περιόδου, υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την παρ. 1 της παρούσας. Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει μέσω της επεξεργασίας των ΑΠΔ και αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

β. Για τους φορείς της παρ. 2β κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών της οικείας μισθολογικής περιόδου, υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών, εργοδότη και ασφαλισμένου/ή ασφαλισμένου, που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την παρ. 1 της παρούσας.
Οι φορείς της παρ. 2β συγκεντρώνουν μέσω της επεξεργασίας των αναλυτικών καταστάσεων εισφορών και αποστέλλουν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

4. α. Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις για τον e-ΕΦΚΑ διασταυρώνονται με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης που δηλώνονται, καθώς και η ορθότητα των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν δηλωθεί στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις βάσει των στοιχείων απασχόλησης, με τις οποίες βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, και όπου απαιτείται εκδίδονται και επιδίδονται από τον e-ΕΦΚΑ ηλεκτρονικά οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής.

β. Για τους φορείς της παρ. 2β που δεν συνδέονται με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις αναλυτικές καταστάσεις εισφορών προς τους ανωτέρω φορείς διασταυρώνονται με τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις του e-ΕΦΚΑ, τα οποία έχουν προηγουμένως διασταυρωθεί με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης και ασφαλιστικών εισφορών που δηλώνονται για τα οποία βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, και όπου απαιτείται εκδίδονται και επιδίδονται από τους φορείς οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5. Σε περίπτωση που η επιχείρηση – εργοδότης δεν πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα, καθώς και της διατήρησης κατά μέσο όρο του ίδιου αριθμού εργαζομένων για το διάστημα επιδότησης της νέας θέσης εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7β και 8 του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη/ή ασφαλισμένου) που έχουν επιδοτηθεί μέσω του προγράμματος βαρύνουν και καταβάλλονται από την επιχείρηση – εργοδότη, και τα σχετικά ποσά επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την ημερομηνία που οι ασφαλιστικές εισφορές κατέστησαν απαιτητές.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*