Ειδικό τμήμα στο υπουργείο Υγείας για πρωτόκολλα και μητρώα ασθενών

Αυτοτελές τμήμα για θεραπευτικά πρωτόκολλα και μητρώα ασθενών συστήνεται στο υπουργείο Υγείας με το άρθρο 10 του νέου νόμου 4693, που αφορά την κύρωση της τροποποίησης της σύμβασης της δωρεάς του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Όπως προβλέπει ο νέος νόμος (ΦΕΚ Α 116/17.6.2020), το νέο τμήμα έχει ως σκοπό την ανάπτυξη, επεξεργασία και επικαιροποίηση διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης, καθώς και μητρώων ασθενών. Οι αρμοδιότητές του είναι οι εξής:

α. Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ή άλλων Υπουργείων και Οργανισμών για την ανάπτυξη, επεξεργασία, επικαιροποίηση και ψηφιοποίηση των διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης.

β. Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ή άλλων Υπουργείων και Οργανισμών για τη δημιουργία, επικαιροποίηση και μηχανογράφηση των μητρώων ασθενών.

γ. Η διαμόρφωση και παραμετροποίηση των κλινικών δεδομένων με ενιαία μορφή για το ΕΣΥ.

δ. Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας για τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης μητρώων ασθενών και τη διαχείριση των εθνικών μητρώων ασθενών.

ε. Η ανάπτυξη κλινικών πρωτοκόλλων, τα οποία θα ενσωματωθούν στα πληροφοριακά συστήματα των νοσοκομείων και θα διασυνδεθούν με το σύστημα των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (KEN/DRGs).

στ. Η ανάπτυξη μηχανισμών παρακολούθησης της εφαρμογής των θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης και των Μητρώων Ασθενών (δείκτες audit), που θα αξιοποιηθούν στην εισαγωγή κανόνων ορθής συνταγογράφησης.

ζ. Η συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ ΑΕ για την ανάπτυξη, επεξεργασία, επικαιροποίηση και ψηφιοποίηση των διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης, για τη δημιουργία, επικαιροποίηση και μηχανογράφηση των μητρώων ασθενών, καθώς και για την ενσωμάτωση αυτών στα πληροφοριακά συστήματα που λειτουργεί η ΗΔΙΚΑ ΑΕ για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας.

η. Η συνεργασία με εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας φορείς, όπως τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, την Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης και την Ανώνυμη Εταιρεία «Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών ανώνυμη εταιρεία» (ΚΕΤΕΚΝΥ ΑΕ) Ελληνικό Ινστιτούτο DRGs, με σχετικές επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, με άλλα τμήματα ή διευθύνσεις ή όργανα του Υπουργείου Υγείας, με επιστημονικές ιατρικές εταιρείες, συλλόγους ασθενών, καθώς και με επιστημονικές ομάδες εργασίας και επιτροπές με συναφές αντικείμενο για την επίτευξη των σκοπών του τμήματος.

θ. Η εισήγηση για συγκρότηση επιστημονικών ομάδων εργασίας με αντικείμενο τη γνωμοδότηση σχετικά με την ανάπτυξη, επεξεργασία και επικαιροποίηση των διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης ή/και τη δημιουργία, επεξεργασία και επικαιροποίηση των μητρώων ασθενών.

ι. Η αξιολόγηση και στατιστική επεξεργασία ανωνυμοποιημένων δεδομένων από τη χρήση των διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης και των μητρώων ασθενών για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος και βελτίωσης της παρεχόμενης φροντίδας στον τομέα της υγείας, για σκοπούς αρχειοθέτησης, επιστημονικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43).

Το τμήμα στελεχώνεται από μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας, που τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Παρέχεται η δυνατότητα να αποσπώνται για χρονικό διάστημα έως και 2 έτη στο εν λόγω τμήμα υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη.

πηγή: virus.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*