Εξειδικευμένο σεμινάριο ασφαλίσεων φωτοβολταϊκών

σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης κατά την επιλογή σας

Τρίτη και Πέμπτη, 2 και 4 Ιουνίου 2020, 16:00–19:50

Περιγραφή και Θεματολογία

Οι εναλλακτικές και, κυρίως, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν «αιχμή» των νέων ενεργειακών τεχνολογιών και διαρκώς ενισχύουν τη συγκριτική θέση τους στη διεθνή και την ελληνική αγορά ενέργειας, ενώ αυξάνουν ολοένα και πιο πολύ το μερίδιό τους στην παραγωγή και την εμπορία της.

Στις περισσότερο προηγμένες χώρες και οικονομίες του κόσμου μας, αυτές οι πηγές ενέργειας ισχυροποιούνται πολύ και τυγχάνουν ευρύτατης αποδοχής, αφού οι κοινωνίες ευαισθητοποιούνται υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος και, επομένως, τις ενθαρρύνουν και πιέζουν, καλώς εννοούμενα, τις κυβερνήσεις τους προς την κατεύθυνση ενίσχυσής τους, εγκατάστασης και ανάπτυξής τους.

Οι εν λόγω τάσεις, λιγότερο ή περισσότερο, χαρακτηρίζουν πλέον και τη χώρα μας, που κινείται και αυτή προς τις κατευθύνσεις ενθάρρυνσης και  εγκατάστασης τέτοιων νέων ενεργειακών τεχνολογιών.

Η πλέον γνωστή από αυτές τις νέες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας, είναι αυτή των φωτοβολταϊκών συστημάτων, που τα τελευταία αρκετά χρόνια βλέπουμε να εγκαθίστανται σχεδόν παντού και να ευρίσκονται στο ενδιαφέρον επένδυσης τόσο του δημόσιου τομέα, όσο και των ιδιωτών.

Πραγματικά, τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι απολύτως συμβατά με την ενεργειακή πολιτική της χώρας μας, η εγκατάσταση τους διέπεται από σχετική ευκολία, η απόδοσή τους ενισχύεται από τις κλιματολογικές μας συνθήκες και την ηλιοφάνεια της Ελλάδος, ενώ η σχέση μεταξύ του κόστους επένδυσης και του προκύπτοντος οφέλους, είναι πολύ ενδιαφέρουσα και επικερδής.

 

 

Η ασφάλιση φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων παρουσιάζει, επομένως, ορατές και μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές, αφού οι δυνατότητες πολλαπλασιασμού τέτοιων ασφαλίσεων ευθυγραμμίζονται με τον συνεχιζόμενο πολλαπλασιασμό των φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων που παρατηρούμε διαρκώς στη χώρα μας.

 

Το Εκπαιδευτικό μας Σεμινάριο, διάρκειας δέκα (10) εκπαιδευτικών ωρών έχει σχεδιαστεί, ώστε να προσφέρει πλήρη και συγκροτημένη γνώση της αγοράς των φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων, ενώ αναλύει ενδελεχώς τις βάσεις και τα χαρακτηριστικά της ασφάλισής τους, με έμφαση στο γενικό και το ειδικό περιεχόμενο των ασφαλιστικών καλύψεων και των ωφελειών που απορρέουν υπέρ των πελατών, νομικών προσώπων και ιδιωτών.

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:

α. Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που εργάζονται σε τομείς Γενικών Ασφαλίσεων και επιθυμούν να διευρύνουν, να εμπλουτίσουν ή να εξειδικεύσουν την τεχνογνωσία τους στις Ασφαλίσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων.

β. Ειδικότερα, Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που εργάζονται στους τομείς Ασφαλίσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων και επιθυμούν να επικαιροποιήσουν και να εξειδικεύσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους επί του αντικειμένου αυτού.

γ.  Πραγματογνώμονες, P & C Underwriters και Διακανονιστές Ζημιών που απασχολούνται στους τομείς Ανάληψης Κινδύνων και ασκούν καθήκοντα εκτίμησης και τιμολόγησής τους, καθώς και στους Κλάδους Ζημιών, όπου διαχειρίζονται θέματα μείωσης της ζημίας και επανείσπραξής της (Claims Managers, Adjusters και Handlers).

δ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που σχεδιάζουν την είσοδο τους στην αγορά των ασφαλίσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων ή επιθυμούν να αξιοποιήσουν ακόμη πιο πολύ τις μεγάλες ευκαιρίες της, δια της απόκτησης της κατάλληλης τεχνογνωσίας.

ε. Στελέχη Πωλήσεων, Marketing, Αναλογιστικών Τομέων και Εκπαίδευσης Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που σχεδιάζουν, προωθούν ή διδάσκουν Ασφαλιστικά Προϊόντα και, επομένως, τις Ασφαλίσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων.

στ.Στελέχη Τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα και θέματα χρηματοδότησης επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά συστήματα και εγκαταστάσεις.

ζ. Επενδυτές και ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων, καθώς και   κατασκευαστές και ηλεκτρολόγους συντήρησης φ/β «πάρκων», που επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν και να εξειδικεύσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους ή να θωρακίσουν τα εν λόγω «πάρκα» έναντι κινδύνων.

η. Όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν στα θέματα φ/β και εν γένει ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους εξής κύριους στόχους:

 • Να παρουσιάσει εμπεριστατωμένα το συνολικό πλαίσιο των ασφαλίσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων.
 • Να επιτρέψει στο εκπαιδευτικό κοινό να αντιληφθεί τα εμφανιζόμενα ασφαλιστικά αντικείμενα στο σύνολό τους.
 • Να αναπτύξει όλα τα στοιχεία ασφαλιστικής τεχνικής που ακολουθούνται στις ασφαλίσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων.
 • Να αναλύσει και να εξηγήσει τα πρωτόκολλα διαδικασιών από την τεχνική σύναψης της ασφάλισης και έκδοσης του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου έως και την εξαγγελία της ζημίας, του υπολογισμού της και της προτεινόμενης αποζημιωτικής πολιτικής.
 • Να συμβάλει στην περαιτέρω πρόσκτηση εργασιών ασφαλίσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων, κατ’ αντιστοιχία της σημασίας των φ/β «πάρκων» στη νέα ενεργειακή πολιτική της χώρας μας.
 • Να παρουσιάσει σπουδαίες περιπτώσεις (case studies) ασφαλίσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων προς την κατεύθυνση ουσιαστικής ισχυροποίησης και εμπέδωσης των γνώσεων και των εμπειριών του εκπαιδευτικού κοινού.
 • Να διευκολύνει την εμβάθυνση των γνώσεων του εκπαιδευτικού κοινού στις τεχνολογίες των φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων, καθώς και να συμβάλει στην ανάλυση των αιτιών των ηλεκτρικών βλαβών τους και, ιδιαίτερα, του φαινομένου P.I.D, προς τον σκοπό αποτροπής της επέλευσης τέτοιων κινδύνων.

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγητές του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κος Αργύρης Πανούσης, Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) και Ειδικός Πραγματογνώμονας, με αξιοπρόσεκτη εμπειρία πλέον των 6.000 αυτοψιών, κατά την τελευταία 20ετία, καθώς και σημαντική εμπειρία στη μελέτη σχεδίασης και κατασκευής φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Τεχνικός Σύμβουλος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών επί θεμάτων Insurance Product Engineering φ/β συστημάτων και εγκαταστάσεων.

Προσκεκλημένος Guest Speaker είναι ο κος Κωνσταντίνος Τσολακίδης, Διευθύνων Εταίρος της Εταιρείας ΓΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε. και Τεχνικός Σύμβουλος επί θεμάτων περιβαλλοντικών Ασφαλίσεων και Ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Ομίλου INTERAMERICAN, Environmental Engineer των Πανεπιστημίων Michigan State University και University of Michigan Ann Arbor (B.S., M.S.) με σημαντικές διαπιστεύσεις εξειδίκευσης επί του αντικειμένου, ελληνικές και διεθνείς. Ο κος Τσολακίδης εκπροσωπεί την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος στην Insurance Europe, είναι Μέλος της Ομάδας Εργασίας Περιβαλλοντικής Ευθύνης της Ένωσης, Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και έχει υπάρξει Ερευνητής του King’s College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, καθώς και του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Διδάσκει θέματα Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης, Επιστημών Περιβάλλοντος, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Περιβαλλοντικών Ασφαλίσεων σε Πανεπιστημιακά Προγράμματα Σπουδών, στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών και στην Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Κόστος συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €140
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών):€120 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €160
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών):€140 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: 70

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*