Έλ.Τοπάλη: Το υπεύθυνο επιχειρείν καθορίζει την πορεία της Interlife

«Η επικοινωνία και συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής μας υπευθυνότητας. Μέσα από ποικίλους διαύλους πετυχαίνουμε αμφίδρομη επικοινωνία με κοινωνικές ομάδες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επηρεάζουν ή επηρεάζονται από τις δραστηριότητες, τις αποφάσεις και την εν γένει επιχειρηματική λειτουργία» αναφέρει στη συνέντευξή της στο iw η κ. Έλενα Τοπάλη, υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων στην Interlife.

Συνέντευξη στην Έλενα Ερμείδου

iw? Θα μπορούσατε να κάνετε μια πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή της εταιρικής υπευθυνότητας και να μας πείτε πώς συνδέεται με το αντικείμενο των επιχειρήσεών σας;

απ. Στην Interlife, αντιλαμβανόμαστε τη σπουδαιότητα του κοινωνικού ρόλου κάθε επιχείρησης, με το υπεύθυνο επιχειρείν να αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη παράμετρο που καθορίζει την πορεία μας.

Άλλωστε, δραστηριοποιούμαστε στον ασφαλιστικό και τον χρηματοοικονομικό τομέα, με αποτέλεσμα να έχουμε, από την ίδρυσή μας, την υποχρέωση να διεκδικήσουμε την αποδοχή της κοινωνίας.

Το 2012 σηματοδότησε την έναρξη της πορείας μας στο «γίγνεσθαι» της εταιρικής υπευθυνότητας. Δημιουργήσαμε και υλοποιούμε από τότε το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας «Προσφέρω… αλλιώς», με στόχο τη δημιουργία και την απόδοση αξίας στους πελάτες που μας εμπιστεύονται, στους συνεργάτες μας, στους ανθρώπους μας, στους μετόχους και στην ελληνική κοινωνία, ευρύτερα.

iw? Τι δράσεις έχετε πραγματοποιήσει στον τομέα της εσωτερικής υπευθυνότητας (εντός εταιρείας) και τι δράσεις στον τομέα της εξωτερικής υπευθυνότητας;

απ. Η Interlife επενδύει τόσο στους εργαζομένους της, που αποτελούν την κινητήρια δύναμη της εταιρείας σε κάθε μικρό και μεγάλο βήμα, όσο και στο κοινωνικό της πρόσωπο, έχοντας ως κίνητρο τη δημιουργία μιας αμφίδρομης σχέσης εμπιστοσύνης.

Στον τομέα της εσωτερικής υπευθυνότητας, υιοθετούμε πρακτικές και δράσεις που προάγουν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, παρέχουμε ίσες ευκαιρίες στη νέα γενιά, προωθούμε τη συνεχή και διά βίου εκπαίδευση και εξειδίκευση, παρέχοντας, παράλληλα, κίνητρα και πρόσθετες παροχές. Επιπλέον, η κοινωνική υπευθυνότητα, η διαφάνεια στις συναλλαγές και η αξιοπιστία είναι οι βασικές αρχές της εταιρικής μας διακυβέρνησης, οι οποίες καθορίζουν το πλαίσιο για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας και παίζουν καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση, τις λειτουργίες και τις δραστηριότητές της. Ο κώδικας δεοντολογίας και οι πρακτικές που εφαρμόζονται στοχεύουν στη διασφάλιση των συμφερόντων των ενδιαφερόμενων μερών.

Σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει, σε μια κοινωνία που αντιμετωπίζει δυσκολίες και σε ένα περιβάλλον που βιώνει μια αδιαμφισβήτητη κρίση, τα κίνητρά μας είναι ανθρώπινα βασισμένα στο αίσθημα της αλληλεγγύης και της κοινωνικής ευαισθησίας.

Γι’ αυτούς τους λόγους υλοποιούμε, μέσα από το πρόγραμμα «Προσφέρω… αλλιώς», δράσεις και χορηγίες πολυδιάστατες και πολυπυλωνικές. Χορηγίες με στόχο την προαγωγή του πολιτισμού, του αθλητισμού, της εκπαίδευσης. Δράσεις για τη μείωση και εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων. Χορηγίες και δράσεις με επιδίωξη την προστασία του περιβάλλοντος.
Άλλωστε, ως κερδοφόρα επιχείρηση, πιστεύουμε πως έχουμε υποχρέωση να επιστρέφουμε μέρος των κερδών μας στην κοινωνία.

iw? Ποια είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη που αλληλεπιδρούν με τις αποφάσεις σας όσον αφορά την εταιρική υπευθυνότητα;

απ. Η επικοινωνία και συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι ιδιαίτερα σημαντική και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής μας υπευθυνότητας. Μέσα από ποικίλους διαύλους, πετυχαίνουμε αμφίδρομη επικοινωνία με κοινωνικές ομάδες και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επηρεάζουν ή επηρεάζονται από τις δραστηριότητες, τις αποφάσεις και την εν γένει επιχειρηματική μας λειτουργία.

Συγκεκριμένα, το πλαίσιο συνεργασίας με το ανθρώπινο δυναμικό αφορά εκπαίδευση, ενημέρωση και διάλογο με τους μετόχους, αφορά την τακτική και ακριβή ενημέρωση για την πορεία της εταιρείας, και με το δίκτυο των συνεργαζόμενων διαμεσολαβητών την υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών. Διατηρούμε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υποστηρίζουμε δράσεις μη κυβερνητικών οργανώσεων και κοινωνικών φορέων και είμαστε σε επαφή με εποπτικούς φορείς, με στόχο την εναρμόνιση με το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Επιπλέον, οι πρακτικές διαφάνειας που εφαρμόζουμε συμβάλλουν δυναμικά στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και στην εξασφάλιση αμοιβαίου οφέλους για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζονται από τις δραστηριότητές μας.
Τέλος, προωθούμε την αμφίδρομη επικοινωνία, προκειμένου να υπάρχει ανταπόκριση στις προσδοκίες, τους προβληματισμούς και τα ζητήματα των μετόχων, πελατών, συνεργατών, εργαζομένων, επενδυτών, εποπτικών φορέων, προμηθευτών, ΜΚΟ, κατά τόπους κοινωνιών και μέσων μαζικής ενημέρωσης.

iw? Ο διάλογος με οικονομικούς/κοινωνικούς φορείς, δήμους, περιφέρειες, πώς μπορεί να βοηθήσει και ποια είναι τα παραδείγματα που έχετε να μας αναφέρετε;

απ. Ο διάλογος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη και υλοποίηση των στόχων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που έχει θέσει η Interlife. Οι συνέργειες, οι ταυτόχρονες δράσεις και ο ταχύς συντονισμός αποφέρουν ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα.

Απότοκο και παράδειγμα σωστής λειτουργίας και διαλόγου αποτελεί η προσφορά τροφίμων από την εταιρεία μας στα Κοινωνικά Παντοπωλεία διάφορων δήμων και δομών ανά την Ελλάδα.

Η άριστη συνεργασία, μέσα από τον διάλογο, διευκόλυνε τη δράση μας και ανακούφισε μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας.

iw? Κάποια αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο υπάρχει;

απ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το θεσμικό πλαίσιο της ΕΚΕ είναι ιδιαίτερα περίπλοκο, καθώς δεν έχει διαμορφωθεί ενιαίο θεσμικό πλαίσιο, αλλά υπάρχουν μόνο επιμέρους ρυθμίσεις.

Εκτός αυτού, μεταβάλλεται συνεχώς, ανάλογα με τις ανάγκες και τα «θέλω» της κοινωνίας. Διεθνώς, οι κατευθύνσεις και οι συμβάσεις που σχετίζονται με την ΕΚΕ προέρχονται από διεθνείς οργανισμούς και αναγνωρίζονται από φορείς και κυβερνήσεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινήθηκε παράλληλα με αυτές και ανέπτυξε στρατηγικές και Οδηγίες που έχουν ενσωματωθεί από τις επιμέρους χώρες. Η Ελλάδα, λαμβάνοντας ως βάση το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και τις διεθνείς κατευθύνσεις, ανέπτυξε νομοθετήματα που σχετίζονται, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, με διάφορες πτυχές της ΕΚΕ. Απώτερος στόχος είναι η ένταξη όλων των επιμέρους νομοθετημάτων σε ένα ενιαίο εθνικό στρατηγικό πλαίσιο.

iw? Ποιο είναι το νέο σας πλάνο;

απ. Στην Interlife θέτουμε, καθημερινά, προτεραιότητες βασισμένες στην υπευθυνότητα και τόσο στο πλαίσιο της οικονομικής μας πολιτικής όσο και στο πλαίσιο της κοινωνικής μας ευθύνης.

Προτεραιότητες βασισμένες σε ένα αξιακό σύστημα κοντά στην κοινωνία και τις ανάγκες της, αλλά και στις εξελίξεις της εποχής.

Ταυτόχρονα, οι προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε καθημερινά είναι πολλές. Το επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται σήμερα οι ελληνικές επιχειρήσεις σηματοδοτείται από μια οικονομία επηρεασμένη από την κρίση, με υψηλούς δείκτες κινδύνου και χαμηλούς δείκτες ανάπτυξης.

Όμως, παρά το δυσμενές οικονομικό κλίμα, στην Interlife συνεχίζουμε την αναβάθμιση των δραστηριοτήτων μας και των απαραίτητων, βάσει της εταιρικής μας κουλτούρας, ενεργειών, με κύριους αποδέκτες την Κοινωνία, την Αγορά, το Ανθρώπινο Δυναμικό και το Περιβάλλον.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*