Νέα προγράμματα επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Σας βοηθούν να συμπληρώσετε εγκαίρως τις 75 ώρες Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησής σας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα νέα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, όπως προαναφέρονται, διευκολύνουν τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές μας, αλλά και διοικητικά Στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων, που έχουν υποχρεώσεις Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησής τους να ολοκληρώσουν εμπρόθεσμα και κατά τρόπο συστηματικό τις σχετικές απαιτήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Επανεκπαίδευσης του Τομέως Β, υπό τον τίτλο «Η Οδηγία I.D.D. και το Νέο Πλαίσιο Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων», προσθέτει δέκα (10) ώρες στη «διαδρομή» των εβδομήντα πέντε (75) απαιτούμενων ωρών Επανεκπαίδευσης των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και των υπόχρεων διοικητικών Στελεχών, όπως προβλέπει η Πράξη 45/21.11.2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ομοίως, το Πρόγραμμα Επανεκπαίδευσης του Τομέως Γ, υπό τον τίτλο «Διερεύνηση και Ανάλυση Ασφαλιστικών Αναγκών ως Θεμελιώδεις Αρχές Συμβουλευτικών Πωλήσεων», προσθέτει και αυτό  δέκα (10) ώρες Επανεκπαίδευσης, και ανταποκρίνεται, επίσης, στις προαναφερόμενες προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

 Η πρόβλεψη των δέκα (10) ωρών Επανεκπαίδευσης ανά Πρόγραμμα, διευκολύνει Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές και διοικητικά Στελέχη που υπολείπονται των υποχρεώσεων Επανεκπαίδευσής τους, ενώ, την ίδια στιγμή, το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην προκαλεί χρονική επιβάρυνση σε άλλους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές και διοικητικά Στελέχη, που έχουν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους αυτές, κατά τακτικό τρόπο.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ

Τα προαναφερόμενα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών απευθύνονται σε:

α. Ασφαλιστικούς και Αντασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, ειδικότερα Ασφαλιστικούς Πράκτορες, Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων, Μεσίτες Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

β. Διοικητικά Στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων (ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης)

γ. Διοικητικά Στελέχη Τραπεζών που ασκούν καθήκοντα ασφαλιστικού ενδιαφέροντος, σχετικά με τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων

ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κύριος σκοπός των προαναφερόμενων Προγραμμάτων Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, είναι η παροχή προς το εκπαιδευτικό τους κοινό άριστης και πλήρως αξιοποιήσιμης τεχνογνωσίας επί των θεματικών αντικειμένων τους, καθώς και η ουσιαστική διευκόλυνση του εκπαιδευτικού κοινού να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησής του.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι συμμετέχοντες στα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, θα έχουν άριστη πρόσβαση σε πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, ανηρτημένο στην πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης του Ινστιτούτου.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τα εν λόγω Προγράμματα Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών υλοποιούνται σε σύγχρονο και εξαιρετικά ευέλικτο περιβάλλον ψηφιακής εκπαίδευσης, e- learning, το οποίο παρέχει άριστες δυνατότητες επιλογής του χρόνου παρακολούθησής τους από το εκπαιδευτικό τους κοινό.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

  • € 30, ανά εκπαιδευόμενο, ανά Πρόγραμμα

 Μέλη ΕΙΑS ALUMNI SOCIETY

  • €20 ανά εκπαιδευόμενο,ανά Πρόγραμμα

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019.

Οι εκπαιδευόμενοι των Προγραμμάτων αυτών θα λάβουν ειδικό κωδικό πρόσβασής τους σε αυτά και κατάλληλες εκπαιδευτικές οδηγίες άρτιας παρακολούθησης και επιτυχούς ολοκλήρωσής τους.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*