σημαία ΕΕ

Διορθωτικό για τα PRIIP’s στην εφημερίδα Ε.Ε.

Στην εφημερίδα της ΕΕ δημοσιεύτηκε χτες διορθωτικό στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (Ε.Ε> ) 2017 / 653 για την συμπλήρωση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1286 / 2014 για την θέσπιση ρυθμιστικών προτύπων (RTS) όσον αφορά την παρουσίαση, το περιεχόμενο, την επανεξέταση και την αναθεώρηση των εγγράφων βασικών πληροφοριών και τις προϋποθέσεις για την εκπλήρωση της απαίτησης για την παροχή των εν λόγω εγγράφων για τα προϊόντα PRIIPs.

Η διόρθωση βρίσκεται στις σελίδες 7 και 8 παράρτημα ΙΙ, στημείο 13 και σημείο 17 αντίστοιχα και αφορά την αντικατάσταση του μαθηματικού τύπου που υπολογίζει την μεταβλητότητα (VEV) για τους σκοπούς της αξιολόγησης του κινδύνου της αγοράς.

Περισσότερες πληροφορίες: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0653R(01)&from=EN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*