χρήματα, επιδικαση, αποζημίωση

Τροχαίο ατύχημα στη Ρουμανία: Εναγωγή στα ελληνικά δικαστήρια

Η μεταβατική διάταξη, που ορίζει ότι ο περιορισμός της την ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης στο ποσό των 6.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο, όσο και εκείνη που θεσπίζει επιτόκιο 6% ετησίως, καταλαμβάνουν και τις ήδη γεγενημένες ενοχικές αξιώσεις κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου, δηλαδή αυτές που είχαν γεννηθεί ήδη πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 4092/2012, (8.11.2012), είναι ανίσχυρη και ανεφάρμοστη, σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 4 του Συντάγματος, αφού το περιεχόμενό της αντίκειται προς το άρθρο 17 του Συντάγματος.  Επιπλέον, είναι ανίσχυρη, αφού αντίκειται και προς το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), που προστατεύουν την περιουσία, στην έννοια της οποίας περιλαμβάνονται και οι απλώς γεγεννημένες κατά το εθνικό δίκαιο περιουσιακού χαρακτήρα ενοχικές αξιώσεις, εφόσον υπάρχει νόμιμη προσδοκία δικαστικής ικανοποιήσεώς τους, βάσει του ισχύοντος πριν απ’την προσφυγή στα δικαστήρια νομοθετικού καθεστώτος, όπως συμβαίνει εν προκειμένω, ενώ παράλληλα δεν συντρέχουν οι απαιτούμενοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος ή ωφέλειας που να δικαιολογούν την παραπάνω αναδρομική κατάργηση.

Ψυχική Οδύνη 380.000 ευρώ

για τον θάνατο δύο ανηλίκων τέκνων (τριών και εννέα ετών)

Επιμεριζόμενα :

Ανά 50.000 ευρώ για τον θάνατο ενός εκάστου τέκνου στον πατέρα (50.000 Χ 2 = 100.000 ευρώ).

Ανά 40.000 ευρώ στον αμφιθαλή ανήλικο αδελφό για τον θάνατο μιας εκάστης αδελφής, επιδικαζόμενα στον έχοντα την γονική μέριμνα πατέρα (40.000 Χ 2 = 80.000 ευρώ).

Ανά 40.000 ευρώ στη αμφιθαλή αδελφή για τον θάνατο μιας εκάστης αδελφής, (40.000 Χ 2 = 80.000 ευρώ).

Ανά 30.000 ευρώ στην ετεροθαλή αδελφή για τον θάνατο μιας εκάστης αδελφής, (30.000 Χ 2 = 60.000ευρώ).

Ανά 30.000 ευρώ στον ετεροθαλή αδελφό για τον θάνατο μιας εκάστης αδελφής, (30.000 Χ 2 = 60.000ευρώ).

Σχόλια – Παρατηρήσεις

1. Αντισυνταγματικότητα διατάξεων Ν.4092/2102 για το Επικουρικό Κεφάλαιο

Για το φλέγον αυτό ζήτημα αναμένουμε την εκδίκαση των υποθέσεων που παραπέμφθηκαν στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και μετά από αναβολές θα εκδικασθούν στις 17 Νοεμβρίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*