KPMG: Βελτιωμένη ρευστότητα και κεφαλαιοποίηση στην ασφαλιστική αγορά

Σημαντικά βελτίωσαν την κεφαλαιοποίηση και τη ρευστότητά τους οι ασφαλιστικές εταιρείες το 2014, οι οποίες ενίσχυσαν την καθαρή τους θέση κατά περίπου 18%  σε σχέση με το 2013 και κατέγραψαν συνολικά την τελευταία τριετία αύξηση περίπου 2 δις ευρώ.

Στη σταδιακά θετικότερη εικόνα των καθαρών αποτελεσμάτων τα τελευταία χρόνια συνέβαλαν η συγκράτηση του λειτουργικού κόστους, η υψηλή κερδοφορία στην αστική ευθύνη αυτοκινήτου και η σημαντική ανακεφαλαιοποίηση των εταιρειών με οφέλη από τη διαχείριση της περιουσίας.

KPMG_01

Πηγή: KPMG

Αυτά αναφέρει η ετήσια έρευνα της KPMG, στην οποία επίσης φαίνεται οτι έχει μειωθεί σημαντικά ο δείκτης ζημιών στην αστική ευθύνη αυτοκινήτου κατά 12 μονάδες στο 2014, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με συνολική μείωση κατά 23 μονάδες στην τετραετία. Οι παρατηρήσεις αυτές επιβεβαιώνονται και από τα στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, με 14% μείωση στο σύνολο των ατυχημάτων και 26% στα θανατηφόρα ατυχήματα στην τελευταία τριετία. Όπως επισημαίνει η KPMG “h κερδοφορία στον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτου είναι απολύτως εμφανής τόσο σε μικτό όσο και σε καθαρό επίπεδο χωρίς την επίδραση της αντασφάλισης. Από το Δείκτη προκύπτει μία σαφής μείωση του κόστους των αποζημιώσεων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων. Η μείωση αυτή θεωρείται σημαντική και έρχεται ως αποτέλεσμα του φαινομένου μείωσης της σφοδρότητας και συχνότητας των ατυχημάτων στην Ελλάδα, που παρατηρείται τα τελευταία έτη, κυρίως λόγω της μείωσης της κυκλοφορίας των οχημάτων. Ωστόσο, η ανωτέρω κατάσταση δείχνει τάσεις αντιστροφής το 2015, λόγω αφενός της συνεχιζόμενης πτώσης των τιμολογίων και αφετέρου της αύξησης των ατυχημάτων, ιδίως των βαραίων περιπτώσεων, που θα επηρεάσουν το δείκτη σφοδρότητας των ζημιών. Αυτό επιβεβαιώνεται επίσης και από την αυξηση των περιπτώσεων βαραίων ατυχημάτων και θανάτων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της αστυνομίας”.

KPMG_02

Πηγή: KPMG

Η έρευνα επίσης αναφέρει:

  • Μερική αύξηση των εξόδων πρόσκτησης, η οποία οφείλεται κυρίως στη βελτίωση του δείκτη ζημιών στο αυτοκίνητο αλλά και του αυξανόμενου ανταγωνισμού.
  • Ραγδαία μείωση του ύψους των απαιτήσεων κατά 50% αλλά και μείωση της μέσης εισπραξιμότητας κατά 14 ημέρες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι απαιτήσεις από ασφάλιστρα καλύπτουν πλέον μόνο το 4% του ενεργητικού, με τάσεις περαιτέρω μείωσης λόγω της εφαρμογής της νέας οδηγίας για την είσπραξη των ασφαλίστρων. Ωστόσο, η τάση μείωσης των απαιτήσεων που παρατηρήθηκε στον κλάδο αυτοκινήτου δεν φαίνεται να ακολουθεί τους λοιπούς κλάδους ασφάλισης, για τους οποίους προσφέρεται σιωπηρά μεγαλύτερη περίοδος χάριτος.
  • Συνεχιζόμενη σταδιακή αύξηση των ασφαλιστικών αποθεμάτων στην αστική ευθύνη αυτοκινήτου, στο 230% πλέον επί της παραγωγής σε σχέση με το 150% το 2011, η οποία είναι ωστόσο αποτέλεσμα και πολλών άλλων παραγόντων, όπως η μείωση της παραγωγής, η αυξημένη εποπτεία και η βελτίωση αποτελεσμάτων.

 

Φ. Κάσσος: Η εφαρμογή του Solvency II αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς

philippos_kassos_170XΑναφορικά με το Solvency II,  ο κ. Φίλιππος Κάσσος, γενικός διευθυντής στο Ελεγκτικό Τμήμα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της KPMG, αναφέρει: «Η εφαρμογή του Solvency II αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς, αν και τα προβλήματα κατά την εφαρμογή δεν λείπουν. Η προσαρμογή αναμένεται να συνεχίσει και κατά το πρώτο στάδιο της εφαρμογής. Μεταξύ άλλων, τα προβλήματα αναφέρονται στο γεγονός ότι η νομοθετική κάλυψη μέχρι και τις αρχές του 2016 συνεχίζει να εκκρεμεί, παρόλο που η έναρξη εφαρμογής έχει τυπικά περάσει, η κεφαλαιακή επάρκεια των εταιρειών υπολείπεται σε πολλές περιπτώσεις του ύψους που επιβάλλεται από την οδηγία, ενώ ακόμη δεν έχει διευθετηθεί ξεκάθαρα το θέμα και ο τρόπος λειτουργίας των εταιρειών με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

»Η εφαρμογή της νέας οδηγίας θα έχει επίδραση στο σύνολο σχεδόν των λειτουργιών μιας επιχείρησης και θα επιφέρει τακτικές επιπτώσεις, που αφορούν στην καθημερινότητα της, αλλά και στρατηγικές επιπτώσεις που αφορούν σε μεσο-μακροπρόθεσμο διάστημα. Τόσο οι τακτικές επιπτώσεις όσο και οι στρατηγικές απαιτούν δύσκολες πολλές φορές αποφάσεις, που πρέπει να “διαταράξουν” τη συνήθη λειτουργία της εταιρείας, με στόχο τη διαφορετική προσέγγιση της δραστηριότητάς της αλλά και τον τρόπο αντιμετώπισης του πελάτη.

»Οι διοικήσεις και οι μέτοχοι των εταιρειών που θα θελήσουν να μετατρέψουν τις αναμενόμενες επιπτώσεις σε προκλήσεις για τη λήψη άμεσων αποφάσεων θα έχουν και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι αυτών που απλώς θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες από τις επιπτώσεις αυτές. Ο επανασχεδιασμός των δομών και λειτουργειών της επιχείρησης, η επαναξιολόγηση των προϊόντων και των τρόπων διείσδυσης της αγοράς, η σύναψη νέων στρατηγικών συμμαχιών με έμπειρους συνεργάτες και η καινοτομία θα πρέπει να αποτελούν την ατζέντα της κάθε επιχείρησης για την άμεση λήψη αποφάσεων στη βάση του νέου περιβάλλοντος λειτουργίας».

 Άλλα σημαντικά θέματα του κλάδου εντοπίζονται στον τομέα των απαιτήσεων. Η μείωση του επιπέδου των ασφαλίστρων δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε καθησυχασμό της αγοράς, αλλά αντίθετα χρειάζεται να προκαλέσει την οριστική επίλυση του θέματος, που είναι η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας, με πλήρη προείσπραξη ασφαλίστρων πριν από την έκδοση συμβολαίων σε όλους τους κλάδους, χωρίς εξαιρέσεις. Οι επιπτώσεις από μια τέτοια αλλαγή θα είναι θετικές σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με βελτίωση του επιπέδου εμπιστοσύνης των πελατών, διότι σε πολλές περιπτώσεις το θέμα του τρόπου πληρωμής μονοπωλεί τις σχέσεις μεταξύ καταναλωτή και εταιρείας-διαμεσολαβητή. Οι νέες τεχνολογίες για βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη αναμένεται επίσης να βοηθήσουν σημαντικά ως προς τις σχέσεις πελατών με τους ασφαλιστές, οπότε και αναμένονται νέες συνεργασίες με τεχνολογικά προηγμένες εταιρείες ή start ups στον τομέα αυτό (FinTech).

Στον αντίποδα, η ενίσχυση της διαφάνειας και φερεγγυότητας στη λειτουργία και εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης επηρεάζει την αποδοχή των καταναλωτών και ασφαλισμένων επί του καθοριστικού ρόλου που πρέπει να έχει ο ιδιωτικός τομέας στην υγεία και σύνταξη των πολιτών. Η ενίσχυση του προληπτικού ελέγχου στο σύνολο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων δείχνει να ανταποκρίνεται περισσότερο στις σημερινές ανάγκες και στη λειτουργία της αγοράς σε σχέση με τον κατασταλτικό έλεγχο, όπου οι επιπτώσεις σε περίπτωση προβλημάτων είναι σε πολλές περιπτώσεις ανεξέλεγκτες.

Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές του κλάδου για την επόμενη περίοδο και μετά την αποδέσμευση από τα capital controls, ο κ. Κάσσος αναφέρει ότι χρειάζεται να ληφθεί υπόψη και η εκτιμώμενη αύξηση προϊόντων συνδεόμενων με επενδύσεις για την ενίσχυση και προστασία του εισοδήματος των καταναλωτών, καθώς και η σταδιακή συρρίκνωση του αριθμού των εταιρειών, που αναμένεται να συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα και κατά τα πρώτα έτη εφαρμογής της νέας οδηγίας.

«Θεωρούμε ότι οι τρέχουσες συζητήσεις για την αναδιάρθρωση και το επίπεδο της οικονομικής βιωσιμότητας της κοινωνικής ασφάλισης και των συντάξεων θα οδηγήσει αργά ή γρήγορα στο μοντέλο σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης, το οποίο έχει καθυστερήσει σημαντικά στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη αυτού του τύπου συνεργασιών και πρωτοβουλιών θα πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων για την αντιμετώπιση του ασφαλιστικού προβλήματος, διότι αποτελεί ένα μέρος της λύσης που θα αλλάξει και τη μέχρι σήμερα προσέγγιση στο θέμα αυτό. Απαιτείται ωστόσο αλλαγή του τρόπου σκέψης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων, ιδεών και σχέσεων του κράτους με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Μια έντιμη win-win συμφωνία θα είναι προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων και φυσικά των ασφαλισμένων. Η σταδιακή συμμετοχή της ιδιωτικής ασφάλισης πρώτα στον τομέα της υγείας και έπειτα στις συντάξεις θα μπορούσε να βοηθήσει στην απορρόφηση των κραδασμών, δεδομένης και της ελληνικής νοοτροπίας και κουλτούρας» τονίζει ο κ. Κάσσος.

 

*Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στην ετήσια έρευνα που πραγματοποιεί η KPMG, όπου αναλύθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις σε επιλεχθέν δείγμα 20 εταιρειών ιδιωτικής ασφάλισης για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014.

Διαβάστε την τελευταία έκθεση της KPMG: ΕΚΘΕΣΗ KPMG ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΕΚ 2015

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*