Υποχρεωτική η κλαδική ΣΣΕ για όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες

Η επιδίωξη της Ομοσπονδίας (ΟΑΣΕ) για καθολική εφαρμογή της ΣΣΕ από όλες τις ασφαλιστικές Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά είχε αίσια έκβαση: στις 9 Μαΐου 2024 Δημοσιεύθηκε το υπ’αριθμ. ΦΕΚ 2691 τεύχος ΄Β που Κηρύττει γενικώς υποχρεωτική την από 18.07.2023 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) « Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων όλης της χώρας στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης».

 Αυτό σημαίνει ότι όλες οι Ασφαλιστικές Εταιρείες της χώρας κι όχι μόνο τα μέλη της Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας (ΕΑΕΕ) με οποιοδήποτε καθεστώς υφίστανται δηλαδή: είτε έχουν έδρα στην Ελλάδα, είτε είναι υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών, είτε είναι ΕΠΥ,   υποχρεούνται από τον Νόμο να εφαρμόσουν στο σύνολο των υπαλλήλων τους την από 18.07.2023 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που είχε συνυπογράψει η Ομοσπονδία (ΟΑΣΕ) με την ΕΑΕΕ.