Η συνολική αξία του ενεργητικού των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης αυξήθηκε κατά 3,8%

 

Η συνολική αξία του ενεργητικού των Ταμείων Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης και των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (στο εξής Ταμείων) αυξήθηκε κατά 83 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε στα 2.279 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2024. 

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των Ταμείων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες και διαμορφώθηκαν στα 65 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2024. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 2,8%.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των Ταμείων σε χρεωστικούς τίτλους σημείωσε μικρή αύξηση κατά 5 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 1.061 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2024, καθώς οι καθαρές αγορές τίτλων του εσωτερικού αντισταθμίστηκαν από καθαρές πωλήσεις τίτλων εξωτερικού. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 46,5% το α΄ τρίμηνο, έναντι 48,1% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε στα 728 εκατ. ευρώ, έναντι 681 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και το ποσοστό τους επί του συνόλου του αυξήθηκε στο 32,0%, έναντι 31,0% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται στην αύξηση των αποτιμήσεων των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων τόσο των λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ όσο και των ελληνικών.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας αυξήθηκε στα  379 εκατ. ευρώ, έναντι 334 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε άνοδο των τιμών μετοχών του εξωτερικού. Το ποσοστό των μετοχών επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 16,6% το α’ τρίμηνο του 2024 από 15,2% το προηγούμενο τρίμηνο.

Πίνακας 1: Συγκεντρωτική Λογιστική Κατάσταση των Ταμείων (υπόλοιπα τέλους περιόδου σε εκατ. ευρώ)

2023 2024
Δ’ τρίμηνο Α’ τρίμηνο
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Καταθέσεις 64 65
Χρεωστικοί Τίτλοι 1.056 1.061
          Εσωτερικό 372 398
          Εξωτερικό 684 663
Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων  681 728
          Εσωτερικό 174 198
          Εξωτερικό 507 530
Μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας  334 379
          Εσωτερικό 77 87
          Εξωτερικό 256 292
Λοιπά στοιχεία 61 46
Σύνολο Ενεργητικού / Παθητικού 2.196 2.279

Πίνακας 2: Καθαρές ροές τοποθετήσεων των Ταμείων (σε εκατ. ευρώ)

Τοποθετήσεις 2023 2024
Δ’ τρίμηνο Α’ τρίμηνο
Χρεωστικοί Τίτλοι  18 1
          Εσωτερικό 28 25
          Εξωτερικό -10 -24
Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων  42 -5
          Εσωτερικό 2 6
          Εξωτερικό 40 -11
Μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας 14 12
          Εσωτερικό 1 3
          Εξωτερικό 13 9

Διάγραμμα

pastedGraphic.png

Περισσότερες πληροφορίες:

Το επόμενο Δελτίο Τύπου για τα «Στατιστικά Στοιχεία Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης» με στοιχεία του β΄ τριμήνου του 2024 θα δημοσιευτεί στις 11 Σεπτεμβρίου 2024, σύμφωνα με το Ημερολόγιο δημοσίευσης, όπως αναρτάται στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος.