Ολοένα και αυξάνονται τα ασφαλιστήρια συμβόλαια κατοικίας 

Τι φανερώνει η έρευνα της Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών και Σκαφών της ΕΑΕΕ ανά Περιφέρεια

Μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα για την ασφαλιστική κουλτούρα που διαμορφώνεται στη χώρα μας σχετικά με τα ασφαλιστικά συμβόλαια κατοικίας πραγματοποίησε η Επιτροπή Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών και Σκαφών της ΕΑΕΕ. Στόχος της έρευνας ήταν, μεταξύ άλλων, η αντιμετώπιση του κενού προστασίας της κοινωνίας έναντι φυσικών καταστροφών, καθώς, μέσω της ιδιωτικής ασφάλισης, προστατεύονται οι άνθρωποι, οι περιουσίες τους και οι επιχειρήσεις. Έτσι, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις συμβάλλουν στην ευημερία της κοινωνίας και στη σταθεροποίηση της οικονομίας. 

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του κενού προστασίας απαιτεί μια ευρεία προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, και την πλευρά της προσφοράς και της ζήτησης της ασφάλισης. 

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε η διεξαγωγή έρευνας μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σχετικά με την παρακολούθηση σε συστηματική βάση της εξέλιξης του πλήθους των συμβολαίων ασφάλισης κατοικιών ανά τρίμηνο. Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στη δυνατότητα παρακολούθησης της τάσης και την κατανόηση της επίπτωσης των όποιων προωθητικών ενεργειών για την κάλυψη του κενού προστασίας μέσω της ιδιωτικής ασφάλισης κατοικίας. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας, διαχρονικά, θα επιτρέψουν τη λήψη αποφάσεων, βάσει στοιχείων, σχετικά με μέτρα για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας έναντι φυσικών καταστροφών. Για την υλοποίηση αυτής της προσπάθειας, με τη συνεργασία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που ασκούν τον κλάδο ασφαλίσεων περιουσίας, συμπληρώθηκε ερωτηματολόγιο, με ημερομηνία πρώτης αποτίμησης του πλήθους ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατοικιών σε ισχύ στις 30 Ιουνίου 2023. 

Η αποτύπωση του πλήθους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων περιέχει αναλυτική πληροφόρηση, ιδιαίτερα όσον αφορά:

• Στον μερισμό των συμβολαίων με κάλυψη: καιρικών φαινομένων (τουλάχιστον μία από τις καλύψεις: θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα, χαλάζι, χιόνι) ή/και σεισμού.

• Στον μερισμό των συμβολαίων που καλύπτουν: κτήριο μόνο/κτήριο & περιεχόμενο ή περιεχόμενο μόνο.

• Στον μερισμό των συμβολαίων που καλύπτουν κτήριο μόνο/κτήριο & περιεχόμενο, στην ύπαρξη ή όχι ενυπόθηκου ενδιαφέροντος.

• Στον μερισμό όλων των ανωτέρω συμβολαίων, ανάλογα με τον Ταχυδρομικό Κώδικα της ασφαλισμένης κατοικίας, σε ομάδες, σύμφωνα με τα 2 πρώτα ψηφία του ΤΚ. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο, το πλήθος των «κανονικών» κατοικιών ανά Περιφέρεια, έτσι όπως έχουν αποτυπωθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑ-Απογραφή Κατοικιών 2011), συγκρίνεται με το πλήθος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων της παρούσας έρευνας και υπολογίζεται το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης ανά Περιφέρεια. 

Τα μεγέθη της ασφάλισης κατοικίας

Η έρευνα της ΕΑΕΕ συγκέντρωσε στοιχεία για 969.584 συμβόλαια τα οποία ήταν σε ισχύ στις 30 Ιουνίου 2023. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των ομαδικών συμβολαίων, ζητήθηκε να καταγραφεί το πλήθος των καλυπτόμενων κατοικιών.

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της έρευνας αναφορικά με την κάλυψη καιρικών φαινομένων ή/και σεισμού παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα και το γράφημα που ακολουθεί: 

Τέλος, για τα συμβόλαια των κατοικιών που καλύπτουν κτήριο γενικώς, ζητήθηκε η καταγραφή εκείνων για τα οποία υπάρχει ενυπόθηκο ενδιαφέρον. 

Γεωγραφική κατανομή ασφαλισμένων κατοικιών 

Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφεται η κατανομή των ασφαλισμένων κατοικιών ανά Περιφέρεια. Στο παράρτημα καταγράφεται η κατανομή του συνόλου των ασφαλισμένων κατοικιών ανά Νομό. 

Ασφαλιστική κάλυψη ανά Περιφέρεια

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται η κατανομή των «κανονικών» κατοικιών ανά Περιφέρεια, έτσι όπως έχουν αποτυπωθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑ – Απογραφή Κατοικιών 2011). Το πλήθος των κατοικιών συγκρίνεται με το πλήθος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων της παρούσας έρευνας και υπολογίζεται το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης ανά Περιφέρεια. 

 

«Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) διενήργησε έρευνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, για την καταγραφή του πλήθους των συμβολαίων ασφάλισης κατοικιών σε ισχύ την 30ή Ιουνίου 2023. Σκοπός της έρευνας είναι η παρακολούθηση του πλήθους των ασφαλισμένων κατοικιών ανά τρίμηνο, ώστε να δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης της τάσης και κατανόησης της επίπτωσης των όποιων προωθητικών ενεργειών, για την κάλυψη του κενού προστασίας μέσω της ιδιωτικής ασφάλισης κατοικίας. Τα συγκριτικά αποτελέσματα της έρευνας θα επιτρέψουν, στο μέλλον, τη λήψη αποφάσεων, βάσει στοιχείων, σχετικά με μέτρα για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας έναντι φυσικών καταστροφών. 

Η έρευνα της ΕΑΕΕ συγκέντρωσε στοιχεία για 969.584 συμβόλαια τα οποία ήταν σε ισχύ την 30ή Ιουνίου 2023. Ως εκ τούτου, προκύπτει ότι το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης κατοικιών της χώρας ανέρχεται σε 15,2%. Η επόμενη αποτίμηση θα αφορά τα συμβόλαια ασφάλισης κατοικιών σε ισχύ την 30ή Σεπτεμβρίου 2023 και θα δημοσιοποιηθεί με την ολοκλήρωσή της» σχολίασε σχετικά ο κ. Θοδωρής Καλαμάκης, Account Director της Touchpoint Strategies. 

Από το περιοδικό INSURANCE WORLD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*