Αυξήθηκε η αξία ενεργητικού των ασφαλιστικών εταιριών

 

  • Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 0,5% και διαμορφώθηκε στα 19.568 εκατ. ευρώ, έναντι 19.475 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. 
  • Oι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 208 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 14.375 εκατ. ευρώ, έναντι 14.167 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 93 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε στα 19.568 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2023. 

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 21 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 1.031 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2023. Oι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 31 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 776 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού μειώθηκαν κατά 10 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 255 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 5,3% το γ΄ τρίμηνο του 2023, έναντι 5,2% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους μειώθηκε στα 10.201 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2023, έναντι 10.503 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως σε ρευστοποιήσεις ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά και στη μείωση των αποτιμήσεων των κυβερνητικών ομολόγων των χωρών της ζώνης του ευρώ, που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από αγορές τίτλων λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 52,1% το γ΄ τρίμηνο, έναντι 53,9% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε στα 4.965 εκατ. ευρώ, έναντι 4.649 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 25,4%, έναντι 23,9% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται κυρίως σε αγορές μεριδίων λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας μειώθηκε στα 916 εκατ. ευρώ, έναντι 925 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε μείωση των αποτιμήσεων των ελληνικών μετοχών. Το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,7%.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν στα 3.494 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2023, έναντι 3.569 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 208 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 14.375 εκατ. ευρώ. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις ζωής μειώθηκαν κατά 215 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 10.927 εκατ. ευρώ, ενώ οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών αυξήθηκαν κατά 423 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.448 εκατ. ευρώ. Από το σύνολο των τεχνικών προβλέψεων το 76% αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής.

Πίνακας 1: Συγκεντρωτική Λογιστική Κατάσταση των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (υπόλοιπα τέλους περιόδου σε εκατ. ευρώ)

2023           Β΄ τρίμηνο 2023

Γ΄  τρίμηνο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Καταθέσεις 1.010 1.031
          Εσωτερικό 745 776
          Εξωτερικό 265 255
Χρεωστικοί Τίτλοι 10.503 10.201
          Εσωτερικό 3.299 3.026
          Εξωτερικό 7.204 7.175
Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων  4.649 4.965
          Εσωτερικό 1.470 1.457
          Εξωτερικό 3.179 3.508
Μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας 925 916
          Εσωτερικό 546 528
          Εξωτερικό 379 388
Πάγια στοιχεία (αναπόσβεστο υπόλοιπο) 767 767
Χρηματοοικονομικά Παράγωγα 14 1
Δάνεια 197 195
Αντασφαλιστές/Αντασφαλιζόμενοι 392 700
Λοιπά στοιχεία 1.018 792
Σύνολο Ενεργητικού / Παθητικού 19.475 19.568
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια Κεφάλαια  3.569 3.494
Ασφαλιστικές προβλέψεις 14.167 14.375
  Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Ζωής 11.142 10.927
  Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Ζημιών 3.025 3.448
Δάνεια 263 260
Λοιπά στοιχεία 1.476 1.438

Πίνακας 2: Καθαρές ροές τοποθετήσεων των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

(σε εκατ. ευρώ)

Τοποθετήσεις 2023         Β’ τρίμηνο 2023

Γ’ τρίμηνο

Χρεωστικοί Τίτλοι  -121 -114
          Εσωτερικό -219 -224
          Εξωτερικό 98 110
Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων  319 360
          Εσωτερικό 98 22
          Εξωτερικό 221 338
Μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας 25 1
          Εσωτερικό 18 -4
          Εξωτερικό 7 5

Διάγραμμα 1

pastedGraphic.pngpastedGraphic_1.png

Διάγραμμα 2

pastedGraphic_2.png

Σημειώσεις:

1. Στοιχεία προς την Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλουν οι εποπτευόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 94/16.5.2016 με θέμα «Ενιαία υποβολή εθνικών αναφορών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ για εποπτικούς και στατιστικούς σκοπούς».

2. Οι καθαρές ροές προκύπτουν από τη μεταβολή των υπολοίπων διορθωμένη για το μέρος της μεταβολής που οφείλεται σε διαφορές αποτίμησης και προσαρμογές από αναταξινομήσεις.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*