Μοody’s: (Αντ)ασφαλιστές, risk management, κλίμα και μια νέα πραγματικότητα

Το 2022 είναι το έτος-ορόσημο, κατά το οποίο σημειώθηκε πρωτοφανής πρόοδος όσον αφορά στους κανονισμούς για το κλίμα, σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι σημαντικές εξελίξεις το τελευταίο έτος οδηγούν σε μια νέα πραγματικότητα, όπου εταιρείες και οργανισμοί θα οφείλουν να λογοδοτούν για τις πολιτικές που ακολουθούν όσον αφορά το κλίμα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι απαιτήσεις θα λάβουν τη μορφή των Ευρωπαϊκών Προτύπων Αναφοράς Αειφορίας (ESRS). Στις ΗΠΑ, οι προτεινόμενες γνωστοποιήσεις για την αλλαγή του κλίματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) θα αποτελέσουν τις απαιτήσεις. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το πρώτο κύμα εταιρειών άρχισε να υποβάλλει αναφορές στο πλαίσιο της Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), η οποία τελικά θα καταστεί υποχρεωτική και σε άλλες δικαιοδοσίες.

Πέρα από τη συμμόρφωση με τις αναφορές, οι ασφαλιστές έχουν αρχίσει να κατανοούν τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει το κλίμα στη διαχείριση κινδύνων, τη στρατηγική και τη συνολική επιχείρησή τους. Πολλοί έχουν ήδη εργαστεί για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τη βελτίωση των δεδομένων, μοντέλων, συστημάτων και διαδικασιών που σχετίζονται με το κλίμα και το ESG.

Η Moody’s Analytics διεξήγαγε πρόσφατα συνεντεύξεις και έρευνα σε 30 ασφαλιστές από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, καθώς και ορισμένες απαντήσεις από την Ασία και την Αυστραλία. Ο στόχος της έρευνας ήταν να προσδιοριστεί το τρέχον επίπεδο ενσωμάτωσης του κλίματος στις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και αναφοράς, ενώ παράλληλα μαθαίνει για τα σχέδια των ασφαλιστών σε αυτόν τον τομέα. Οι ερωτηθέντες κυμαίνονταν σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων Ζωής, Υγείας, P&C, Αντασφάλισης και άλλων σχετικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η έκθεση συμπληρώνει τα ευρήματα από την έρευνα της Moody’s που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022 «Ασφαλιστές Ζωής: Μοντελοποίηση Κινδύνων και Διαδικασία Αξιολόγησης Κινδύνων».

Η έρευνα έδειξε ότι το 52% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι αναμένονται σημαντικές αλλαγές στα τρέχοντα εργαλεία και μοντέλα για την ενσωμάτωση των επιπτώσεων του κλιματικού κινδύνου ή για την «συνειδητοποίηση του κλιματικού κινδύνου». Επιπλέον, το 34% αναμένει ότι η κλιματική αλλαγή θα έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση ή την κατασκευή νέων μοντέλων.

Αυτή ήταν μια κοινή πεποίθηση μεταξύ των Αντασφαλιστών. Μόνο το 14% των εταιρειών σχεδιάζει να χειριστεί τον κλιματικό κίνδυνο χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες δυνατότητες διαχείρισης κινδύνου. Ο βαθμός στον οποίο θα πρέπει να τροποποιηθούν οι τρέχουσες δυνατότητες είναι πιθανό να οδήγησε στο γεγονός ότι το 62% των εταιρειών θα ήθελε να έχει ένα ενιαίο σύστημα, ικανό να υποστηρίζει τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές γνωστοποιήσεις

Πολλοί ασφαλιστές επιλέγουν να ενεργούν ως «πρωταγωνιστές» στην αγορά, κατανοούν ότι η έγκαιρη υιοθέτηση εθελοντικών πλαισίων τους δίνει μερικά επιπλέον χρόνια για να προετοιμάσουν και να δοκιμάσουν τα συστήματα και τις διαδικασίες τους πριν από αυτό που μπορεί αναπόφευκτα να μετατραπεί σε υποχρεωτική αναφορά. Καθώς περισσότερα δεδομένα γίνονται διαθέσιμα και τα μοντέλα συνεχίζουν να γίνονται πιο εξελιγμένα, οι κλιματικοί κίνδυνοι και οι ευκαιρίες γίνονται καλύτερα κατανοητές και μπορούν να ενσωματωθούν περισσότερο στις στρατηγικές αποφάσεις των ασφαλιστών, δίνοντάς τους ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η ταχεία ενσωμάτωση του κλίματος σε όλες τις πτυχές της επιχείρησης ενός ασφαλιστή, με τα σενάρια για το κλίμα να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, θα δώσει στους ασφαλιστές ένα λειτουργικό πλεονέκτημα και καλύτερες γνώσεις σχετικά με τη διαχείριση των αυξανόμενων κινδύνων για το φυσικό και μεταβατικό κλίμα. Θα ανταποκριθεί επίσης στις αυξανόμενες απαιτήσεις των επενδυτών σε όλο τον κόσμο, που αναζητούν ενημέρωση σχετικά με τις προσεγγίσεις των εταιρειών έναντι του κλιματικού κινδύνου και τις στρατηγικές ενέργειες που λαμβάνονται για την προσαρμογή ή τον μετριασμό του.

Mε πληροφορίες από το reinsurancene.ws