EIAΣ: Σεμινάριο CYBER RISK INSURANCE

σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας 

Τρίτη και Πέμπτη, 6 και 8 Ιουνίου 2023, 16:00 – 19:20 

 Περιγραφή και Θεματολογία

Όλοι ζούμε και εργαζόμαστε, πλέον, στην ψηφιακή εποχή και έχουμε αντιληφθεί, στο σύνολο των διαστάσεών τους, τις επιδράσεις και τις εφαρμογές της ψηφιακής επανάστασης στο περιβάλλον μας, προσωπικό, οικογενειακό, κοινωνικό, οικονομικό και εργασιακό. Οι διαστάσεις αυτές και οι εφαρμογές είναι θετικές, επιτρέπουν άμεση πρόσβαση σε υψηλή τεχνογνωσία, βελτιώνουν αισθητά την παραγωγικότητά μας, καλυτερεύουν ακόμη πιο πολύ τους εργασιακούς μας ορίζοντες και διαμορφώνουν ισχυρότατες βάσεις προόδου και οικονομικής ανάπτυξης. Ταυτοχρόνως, όμως, κακή διαχείριση των δυνατοτήτων της νέας ψηφιακής τεχνολογίας εγκυμονεί κινδύνους και μπορεί να εκθέσει στελέχη και οργανισμούς, ενώ επίσης μπορεί να τους παραβλάψει. Αναφερόμαστε σε κινδύνους που εμφανίζονται στον κυβερνοχώρο, είναι διεθνώς γνωστοί ως Cyber Risks και παραπέμπουν σε πλευρές του ηλεκτρονικού εγκλήματος.  

Ενδεικτικά, στο σημερινό ευμετάβλητο περιβάλλον ο όγκος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουν οι επιχειρήσεις έχει αυξηθεί εκθετικά τα τελευταία χρόνια. Η ανάγκη αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια και την αξιοποίηση αυτών των δεδομένων αποτελεί μεγάλη πρόκληση των επιχειρήσεων σήμερα, τις απασχολεί σοβαρά και επιτάσσει τη συγκρότηση κατάλληλων συστημάτων αποτελεσματικής διοίκησής τους. Η λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων προστασίας για την ασφάλεια των δεδομένων αποτελεί θέμα εξαιρετικής σημασίας τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τους πελάτες τους, καθώς η αρνητική δημοσιότητα γύρω από μια διαρροή δεδομένων λόγω παραβίασης των κανόνων ασφαλείας και η μη σωστή διαχείριση της κατάστασης μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς και να κλονίσει την εταιρική φήμη, σημαντικότατο παράγοντα αναγνωρισιμότητας, κύρους και προόδου των επιχειρήσεων.

Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών έχουν ως εξής:

 • CYBER INSURANCE, τι είναι, τι προσφέρει, διεθνείς τάσεις 
 • Η Ψηφιακή Εποχή και οι διαστάσεις της 
 • Διαδικτυακοί Κίνδυνοι & απειλές
 • Η Έννοια του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
 • Διαχείριση Διαδικτυακών Κινδύνων & απειλών
 • Η Αξιοποίηση της Ασφάλισης Cyber Insurance στη Διαχείριση των Κινδύνων
 • Ασφαλιστικές Καλύψεις, Όροι, Εξαιρέσεις
 • Σύγχρονες Τεχνικές Underwriting, Προτάσεις Ασφάλισης και Πρωτόκολλα Διαδικασιών
 • Cyber Claims
 • Δομή Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Ηλεκτρονικών και Διαδικτυακών Κινδύνων
 • Πολιτική αποτροπής και αντιμετώπισης ηλεκτρονικού εγκλήματος στο Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον και ευρύτερα στο Περιβάλλον των Επιχειρήσεων. 

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο προβλέπει, μεταξύ άλλων, ανάλυση του θεσμικού περιβάλλοντος και της σχετικής νομοθεσίας, αναφορά των πυλώνων της ασφάλισης Cyber Insurance, case studies και βασικά περιπτωσιολογικά παραδείγματα, ανάπτυξη μεθόδων προστασίας από απειλές ηλεκτρονικού εγκλήματος και επαρκή διάδραση με τους συμμετέχοντες, προς τον σκοπό πλήρους κατανόησης του θεματικού αντικειμένου.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε: 

 α. Στελέχη Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που ευθέως ή εμμέσως διαχειρίζονται στοιχεία πελατών, συνεργατών και παρόχων υπηρεσιών και έχει νόημα να γνωρίζουν τους ελλοχεύοντες κινδύνους, το πλαίσιο ασφάλισής τους και τα ενδεικνυόμενα μέτρα κυβερνοασφάλειας και προστασίας από τους κινδύνους αυτούς.

β. Στελέχη των Τομέων Εκδόσεων Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων και Αποζημιώσεων, αλλά ευρύτερα του Τομέως Operations, που διαχειρίζονται θέματα συνδεόμενα με ασφαλιστήρια συμβόλαια πελατών και προκύπτουσες αλλαγές, επαναφορές ή αναλογούσες αποζημιώσεις.

γ. Underwriters και στελέχη των Τομέων Αστικής Ευθύνης που επιθυμούν να εμπλουτίσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους επί θεμάτων Cyber Risk Liability Insurance.  

δ. Στελέχη των Διευθύνσεων Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, Εξυπηρέτησης Πελατών και Μεγάλων Πελατών, που εποπτεύουν ή οι εργασίες τους συνδέονται με Δίκτυα Πωλήσεων, ανάπτυξη πελατολογίων και εξυπηρέτηση πελατών.

ε. Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων, Risk Management, Νομικών Υπηρεσιών και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, που επιθυμούν να εξειδικευθούν περαιτέρω στο θεματικό αντικείμενο του σεμιναρίου.

στ.  Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που επιθυμούν να αποκτήσουν ουσιαστικά εφόδια αξιοποίησης των ευκαιριών της αγοράς ασφαλίσεων ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων και, επίσης, επιθυμούν η άσκηση των εργασιών τους και η εξυπηρέτηση των πελατών τους να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις και στο Κανονιστικό Πλαίσιο της Εποπτικής Αρχής της αγοράς μας. 

ζ. Στελέχη Τραπεζών που ευλόγως έχουν εργασιακό ενδιαφέρον σχετικό με το θέμα του Σεμιναρίου.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους εξής κύριους στόχους: 

 • Επαρκής ενημέρωση και βελτιωτική επιμόρφωση του εκπαιδευτικού κοινού περί των κινδύνων και απειλών στον κυβερνοχώρο. 
 • Η άρτια και τεκμηριωμένη παρουσίαση όσων τέτοιων κινδύνων απειλούν τις επιχειρήσεις, τη λειτουργία και τη φήμη τους.
 • Ανάπτυξη προστατευτικών συστημάτων αποτροπής, αντιμετώπισης και αποτελεσματικής διαχείρισης των παρενεργειών επέλευσης τέτοιων κινδύνων. 
 • Αποδοτική αξιοποίηση του συνόλου των διαστάσεων Cyber Insurance & Risk Management. 
 • Διατύπωση προτάσεων πολιτικής πρόληψης, αποτροπής και αντιμετώπισης ηλεκτρονικού εγκλήματος.

 Επίσης, σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει μία συνολική λύση αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων παραβίασης δεδομένων, επιτρέποντας τόσο στους συμμετέχοντες, όσο και στις επιχειρήσεις τους, να διαχειριστούν την αυξανόμενη ευθύνη τους, λόγω της διαχείρισης μεγάλων ποσοτήτων προσωπικών δεδομένων των πελατών τους, και να μετριάσουν τον κίνδυνο να θιγεί η εταιρική τους φήμη από πιθανή παραβίαση της ασφάλειας των δεδομένων αυτών.

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα έχουν χρηστική και αξιοποιήσιμη πρόσβαση σε πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, ανηρτημένων στην ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα του Ινστιτούτου.  

Εισηγητής Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου 

Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κος Κώστας Βούλγαρης, Διευθυντής των Κλάδων Αστικής Ευθύνης και Χρηματικών Απωλειών της Εταιρείας AIG Hellas. Ο κος Βούλγαρης έχει υπό την ευθύνη του τη διαχείριση μιας εκτεταμένης σειράς προϊοντικών «γραμμών», όπως αυτών της Επαγγελματικής Ευθύνης, της Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης, της Προστασίας έναντι Ηλεκτρονικών Κινδύνων και της Περιβαλλοντικής και Επαγγελματικής Ευθύνης. Είναι Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Ο κος Βούλγαρης είναι τακτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών επί των θεματικών ενοτήτων Cyber Risk και Ευθύνης του Εκπαιδευτικού Προγράμματός του. 

Κόστος Συμμετοχής

 Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €100 
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή 

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €130 
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙAS ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €50 

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2023.

 Σε περιβάλλον webinar 

Η διαδικτυακή παρακολούθηση του σεμιναρίου προϋποθέτει: γραμμή ADSL με ταχύτητα ανώτερη των 2 Mbps, μέσω Η/Υ ή άλλης φορητής συσκευής και σύγχρονο Η/Υ με μοντέρνο Internet browser (τελευταίες εκδόσεις Mozilla, Chrome, Edge, Safari) Προτείνεται να συνδεθείτε από δίκτυο που δεν έχει περιορισμούς στην πρόσβαση ιστοσελίδων όπως συνήθως γίνεται σε εταιρικά περιβάλλοντα.

 

Δυνατότητα Διεξαγωγής σε Ενδοεπιχειρησιακό Περιβάλλον

Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον ενδιαφερομένων Εταιρειών,  

αρκεί ο αριθμός των συμμετοχών να το επιτρέπει.