Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης drones από την Ατλαντική Ένωση

Η επιθυμία της να βρίσκεται πάντα στο κέντρο των τεχνολογικών εξελίξεων αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά της Ατλαντικής Ένωσης.

Ο σύγχρονος χαρακτήρας της αποδεικνύεται από τα πρωτοπόρα και ευέλικτα ασφαλιστικά της προγράμματα, ένα από τα οποία αφορά την ασφάλιση Αστικής Ευθύνης των drones (μη επανδρωμένων αεροσκαφών – ΣμηΕΑ).

Tα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αποτελούν έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο τομέα, καθότι ανοίγουν νέες θέσεις εργασίας, δημιουργούν ευνοϊκότερες συνθήκες σε διάφορους τομείς της Οικονομίας, ενώ δεν πρέπει να μείνει απαρατήρητο ότι τα drones αποτελούν για πολλούς ανθρώπους ένα πολύ ευχάριστο μέσο αναψυχής.

Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, τα drones κατηγοριοποιούνται πλέον με βάση την επικινδυνότητα που επιφέρει η χρήση τους, ανεξάρτητα από το εάν αυτή γίνεται για ψυχαγωγικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς.

Σε κάθε περίπτωση, καλύπτεται η αστική ευθύνη του λήπτη της ασφάλισης για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που τυχόν θα προξενηθούν σε τρίτους από τη λειτουργία και χρήση του ΣμηΕΑ (DRONE), με υπαιτιότητα του χειριστή.

Το συμβόλαιο της Ατλαντικής Ένωσης εξασφαλίζει ιδιαίτερα υψηλά κεφάλαια κάλυψης (οριζόμενα από τη νέα Νομοθεσία) και συγκεκριμένα:

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα): μέχρι €1.000.000
Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα): μέχρι €1.000.000
Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα: μέχρι €150.000
Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας κατ’ έτος: μέχρι €1.000.000

Αξίζει να σημειωθεί ότι υποχρέωση ασφάλισης έναντι τρίτων προκύπτει τόσο στην περίπτωση που το drone χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς σκοπούς, όσο και όταν η χρήση του είναι ιδιωτική, αλλά το σκάφος έχει βάρος ίσο ή μεγαλύτερο των 4 κιλών.

Με βάση τις ανωτέρω αλλαγές, η Ατλαντική Ένωση προχώρησε σε μια αναδιάρθρωση των ασφαλίστρων της ανά κατηγορία drone, ξεκινώντας από τα €80 για την Ανοιχτή Κατηγορία, €245 για την Ειδική και €295 για την Πιστοποιημένη.

Όπως επισημαίνεται καταληκτικά από την Ατλαντική Ένωση, παράλληλα με τις νέες αυτές τιμές, σημαντική είναι η ευκολία πρόσβασης τόσο στην πληροφόρηση όσο και στην αγορά της κάλυψης, μέσω του ευρύτατου Δικτύου έμπειρων Συνεργατών που διαθέτει και με τη βοήθεια των προηγμένων ψηφιακών συστημάτων της.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*