Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ασφάλιση: Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

“Χαμηλές πτήσεις” ασφαλιστικής προστασίας καταγράφουν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως αποτυπώνεται στην έρευνα που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), στο πλαίσιο της Έκθεσης για τις Καταναλωτικές Τάσεις 2022. 

Στη μελέτη συμμετείχαν 9.067 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις από όλη την Ευρώπη. Από την Ελλάδα συμμετείχαν 351 ΜμΕ.

Βασικά συμπεράσματα της μελέτης

Επίπεδο ασφαλιστικής προστασίας

 • Για την περίπτωση φυσικών καταστροφών, το 44% των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων δήλωσαν ότι δεν έχουν κάλυψη. 29% δήλωσαν πλήρως ασφαλισμένες, 23% μερικώς, 1% ανεπαρκώς, ενώ 3% δεν θέλησαν να απαντήσουν. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ε.Ε. ήταν: 38%, 26%, 17%, 2% και 17%.
 • Για την περίπτωση ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων και των μη φυσικών ζημιών, όπως μια απεργία, 89% δήλωσαν ότι δεν έχουν κάλυψη. 5% δήλωσαν πλήρως ασφαλισμένες, 3% μερικώς, 1% ανεπαρκώς, ενώ το 2% δεν απάντησε. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ε.Ε. ήταν: 54%, 14% 13%, 2%, 18%.
 • Σε περίπτωση διακοπής εργασιών για έξι μήνες, λόγω ζημιών που σχετίζονται με μία καταστροφή, μόλις το 7% δηλώνουν πλήρως ασφαλισμένες, 9% μερικώς, 2% ανεπαρκώς, ενώ το 80% δήλωσαν ότι δεν έχουν κάλυψη. 2% δεν απάντησε. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ε.Ε. ήταν: 12%, 12%, 2%, 56% και 18%.
 • Για την περίπτωση Κυβερνοεπίθεσης, το 88% των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν έχουν κάλυψη. 2% δηλώνουν πλήρως ασφαλισμένες, 8% μερικώς, 1% ανεπαρκώς, ενώ 2% δεν απάντησε. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ε.Ε. ήταν: 69%, 8%, 7%, 1% και 15%.

Το 86% των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα θεωρούν ότι τουλάχιστον ένα ασφαλιστικό προϊόν (που επί του παρόντος δεν έχουν) θα ήταν σημαντικό για την εξασφάλιση της οικονομικής τους ευμάρειας (Ε.Ε.: 76%).

Το 14% των συμμετεχόντων δεν θεωρούν σημαντική για την οικονομική τους ευμάρεια μια πρόσθετη ασφάλιση (πέραν της ασφάλισης που ήδη έχουν), έναντι 19% στην Ε.Ε.

Ασφαλιστικές απαιτήσεις

 • Το 9% δήλωσαν ότι υπέβαλαν μία αξίωση, αλλά η αποζημίωση ήταν χαμηλότερη από την αναμενόμενη (Ε.Ε.: 9%).
 • 4% δήλωσε ότι καθυστέρησε πολύ η αξιολόγηση της αξίωσης (Ε.Ε.: 7%).
 • 6% δήλωσε ότι καθυστέρησε πολύ η καταβολή της αποζημίωσης (Ε.Ε.: 6%).
 • 5% δήλωσε ότι η αξίωση απορρίφθηκε για λόγους που δεν ήταν σαφείς (Ε.Ε.: 5%).
 • 5% ακύρωσε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, επειδή απορρίφθηκε μια απαίτηση (Ε.Ε.: 4%).

Το 71% συμφωνεί ή τείνει να συμφωνήσει ότι, σε περίπτωση απαίτησης, θα λάβει αποζημίωση σύμφωνη με την αντίληψη που έχει για την ασφαλιστική κάλυψη (Ε.Ε.: 64%). Αντίθετα, το 27% υποστηρίζει το ακριβώς αντίθετο (16% τείνουν να διαφωνήσουν και 11% διαφωνούν απόλυτα). Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ε.Ε. διαμορφώνονται σε 22% και 10%.

Λόγοι που δεν θα αγόραζαν ή δεν θα ανανέωναν ένα ασφαλιστικό προϊόν

 • 30% γιατί θεωρούν το κόστος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου πολύ υψηλό, σε σύγκριση με την αναμενόμενη ανταποδοτικότητά του και το επίπεδο κινδύνου (Ε.Ε.: 25%).
 • 13% γιατί θεωρούν ότι είναι απίθανο ο ασφαλιστής να πληρώσει σε περίπτωση απαίτησης (Ε.Ε.: 20%).
 • 19% λόγω των υψηλών ασφαλίστρων (Ε.Ε.: 18%).
 • 31% λόγω εισοδηματικών περιορισμών (Ε.Ε.: 16%).
 • 14% λόγω περιορισμένης κάλυψης ή εξαιρέσεων στην κάλυψη (Ε.Ε.: 13%).
 • 11% γιατί δεν κατάλαβαν πλήρως την έκταση της κάλυψης (Ε.Ε.: 12%).
 • 10% γιατί διαπιστώνουν ότι δεν έχει καμία πραγματική επιλογή μεταξύ διαφορετικών ασφαλίστρων (Ε.Ε.: 9%).
 • 19% Άλλο (Ε.Ε.: 20%).
 • 5% απάντησε δεν ξέρω/δεν απαντώ (Ε.Ε.: 13%).

Ασφάλιση και οικονομική συγκυρία

Το 6% των των ΜμΕ ανέφεραν ότι, τα τελευταία 3 χρόνια, ακύρωσαν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, επειδή το ασφάλιστρο αυξήθηκε αδικαιολόγητα (Ε.Ε.: 7%). 2% δήλωσαν ότι πλήρωσαν τα ασφάλιστρα με πίστωση (Ε.Ε.: 3%).

Τάσεις

Σκεπτόμενοι την πανδημία COVID-19, τις φυσικές καταστροφές, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την τρέχουσα οικονομική κατάσταση, το 28% των ΜμΕ δήλωσε ότι πιθανότατα θα αγόραζε ή θα ανανέωνε τα ασφαλιστικά του προϊόντα (Ε.Ε.: 14%). Για το 31% είναι λιγότερο πιθανό (Ε.Ε.: 14%), ενώ το 40% απάντησε ότι δεν θα προχωρούσε σε καμία αλλαγή (Ε.Ε.: 71%).

Το 32% και το 48% των επιχειρήσεων συμφωνεί ή τείνει να συμφωνεί ότι υπάρχουν σήμερα λιγότερες καλύψεις και περισσότερες εξαιρέσεις για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια από ό,τι πριν από τρία χρόνια (Ε.Ε.: 14% και 29%, αντίστοιχα).

Πανευρωπαϊκά…

Από την έρευνα προκύπτει ότι, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις επιλέγουν περισσότερο τις εξής ασφαλίσεις: Γενική αστική ευθύνη (66%), Ασφάλιση επαγγελματικών αυτοκινήτων (61%), Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης / κάλυψη σφαλμάτων και παραλείψεων (52%), Αποζημίωση εργαζομένων (52%), Κάλυψη για υλικές ζημιές από φυσικές καταστροφές (48%).

Για το ποια ασφαλιστικά προϊόντα θεωρούν τα πιο σημαντικά για τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, οι ερωτηθέντες απάντησαν (πολλαπλές απαντήσεις):

 • Κανένα (19%).
 • Εμπορική ασφάλιση περιουσίας και ατυχημάτων με διακοπή εργασιών (16%).
 • Επαγγελματική ασφάλιση περιουσίας και ατυχημάτων χωρίς κάλυψη διακοπής εργασιών (9%).
 • Ασφάλιση διακοπής εργασιών χωρίς ζημιές (8%).
 • Κυβερνοασφάλιση και ασφάλιση δεδομένων (8%).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*