Διεθνής Ένωση Εποπτών Ασφαλίσεων: Ο “όδικος χάρτης” για το 2023-2024

Η Διεθνής Ένωση Εποπτών Ασφαλίσεων (IAIS) δημοσίευσε τον οδικό της χάρτη 2023-2024, ο οποίος περιγράφει το πρόγραμμα εργασίας της IAIS για τα επόμενα δύο χρόνια και καθοδηγείται από το Στρατηγικό Σχέδιο 2020-2024.

«Την περίοδο 2023-2024, η IAIS θα δώσει προτεραιότητα στις προσπάθειες που καταβάλλονται και αφορούν βασικά πολυετή έργα, ενώ παράλληλα θα ανταποκρίνεται στα πολλά παγκόσμια ζητήματα και στις τάσεις που αντιμετωπίζει ο ασφαλιστικός τομέας», δήλωσε η Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της IAIS, Vicky Saporta.

Ο οδικός χάρτης 2023-2024 παρέχει σημαντική συνέχεια στο πρόγραμμα εργασίας της IAIS, με δραστηριότητες που επικεντρώνονται στα εξής:

-Ολοκλήρωση της ανάπτυξης παγκόσμιων προτύπων, ιδίως των Προτύπων Ασφαλιστικών Κεφαλαίων(ICS) για Διεθνώς Ενεργούς Ασφαλιστικούς Ομίλους (IAIG).

-Αξιολόγηση τάσεων και κινδύνων στον παγκόσμιο ασφαλιστικό τομέα – μέσω της Παγκόσμιας Άσκησης Παρακολούθησης (GME) – σημαντικός πυλώνας του Ολιστικού Πλαισίου για την αξιολόγηση και τον μετριασμό του συστημικού κινδύνου (Ολιστικό Πλαίσιο).

-Προώθηση αποτελεσματικών εποπτικών πρακτικών, ιδίως όσον αφορά την ανταπόκριση στις επιταχυνόμενες τάσεις στον παγκόσμιο ασφαλιστικό τομέα. Και

-Υποστήριξη και αξιολόγηση της εφαρμογής συμφωνημένων παγκόσμιων προτύπων και αξιολόγηση της συνολικής και συνεπούς εφαρμογής τους, συμπεριλαμβανομένων των μακροπροληπτικών εποπτικών μέτρων που αποτελούν μέρος του Ολιστικού Πλαισίου.

Η περίοδος 2023-2024 θα είναι σημαντική για αρκετά βασικά έργα μεταρρύθμισης της IAIS, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Πριν από την οριστικοποίηση του ICS, η IAIS θα θέσει σε  δημόσια διαβούλευση το ζήτημα του ICS ως προκαθορισμένη κεφαλαιακή απαίτηση (PCR), θα πραγματοποιήσει αξιολόγηση οικονομικού αντίκτυπου ICS και θα ξεκινήσει μια αξιολόγηση για το εάν η Μέθοδος Συνάθροισης παρέχει συγκρίσιμα αποτελέσματα με το ICS και ως εκ τούτου, θα θεωρείται μια προσέγγιση ισοδύναμη με το αποτέλεσμα για την εφαρμογή του ICS ως PCR. Η IAIS θα διαβουλεύεται επίσης για αναθεωρήσεις βασικών προτύπων που σχετίζονται με το κεφάλαιο και τη φερεγγυότητα που αποτελούν τη βάση του ICS: σχέδιο αναθεωρημένου ICP 14 (Αποτίμηση) και ICP 17 (Κεφαλαιακή επάρκεια).

Μετά την έγκριση του Ολιστικού Πλαισίου IAIS από το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) του Δεκεμβρίου 2022, η IAIS θα συνεχίσει να παρακολουθεί την πιθανή συσσώρευση συστημικού κινδύνου μέσω της GME και να αξιολογεί την εφαρμογή των εποπτικών μέτρων του Ολιστικού Πλαισίου. Με βάση τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του Ολιστικού Πλαισίου, η IAIS θα ξεκινήσει επίσης μια αναθεώρηση ορισμένων προτύπων, για παράδειγμα, για να βελτιώσει τη σαφήνεια της ερμηνείας.

Ταυτόχρονα, θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στους πολυάριθμους αναδυόμενους και επιταχυνόμενους κινδύνους, προκλήσεις και ευκαιρίες που αντιμετωπίζει ο ασφαλιστικός κλάδος, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα, τον κυβερνοχώρο, την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα, την ψηφιακή καινοτομία, της DEI, την οικονομική ένταξη και ζητήματα συμπεριφοράς και πολιτισμού. Συγκεκριμένα, η IAIS θα δημοσιεύσει δύο εκθέσεις που σχετίζονται με τον κυβερνοχώρο και τους επιχειρησιακούς κινδύνους και θα εκδώσει δύο διαβουλεύσεις σχετικά με εποπτικές πρακτικές που σχετίζονται με το κλίμα για να προωθήσει μια παγκόσμια, συνεπή, επαρκή απάντηση στους κινδύνους που ενέχει η κλιματική αλλαγή.

«Στην επόμενη περίοδο, η IAIS θα βασιστεί στα σημαντικά επιτεύγματα του περασμένου έτους, χάρη στη δέσμευση των μελών μας και σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη μας», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της IAIS, Jonathan Dixon.

Διαβάστε τον Οδικό Χάρτη 2023-2024 εδώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*