Εισφορές έως 210 ευρώ για 15.000 εργαζόμενους με τίτλους κτήσης

Ασφαλιστικές εισφορές που δεν θα ξεπερνούν τα 210 ευρώ το μήνα θα κληθούν να καταβάλουν το προσεχές διάστημα οι έως και 15.000 περιστασιακά εργαζόμενοι, με αποδοχές έως και 10.000 ευρώ ετησίως, για τα έτη 2020-2021. Η καταβολή θα γίνει σύμφωνα με πληροφορίες σε περισσότερες από 12 δόσεις.

Από το e-ΕΦΚΑ θα αποσταλούν τις επόμενες εβδομάδες τα σχετικά παραστατικά στους εργοδότες. Η διοίκηση του ηλεκτρονικού ΕΦΚΑ, εξέδωσε χθες εγκύκλιο μετά την εγκατάσταση του απαιτούμενου λογισμικού, για να ξεκινήσει η εκκαθάριση και η σταδιακή αποπληρωμή των ποσών.

Οι ασφαλισμένοι θα κληθούν να αποπληρώσουν τις εισφορές τους σε περισσότερες από 12 δόσεις. Ταυτόχρονα, αναμένεται να ξεκινήσει η ταυτόχρονη καταβολή των τρεχουσών εισφορών από τους εργοδότες μετά την υποβολή ΑΠΔ, όπως γίνεται και για τους υπόλοιπους μισθωτούς.

Πρόκειται για εισφορές οι οποίες θα αναζητηθούν από τις επιχειρήσεις που απασχόλησαν περιστασιακά κάποιον και τον αντάμειψαν με το συγκεκριμένο παραστατικό. Αν και οι εισφορές βαρύνουν τον ασφαλισμένο, αποτελούν δηλαδή μέρος της συμφωνίας για την αμοιβή, υπόχρεος παρακράτησης και απόδοσης είναι ο εκδότης του παραστατικού.

Ο χρόνος ασφάλισης των περιστασιακά απασχολούμενων θα προκύψει από το ύψος των καταβληθεισών εισφορών. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να ξεπερνάει τον ένα μήνα ανά παραστατικό, αποσυνδέοντας στην ουσία το ύψος του παραστατικού από τον ασφαλιστικό χρόνο με τον οποίο αντιστοιχίζεται.

Μετά την επιβολή των εισφορών για τα παραστατικά που εκδόθηκαν τα δύο προηγούμενα χρόνια, θα ακολουθήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ η εκκαθάριση και των εισφορών από παραστατικά που έχουν εκδοθεί το διάστημα από 01.02.2019 έως 31.12.2019 με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο, καθώς ο νόμος του 2017 δεν εφαρμόστηκε.

Εισόδημα έως 10.000 ευρώ ετησίως

Η παρακρατούμενη εισφορά υπέρ κύριας ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ήτοι 155 ευρώ τον μήνα, ενώ η παρακρατούμενη εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 55 ευρώ τον μήνα. Συνολικά, δηλαδή, η παρακρατούμενη εισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 210 ευρώ τον μήνα.

Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να καταβάλουν το 13,33% για τον κλάδο σύνταξης και 6,95% για τον κλάδο υγείας επί της καθαρής αμοιβής που λαμβάνουν (αποφορολογημένη αμοιβή μετά την παρακράτηση 20%).

Οι εισφορές θα πρέπει να παρακρατηθούν από τον εργοδότη και να αποδίδονται μετά την υποβολή ΑΠΔ, όπως γίνεται αντίστοιχα και για τους υπόλοιπους μισθωτούς εργαζόμενους. Δεν είναι υποχρεωμένοι να ενταχθούν στον e-ΕΦΚΑ όσοι αμείβονται με απόδειξη δαπάνης ή τίτλο κτήσης και έχουν ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ.

Παραδείγματα

Πρόσωπο που αμείβεται με Π.Π.Υ. (τίτλο κτήσης) διενεργεί έρευνα για Εταιρεία Στατιστικών Μελετών με ακαθάριστη αμοιβή 10,00€ ανά ερωτηματολόγιο.

Στην διάρκεια ενός μήνα συμπλήρωσε 130 ερωτηματολόγια και το συνολικό ύψος της μηνιαίας αμοιβής ανέρχεται σε 1.300,00€ (130 ερωτ. x 10,00€ = 1.300,00€)

Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, δηλαδή επί της καθαρής μηνιαίας αμοιβής, η οποία προκύπτει μετά την αφαίρεση του φόρου (20%) και του χαρτοσήμου (3,60%). Η καθαρή αξία είναι 1.300,00€ – (1.300,00€ x 23,60%) ήτοι 1.300,00€ – 306,80€ = 993,20€.

Οι ασφαλιστικές εισφορές διαμορφώνονται:

α) Εισφορές για κύρια σύνταξη : 993,20€ x 13,33% = 132,39€, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό των 155,00€, που αντιστοιχεί στις εισφορές της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας για κλάδο κύριας σύνταξης.

β) Εισφορές για υγειονομική περίθαλψη : 993,20€ x 6,95% = 69,03€, η οποία υπερβαίνει το ποσό των 55,00€, που αντιστοιχεί στις εισφορές της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας για κλάδο υγειονομικής περίθαλψης, συνεπώς πρέπει να περιοριστούν στο ποσό εισφορών της 1ης ασφαλιστικής του κλάδου.

Άρα, για το εν λόγω πρόσωπο οι εισφορές που πρέπει να παρακρατηθούν είναι 132,39€ για κύρια σύνταξη και 55,00€ για υγειονομική περίθαλψη.

Σύνολο: 187,39€.

Τι ισχύει για όσους αμείβονται με ΠΠΥ

-Ο χρόνος ασφάλισης για τους εν λόγω απασχολούμενους -επαγγελματίες προκύπτει από τις καταβληθείσες εισφορές και προβλέπεται ότι ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να ξεπερνάει τον ένα μήνα ανά παραστατικό, αποσυνδέοντας στην ουσία το ύψος του παραστατικού από τον ασφαλιστικό χρόνο με τον οποίο αντιστοιχίζεται. Σε συνδυασμό με την αντίστοιχη νομοθεσία του υπουργείου Οικονομικών, προκύπτει ότι ο συνολικός χρόνος ασφάλισης από ΠΠΥ δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες ανά έτος.

-Η χρήση των Παραστατικών Παρεχόμενων Υπηρεσιών δεν μπορεί να γίνει για προφανείς μισθωτές υπηρεσίες. Παραδείγματος χάρη, εάν κάποιος παρέχει εξαρτημένη εργασία σε μαγαζί λιανικής, οφείλει να ασφαλιστεί ως μισθωτός με βάση τις διατάξεις του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και όχι με τίτλο κτήσης, για την απασχόλησή του αυτή.

-Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν ανοικτό δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι) δεν μπορούν να έχουν εισόδημα μέσω Παραστατικών Παρεχόμενων Υπηρεσιών.

Παράδειγμα 1ο

Την 13.10.2022 εκδίδεται Π.Π.Υ. με καθαρή αξία παραστατικού, μετά την αφαίρεση του αναλογούντα φόρου και του χαρτοσήμου 1.843,00€.

Η εισφορά για κύρια σύνταξη είναι 1.843,00€ x 13,33% = 245,68€, ποσό που υπερβαίνει την 1η ασφαλιστική κατηγορία για κύρια σύνταξη, συνεπώς θα παρακρατηθούν 155,00€.

Αντίστοιχα, η εισφορά για υγειονομική περίθαλψη είναι 1.843,00€ Χ 6,95% = 128,09€, ποσό που υπερβαίνει την 1η ασφαλιστική κατηγορία για υγειονομική περίθαλψη, συνεπώς θα παρακρατηθούν 55,00€.

Ο χρόνος ασφάλισης είναι 155,00€/155 = 1 μήνας (25 μέρες)

Ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης είναι η 01.10.2022 και ημερομηνία λήξης η 31.10.2022.

Παράδειγμα 2ο

Την 13.10.2022 εκδίδεται Π.Π.Υ. με καθαρή αξία παραστατικού, μετά την αφαίρεση του αναλογούντα φόρου και του χαρτοσήμου 743,00€.

Η εισφορά για κύρια σύνταξη είναι 743,00€ x 13,33% = 99,05€, ποσό που δεν υπερβαίνει την 1η ασφαλιστική κατηγορία για κύρια σύνταξη, οπότε προκύπτει ως το παρακρατηθέν ποσό εισφοράς για το κλάδο.

Αντίστοιχα, η εισφορά για υγειονομική περίθαλψη είναι 743,00€ Χ 6,95% = 51,64€, ποσό που δεν υπερβαίνει την 1η ασφαλιστική κατηγορία για υγειονομική περίθαλψη.

Ο χρόνος ασφάλισης προκύπτει ως το αποτέλεσμα της σχέσης : 99,05 Χ 25 = 2.476,25/δια 155 = 15,98, οπότε στρογγυλοποιούνται σε 16 ημέρες ασφάλισης.

Ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης είναι η 01.10.2022 και ημερομηνία λήξης η 16.10.2022.

Απογραφή

Τα πρόσωπα που πρόκειται να αμειφθούν με τίτλο κτήσης υποχρεούνται να απογραφούν στο Ενιαίο Μητρώο e – Ε.Φ.Κ.Α. με την ιδιότητα του «Αμειβόμενου με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών», ανεξάρτητα εάν έχουν ήδη απογραφεί ή όχι για άλλη δραστηριότητα – απασχόληση. Αρμόδια υπηρεσία για την απογραφή είναι η Τοπική Διεύθυνση του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου. Ευνόητο είναι ότι, όσοι έχουν απογραφεί ήδη με την ιδιότητα αυτή, δεν υποχρεούνται σε εκ νέου απογραφή εν όψει των νέων διατάξεων.

Για την απογραφή απαιτείται η υποβολή αντιγράφου σύμβασης, ή, στις περιπτώσεις προφορικής συμφωνίας, Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνεται η πρόθεση παροχής υπηρεσιών αμειβόμενου με Παραστατικό Παρεχόμενων Υπηρεσιών. Η διαδικασία της απογραφής διενεργείται άπαξ και ο ασφαλισμένος παραλαμβάνει τη σχετική βεβαίωση που εκδίδεται μέσω της Web εφαρμογής του Ενιαίου Μητρώου του e-ΕΦΚΑ.

Ο αμειβόμενος παραδίδει αντίγραφο της βεβαίωσης απογραφής στον εκδότη/ες του παραστατικού/ών για να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*