Στο μικροσκόπιο η λειτουργική ανθεκτικότητα των ασφαλιστών στον cyber-χώρο

Στο μικροσκόπιο του FSB (Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας), της IAIS (Διεθνής Ένωση Εποπτών Ασφαλίσεων) και άλλων οργανισμών έχει τεθεί το ζήτημα της ασφάλειας των ασφαλιστών στον κυβερνοχώρο. Στο πλαίσιο αυτό, οι οργανισμοί συντάσσουν και δημιουργούν διεθνή πρότυπα για την εποπτεία της λειτουργικής ανθεκτικότητας, προς χρήση από τις τοπικές ρυθμιστικές αρχές.  Παράλληλα εξετάζουν ενδελεχώς ζητήματα που ανακύπτουν από τη χρήση τρίτων παρόχων υπηρεσιών.

Οι αρχές της GFIA με σχετικό κείμενο απαριθμούν τις βασικές αρχές για την αποτελεσματική εποπτεία της λειτουργικής ανθεκτικότητας των ασφαλιστών στον κυβερνοχώρο.

Παράλληλα δίνουν έμφαση σε περιστατικά κατά τα οποία τα ρυθμιστικά μέτρα μπορεί να έχουν αρνητικές ανεπιθύμητες συνέπειες, ιδιαίτερα σε σχέση με τρίτους παρόχους υπηρεσιών.

Ορισμένες από τις αρχές αυτές είναι οι εξής:

1. Η ανάπτυξη διεθνών ρυθμιστικών προτύπων και εγχώριων προσεγγίσεων για τη λειτουργική ανθεκτικότητα στον ασφαλιστικό τομέα πρέπει να βασίζεται σε κινδύνους και αρχές, προκειμένου να δοθεί στις επιχειρήσεις η ευελιξία να αναπτύξουν ένα πλαίσιο που θα ταιριάζει στο δικό τους επιχειρηματικό και λειτουργικό μοντέλο, καθώς και στους κινδύνους disruption που αντιμετωπίζουν.

2. Οι εποπτικές προσεγγίσεις για τη λειτουργική ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού κλάδου  θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες του κλάδου αυτού και να μην υιοθετούνται ακατάλληλα πλαίσια συστημικού κινδύνου που θα προέρχονται από άλλους χρηματοπιστωτικούς τομείς.

3. Κατά τη διαδικασία εποπτείας διεθνώς ενεργών ασφαλιστικών ομίλων που δραστηριοποιούνται σε πολλαπλές δικαιοδοσίες, οι κανόνες λειτουργικής ανθεκτικότητας θα πρέπει να είναι συνεπείς και να επιτρέπουν παγκόσμιες πρακτικές επιχειρησιακής ανθεκτικότητας σε ολόκληρο τον όμιλο.

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ