Γ. Γκούσκος: Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι στο επίκεντρο της φιλοσοφίας του Ομίλου Ευρωπαϊκή Πίστη

Η υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών προς μια βιώσιμη ανάπτυξη, πλέον, θεωρείται απαίτηση από τη νομοθεσία.

Στα σχετικά ερωτήματα που του τέθηκαν για τα κριτήρια του ESG και την ενσωμάτωσή τους στη δομή και λειτουργία της εταιρείας Ευρωπαϊκή Πίστη απάντησε ο κ. Γιώργος Γκούσκος, διευθυντής Προϋπολογισμού & Χρημ/κών Αναφορών (υπεύθυνος για θέματα ΕΚΕ): «Αν για πολλούς οργανισμούς η υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών προς μια βιώσιμη ανάπτυξη θεωρείται απαίτηση, πλέον, από τη νομοθεσία, για την Ευρωπαϊκή Πίστη η δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών στους τρεις πυλώνες Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση (ESG) αποτελεί μέσο αξιολόγησης του αντικτύπου, αλλά και των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει στους πυλώνες αυτούς. 

Εδώ και χρόνια, η Ευρωπαϊκή Πίστη επιδεικνύει μια πλούσια δράση σε όλους τους τομείς των γνωστών δεικτών ESG: στο Περιβάλλον, στην Κοινωνία και στη Διακυβέρνηση. Ειδικότερα, μέσα στο 2021, σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 54 δράσεις Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης, αποδεικνύοντας, για ακόμη μία χρονιά, τη δέσμευση της εταιρείας μας απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, τη συμβολή της στη γενικότερη ευημερία και την ουσιαστική στήριξή μας στις τοπικές κοινότητες και ευπαθείς ομάδες.

 Ενδεικτικά, η Ευρωπαϊκή Πίστη συμμετείχε, με την εκστρατεία #SkepsouAllios, στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων, αποτελώντας τον μοναδικό οργανισμό που εκπροσώπησε τον ελληνικό ασφαλιστικό κλάδο. 

Παράλληλα, η εταιρεία, συνεργαζόμενη με την εταιρεία Plus2feet, μέσω της κοινής δράσης “Walking together”, ανέλαβε την κατασκευή και δωρεά αναπηρικών αμαξιδίων σε ζώα με κινητικά προβλήματα. 

Η εταιρεία δεσμεύεται πως θα συνεχίσει να αποτελεί πρότυπο εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας και θα προσπαθεί πάντα να συμβάλει ενεργά σε ένα καλύτερο “αύριο”. 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της φιλοσοφίας του Ομίλου Ευρωπαϊκή Πίστη, καθώς αποτελεί την ουσιαστική έκφραση της κοινωνικής υπευθυνότητας των επιχειρήσεων. Για τον λόγο αυτό, επί 9 συναπτά έτη, δημοσιεύει Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, στον οποίο επιμετρούνται και παρουσιάζονται οι δείκτες επίδοσής της σε θέματα ESG.

 Όλες οι πρωτοβουλίες-προγράμματα που αναπτύσσει ο όμιλος σχετικά με τις δράσεις ΕΚΕ είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις αρχές του προτύπου ISO 26000, τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του GRI, τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου και τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UN Global Compact και 17 SDGs).

 Η ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στη στρατηγική του ομίλου και η δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών δημιουργεί προστιθέμενη αξία στις παρεχόμενες υπηρεσίες του οργανισμού και ενισχύει τη φήμη και τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της εταιρείας, της κοινωνίας και κάθε τρίτου ενδιαφερόμενου μέρους.

 Ως προς τη σημασία που δίδεται, πλέον, από τους επενδυτές στα θέματα ESG και στον τρόπο που οι εταιρείες ενσωματώνουν στη στρατηγική τους τα κριτήρια αυτά, είναι δεδομένο ότι είναι ολοένα και αυξανόμενη. Συνεπώς, η μέτρηση του κοινωνικού αποτυπώματος είναι εξαιρετικά ωφέλιμη για τον Όμιλο Ευρωπαϊκή Πίστη, καθώς με τον τρόπο αυτό μπορεί να αποδείξει με μετρήσιμο τρόπο το πραγματικό κοινωνικό όφελος και τη συμβολή του στους παγκόσμιους κλιματικούς στόχους.

 Όλοι εμείς στην Ευρωπαϊκή Πίστη παρακολουθούμε και βελτιώνουμε τους δείκτες επίδοσης, με σκοπό να κατανοήσουμε καλύτερα τις επιπτώσεις από τις δραστηριότητες της εταιρείας τα επόμενα χρόνια, καθώς και να ενισχύσουμε υφιστάμενες και να αναπτύξουμε νέες πολιτικές για τη βέλτιστη διαχείριση κινδύνων σε σχέση με το περιβάλλον και την κοινωνία.

 Τέλος, αναλυτικότερα στοιχεία για την επίδοση του ομίλου στα θέματα εταιρικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και τις δράσεις που υλοποιεί ανά άξονα, θα παρουσιαστούν στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για τα έτη 2020 και 2021, η οποία θα δημοσιευθεί στην εταιρική ιστοσελίδα εντός του έτους 2022».

*Από το περιοδικό Insurance World

διαβάστε επίσης: ΕSG: Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες για τις ασφαλιστικές εταιρείες

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*