Nέο εκπαιδευτικό σεμινάριο ΕΙΑΣ

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Ασφαλίσεων Τεχνικών Κινδύνων, Κατασκευαστικών Έργων και Ευθύνης Εργοληπτών

σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης κατά την επιλογή σας

Δευτέρα και Τετάρτη, 18 και 20 Ιανουαρίου 2021, 16:00 – 19:20

Περιγραφή και Θεματολογία

Τα τεχνικά έργα, δημόσια και ιδιωτικά, και η εισαγωγή ή η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και εξοπλισμών, συμβάλλουν πολύ στην ανάπτυξη της οικονομίας μιας χώρας, αφού βελτιώνουν τις υποδομές της, δημιουργούν μεγάλη προστιθέμενη αξία, ενισχύουν την απασχόληση και διαμορφώνουν συνθήκες επίτευξης υψηλότερου οικονομικού αποτελέσματος. Όμως, την ίδια στιγμή εμπεριέχονται κίνδυνοι, που αν επέλθουν, οι επιπτώσεις τους, όχι μόνο μπορεί να αναστείλουν τις συνθήκες ανάπτυξης και το καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές ζημίες, σε περιπέτειες, σε πτωχεύσεις και σε καταστροφές.

Οι Ασφαλίσεις Τεχνικών Κινδύνων είναι, επομένως, απαραίτητες και προστατεύουν έναντι των προηγούμενων απειλών. Μάλιστα, οι σχετιζόμενοι με την ανάληψη και την υλοποίηση τεχνικών έργων, εργολήπτες, αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, κ.ο.κ., έχουν ουσιαστικούς λόγους να επιζητούν κατάλληλους τύπους ασφάλισης που εγγυώνται την προστασία τους έναντι τέτοιων τεχνικών κινδύνων, την προστασία των προσωπικών περιουσιακών τους στοιχείων ή των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεών τους, καθώς και την προστασία τους από ένδικες προσφυγές εναντίον τους, σχετιζόμενες με την επαγγελματική τους ευθύνη, άμεση ή έμμεση καθότι αυτά τα συμβόλαια δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τα συμβόλαια επαγγελματικής ευθύνης.

·             ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

·  Γενικές Αρχές Ασφάλισης Τεχνικών Κινδύνων

·  Εισαγωγή στις Ασφαλιστικές Καλύψεις Τεχνικών Κινδύνων

·  Είδη Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων Τεχνικών Κινδύνων

§ Συμβόλαιο Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

§ Συμβόλαιο Μηχανικών Βλαβών

§ Συμβόλαιο Μηχανολογικού Εξοπλισμού Εργοληπτών

§ Συμβόλαιο Αποπερατωμένων Έργων Πολιτικού Μηχανικού

·  Ασφαλιστήρια Κ.Π.Κ. Εργοληπτών & Συναρμολογήσεως

§ Εφαρμογές των Συμβολαίων

§ Κύρια Χαρακτηριστικά αυτών

§ Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι

§ Εξαιρέσεις

§ Περίοδοι Ασφαλίσεως

§ Ασφαλιζόμενα Αντικείμενα

§ Ασφαλιζόμενα κεφάλαια, Απαλλαγές Συμβολαίου και Τιμολόγηση Κινδύνων

§ Επεκτάσεις καλύψεων, Παραρτήματα

§ Έργα με τεχνικές δυσκολίες

§ Εφαρμογή εργαλείων εκτίμησης κινδύνου στην αξιολόγηση του ρίσκου

·   Ζημίες και Διαχείριση αυτών

·   Κάλυψη Απώλειας Μελλοντικών Κερδών μέσα από το CAR

·   Αναλυτικές αναφορές στην Ευθύνη Εργοληπτών

·   Πρακτικά παραδείγματα και Ανάλυση περιπτώσεων

·   Προτάσεις Ανάπτυξης Ασφαλιστικών Εργασιών

 

·             ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

§  Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που έχουν ως ευρύτερο αντικείμενο τους τις γενικές ασφαλίσεις και ως ειδικό εργασιακό ενδιαφέρον τους τις ασφαλίσεις τεχνικών κινδύνων και αστικής επαγγελματικής ευθύνης εργοληπτών και επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν περαιτέρω και να εμπλουτίσουν την τεχνογνωσία τους.

§  Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που επιθυμούν να εξειδικευθούν στις ασφαλίσεις τεχνικών κινδύνων και στις ασφαλίσεις αστικής επαγγελματικής ευθύνης εργοληπτών.

§  Στελέχη των Διευθύνσεων Operations Γενικών Ασφαλίσεων, Μεγάλων Πελατών, Ομαδικών Ασφαλίσεων, Πωλήσεων, Product Development και Εκπαίδευσης, που επιθυμούν να αναπτύξουν την ασφαλιστική τεχνογνωσία τους επί του θέματος του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και να ενισχύσουν την λειτουργικότητά τους και τις προοπτικές εξέλιξής τους στις επιχειρήσεις τους.

§  Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που αναζητούν τρόπους αποτελεσματικής εισόδου τους στην αγορά ασφαλίσεων τεχνικών κινδύνων και ευθύνης εργοληπτών, προς τον σκοπό πολλαπλασιασμού του πελατολογίου τους και ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου εργασιών τους.

§  Εργολήπτες και Στελέχη Τεχνικών Εταιρειών, που έχουν την ευθύνη ασφαλιστικής κάλυψης των μηχανημάτων και των έργων της εταιρείας τους.

§  Στελέχη και υπαλλήλους Τραπεζών που διαχειρίζονται την χρηματοδότηση τεχνικών εταιρειών και τεχνικών έργων και χρειάζεται να γνωρίζουν το πλαίσιο ασφάλισης τεχνικών κινδύνων, προς τον σκοπό προστασίας των χρηματοδοτικών πόρων.

§  Όσους επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους στα θέματα του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και να ενημερωθούν για τις νεότερες εξελίξεις στις ασφαλιστικές καλύψεις των τεχνικών ασφαλίσεων. 

·             ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Εισηγήτρια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι η κα Θεανώ Τελωνιάτη, Πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και Property, Energy and Marine, Aviation Manager της Ασφαλιστικής Εταιρείας ΑΙG Hellas. Η κα Τελωνιάτη διαθέτει αξιοπρόσεχτη εμπειρία ασφαλίσεων τεχνικών έργων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, διετέλεσε μέλος της υπο-επιτροπής τεχνικών ασφαλίσεων της Ε.Α.Ε.Ε. και εφαρμόζει σύγχρονα μοντέλα εκτίμησης καταστροφικών κινδύνων, ενώ αξιοποιεί εξειδικευμένα εργαλεία τιμολόγησης (PUMA, MR-ET).

·             ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Παρέχεται έκπτωση προεγγραφής 30% επί των αρχικών διδάκτρων, έκπτωση 50% στα Μέλη της EIAS ALUMNI SOCIETY και ειδικές εκπτώσεις υπέρ των Μελών του Ινστιτούτου, ενώ το Σεμινάριο είναι εντεταγμένο στον Λ.Α.Ε.Κ. προς τον σκοπό επιστροφής των διδάκτρων του.

·             ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  Επισυνάπτεται

·             ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

           Επισυνάπτεται

                 Παρακαλούμε να αποστείλετε την Αίτηση Συμμετοχής συμπληρωμένη, σε μορφή EXCEL.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*