Χωρίς ασφαλιστικές εισφορές το έκτακτο ποσό ενίσχυσης σε γιατρούς – νοσηλευτές

Δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές για κανέναν κλάδο ασφάλισης (κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής, υγειονομικής περίθαλψης και συνεισπραττόμενους κλάδους ΟΑΕΔ) η έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε γιατρούς – νοσηλευτές (προσωπικό δομών του Υπ, Υγείας), όπως διευκρινίζεται σε τελευταία εγκύκλιο του ΕΦΚΑ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Διευκρινίσεις σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 4 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, με θέμα «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες προβλέφθηκε, για το έτος 2020, η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στο πάσης φύσεως προσωπικό των νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας και άλλων δομών του υπουργείου Υγείας, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, παρέχει έγγραφο του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Kατόπιν τούτου -και με αφορμή σχετικά ερωτήματα από υπηρεσίες μισθοδοσίας νοσοκομείων και άλλων υγειονομικών δομών σχετικά με το εάν η εν λόγω έκτακτη οικονομική ενίσχυση υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης- διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Με την υπ’ αριθμ. 10/2020 εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, όπως είναι γνωστό, δόθηκαν οδηγίες για την υπαγωγή των δημοσίων υπαλλήλων, λειτουργών και στελεχών του δημόσιου τομέα, των ΝΠΔΔ κ.λπ., στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και την απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα από τις διατάξεις του Ν. 4670/2020.

Με την εν λόγω εγκύκλιο, μεταξύ άλλων, παρασχέθηκαν οδηγίες και διευκρινίσεις για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών των υπαλλήλων που υπηρετούν με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) και αμείβονται είτε με το ενιαίο μισθολόγιο (Ν. 4354/2015 όπως ισχύει) και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 7 του Νόμου αυτού είτε με το ειδικό μισθολόγιο (Ν. 4472/2017), όπως ισχύει.

Ειδικότερα, στην ενότητα 7 της εν λόγω εγκυκλίου, διευκρινίστηκε ότι, στην περίπτωση αμοιβών ή αποζημιώσεων τις οποίες λαμβάνουν τα ανωτέρω πρόσωπα για την παροχή πρόσθετου έργου ή υπηρεσίας, πέραν των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους, δεν θα διενεργούνται, από 1/07/2018 και εφεξής, ασφαλιστικές κρατήσεις κύριας, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής και υγειονομικής περίθαλψης ούτε για τους συνεισπραττόμενους κλάδους του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), εφόσον οι αμοιβές/αποζημιώσεις αυτές δεν καταβάλλονται με πάγιο και συστηματικό τρόπο, ούτως ώστε να προσιδιάζουν στην έννοια των τακτικών αποδοχών.

Κατόπιν των ανωτέρω αναφερθέντων, κατ’ αναλογία, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση, που καταβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΠΝΠ 75/30-03-2020, για το έτος 2020, στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στους φορείς, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο εν λόγω άρθρο- είτε υπηρετεί σε αυτούς με σχέση εργασίας δημοσίου είτε ιδιωτικού δικαίου και αμείβεται είτε με το ενιαίο είτε με το ειδικό μισθολόγιο (Ν. 4354/2015 και Ν. 4472/2017, αντίστοιχα), είναι ειδικού σκοπού και χορηγείται, λόγω των εξαιρετικών εργασιών που παρέχει το εν λόγω προσωπικό για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και, ως εκ τούτου, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές για κανέναν κλάδο ασφάλισης (κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής, υγειονομικής περίθαλψης και συνεισπραττόμενους κλάδους ΟΑΕΔ).

Επί της ανωτέρω έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης επιβάλλεται:

α) στους ασφαλισμένους του τ. Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (τ. ΤΠΔΥ), νυν κλάδος εφάπαξ παροχών του e-ΕΦΚΑ, η ειδική εισφορά ποσοστού 1% και

β) στους μετόχους του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) κράτηση 2%.