Αδειες στις ασφαλιστικές για παρατάσεις ημερομηνιών

Της Ελενας Ερμείδου

Ενέργειες για να στηρίξει τις ασφαλιστικές των κρατών-μελών της ΕΕ, τις εποπτικές αρχές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς αποφάσισε να πραγματοποιήσει η Διεθνής Ενωση Εποπτείας Ασφάλισης (IAIS) με στόχο την προστασία των ασφαλισμένων και την διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στον κόσμο.

Στα πρότυπα του πλαισίου εκτίμησης και διαχείρισης μελλοντικών κινδύνων που έχει αναπτύξει, η IAIS θα μελετήσει τους κινδύνους του Covid-19, προκειμένου να αξιολογήσει τον αντίκτυπο που θα προκαλέσει ο ιός στον ασφαλιστικό τομέα

H IAIS, επίσης σε συνεργασία με το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB), θα επανεξετάσει τα χρονοδιαγράμματα του 2020 για την εφαρμογή του Ολιστικού Πλαισίου για τον μετριασμό του συστημικού κινδύνου στον  ασφαλιστικό τομέα.

H IAIS θα επανεξετάσει και θα προσαρμόσει τα χρονοδιαγράμματα για τη συλλογή εμπιστευτικών δεδομένων για τα κεφαλαιακά πρότυπα Insurance Capital Standard (ICS), καθώς επίσης και για την μέθοδο συλλογής  Aggregation Method (AM). Ως το πρώτο βήμα για την λήψη μέτρων, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι 31 Οκτωβρίου ενώ θα παρακολουθεί τις εξελίξεις ώστε να υπάρξουν περισσότερες τροποποιήσεις, αν χρειαστεί.

Τα σχέδια για τα νέα Κεφαλαιακά Πρότυπα ICS θα επανεξεταστούν πριν τον Ιούλιο του 2020.

Τέλος το IAIS αναβάλλει  τα σχέδια για την υποβολή και έκδοση εγγραφών που αφορούν την εποπτεία, οδηγίες και πρακτικές, για τους επόμενους έξι μήνες.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*