Δήμος Πολυμενίδης: Η ανοδική πορεία της ERGO δεν είναι συμπτωματική

Έχουμε ξεκινήσει σημαντικές επενδύσεις για τις μελλοντικές προκλήσεις

Ο σύγχρονος CFO οφείλει και πρέπει να αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, καθώς οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει είναι πολλές και ο ρόλος που αναλαμβάνει εξαιρετικά περίπλοκος.

Όπως αναφέρει στο iw ο κ. Δήμος Πολυμενίδης, διευθυντής του Τομέα Χρηματοοικονομικών & Διοικητικών Λειτουργιών της ERGO Ασφαλιστικής, πρέπει, πέραν όλων των υπόλοιπων προσόντων, να είναι «οπλισμένος» με ικανότητες να παρακολουθεί το πώς αλλάζουν και εξελίσσονται οι τάσεις στην αγορά, να έχει τη δυνατότητα να αμφισβητεί και να ελέγχει την ορθότητα άλλων διευθυντικών προτάσεων και αποφάσεων κ.ο.κ.

iw? Ποιος είναι ο ρόλος του σύγχρονου CFO σε μια ασφαλιστική; Οι διευρυμένες αρμοδιότητές του επηρεάζουν και διαμορφώνουν τις στρατηγικές μιας εταιρείας;

απ. Ο ρόλος του σύγχρονου CFO στο επιχειρησιακό περιβάλλον έχει εξελιχθεί, μετασχηματισθεί και καταστεί πιο απαιτητικός και καθοριστικός για την πορεία της εταιρείας. Οι αρμοδιότητες όσο και οι ευθύνες του, λόγω της εφαρμογής νέων κανονιστικών και εποπτικών απαιτήσεων, όπως αυτές της Φερεγγυότητας ΙΙ, είναι πολύ πιο διευρυμένες, συμβάλλοντας καθοριστικά τόσο στη διαμόρφωση όσο και στην εφαρμογή της επιχειρησιακής στρατηγικής.

Έτσι, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, οι CFO οφείλουν, πέραν των βασικών χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων για τη διαχείριση των κινδύνων, της ρευστότητας και τον έλεγχο του κόστους, να διαθέτουν ένα πιο ευρύ φάσμα δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Πρέπει να διαθέτουν τις ικανότητες να παρακολουθούν το πώς αλλάζουν και εξελίσσονται οι τάσεις στην αγορά, τη δυνατότητα να αμφισβητούν και να ελέγχουν την ορθότητα άλλων διευθυντικών προτάσεων και αποφάσεων, καθώς και να διατηρούν μια ισχυρή σχέση και συνεργασία με τους εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες της εταιρείας. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι σε θέση να παρέχουν προς τη διοίκηση έγκαιρη και σαφή πληροφόρηση, καθώς και επιπλέον ποιοτική ανάλυση, η οποία και είναι απαραίτητη στην ορθή λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Με άλλα λόγια, ο σύγχρονος CFO αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διοικητικής ομάδας της κάθε εταιρείας, όπου, σε συνεργασία με τον CEO και τους διευθυντές των τεχνικών και εμπορικών λειτουργιών, συνεισφέρει στη διαμόρφωση της εταιρικής στρατηγικής.

iw? Ποιο είναι, σύμφωνα με τη δική σας στρατηγική, το επιδιωκόμενο μοντέλο λειτουργίας της εταιρείας σας;

απ. Οι ασφαλιστικές εταιρείες, παγκοσμίως, διαχειρίζονται υψηλού μεγέθους κεφάλαια, τόσο ίδια όσο και πελατών τους. Η ERGO είναι ένας από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους στη Γερμανία και την Ευρώπη, με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 132 δισ. ευρώ.

Στην Ελλάδα, η εταιρεία παρουσιάζει εξαιρετικά αποτελέσματα και μια σταθερά αναπτυξιακή πορεία τα τελευταία χρόνια, η οποία δεν είναι συμπωματική, αλλά αποτέλεσμα ουσιαστικής και συστηματικής συλλογικής προσπάθειας. Έργο μας είναι η διατήρηση της βέλτιστης ισορροπίας ρίσκου και απόδοσης προς το συμφέρον των πελατών μας αλλά και των μετόχων μας. Σε αυτό, φυσικά, μας υποστηρίζει και η τεχνογνωσία που λαμβάνουμε από τη μητρική μας, η οποία ανήκει στη Munich Re, έναν από τους κορυφαίους παγκοσμίως αντασφαλιστές και φορείς ανάληψης ασφαλιστικού κινδύνου.

Στόχος μας, στο ήδη επιτυχημένο μοντέλο λειτουργίας μας, είναι να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες και να εντάξουμε τυποποιημένες και αυτοματοποιημένες διαδικασίες, οι οποίες θα μας βοηθήσουν να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες προκλήσεις. Νέες τεχνολογίες που θα αποσκοπούν στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε προς τους πελάτες μας, τους συνεργάτες μας, αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας μας.

iw? Σε ένα οικονομικό περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση πόσο εύκολα μπορεί να εξασφαλιστεί και πόσο σημαντική είναι για μια εταιρεία;

απ. Σύμφωνα με όσα είπαμε και πιο πάνω, το κανονιστικό πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ επιφορτίζει τον ρόλο του CFO με επιπλέον ευθύνες και αρμοδιότητες. Η κεφαλαιακή επάρκεια και η οικονομική θέση των εταιρειών υπολογίζεται πλέον με έναν ιδιαίτερα σύνθετο τρόπο, ο οποίος μάλιστα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες.

Η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση και ενημέρωση τόσο των CFOs όσο και όλων των στελεχών που απαρτίζουν τις χρηματοοικονομικές λειτουργίες μιας εταιρείας είναι όχι μόνο σημαντική, αλλά και επιβεβλημένη.

Στη σημερινή εποχή, η πληροφόρηση είναι πολύπλευρη και πολυδιάστατη. Παρέχεται από διαδικτυακά μέσα αλλά και μέσω ενώσεων, όπως για παράδειγμα αυτήν της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Θεωρώ πως η οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί πλέον να εξασφαλιστεί εύκολα μέσω των συγκεκριμένων διαύλων επικοινωνίας από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Πολύ δε περισσότερο από τις πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρείες σε σύγκριση με τις αμιγώς ελληνικές, οι οποίες πιστεύω πως έχουν και ένα επιπλέον πλεονέκτημα, αυτό της εσωτερικής πληροφόρησης από τη μητρική τους εταιρεία.

Η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες έγκαιρης προετοιμασίας, αλλά και αποτελεσματικής συμμόρφωσης των εταιρειών στις συνεχείς μεταβολές του κανονιστικού, εποπτικού, οικονομικού και φορολογικού πλαισίου.

iw? Ψηφιακός μετασχηματισμός, data governance: Πώς βοηθά τους οικονομικούς διευθυντές ως εργαλείο η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών;

απ. Η ραγδαία εξέλιξη των νέων τεχνολογιών κάνει επιβεβλημένη την ανάγκη ένταξής τους στις διαδικασίες κάθε εταιρείας, καθώς θα επιφέρει ριζικές αλλαγές σε όλους τους τομείς λειτουργίας της.

H σημασία της τεχνολογίας και κυρίως των εργαλείων ανάλυσης στη «μεταμόρφωση» τόσο της οικονομικής λειτουργίας όσο και ευρύτερα της εταιρείας αυξάνεται συνεχώς. Τα δεδομένα (data) ανέκαθεν κατείχαν κεντρική θέση στη λήψη αποφάσεων και στην οικονομική ανάλυση των CFOs, οι οποίοι τώρα αναγνωρίζουν πως η ανάλυση των μεγάλων δεδομένων, γνωστών και ως big data analytics, είναι αυτή που θα βοηθήσει στη δημιουργία νέων ιδεών, για καλύτερες αποφάσεις και στρατηγικές επιχειρηματικές κινήσεις.

Ο όγκος, λοιπόν, και ο πλούτος της ποιότητας των πληροφοριών που παρέχονται μέσω των νέων ψηφιακών εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας βοηθούν στη σωστή και έγκαιρη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Παράλληλα, δίνουν τη δυνατότητα να λειτουργούμε “proactively”, δηλαδή να ενεργούμε προληπτικά βελτιώνοντας τη λειτουργία του οργανισμού και ενισχύοντας την ικανότητα της έγκαιρης επίλυσης προβλημάτων.

Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν, πλέον, τον βασικό σύμμαχό μας για την εξασφάλιση της μελλοντικής βιωσιμότητας μιας επιχείρησης.

iw? Ποιες είναι οι κορυφαίες προκλήσεις με τις οποίες έρχεστε αντιμέτωποι και ποιες προτεραιότητες θέτετε για την εταιρεία;

απ. Η χρηματοοικονομική κατάσταση και φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιρειών, τα νέα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικών Αναφορών (ΔΠΧΑ 9, ΔΠΧΑ 17 και ΔΠΧΑ 16) και ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελούν κορυφαίες προκλήσεις και τα βασικά στρατηγικά διλήμματα που απασχολούν την πλειοψηφία των διοικήσεων των ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών.

Συγκεκριμένα, το ΔΠΧΑ 16, που έχει τεθεί σε εφαρμογή ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2019 και αφορά στις μισθώσεις, δεν έχει τύχει αντίστοιχης προσοχής από τις ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς μόλις πρόσφατα άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι μπορεί να υπάρχουν επιπτώσεις στις εποπτικές καταστάσεις που υποβάλλουν σύμφωνα με το Solvency II.

Ως προς τα ΔΠΧΑ 9 και 17, η επικείμενη εφαρμογή τους από την 1η Ιανουαρίου 2022 αποτελεί τη μεγάλη πρόκληση των ασφαλιστικών εταιρειών για τα επόμενα χρόνια. Εκ πρώτης όψεως, το χρονικό διάστημα έναρξης της εφαρμογής τους φαίνεται επαρκές για μια σωστή και καλή προετοιμασία. Ωστόσο, ο συνδυασμός του όγκου των εργασιών, η πολυπλοκότητα των προτύπων, οι πόροι σε εκπαιδευμένο προσωπικό και σε λογιστικά και αναλογιστικά μηχανογραφικά συστήματα, τα οποία θα εκτελούν τους απαραίτητους υπολογισμούς για τα πρότυπα, συνηγορούν στο ότι το διάστημα αυτό θα είναι ιδιαίτερα απαιτητικό για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Τέλος, όπως ανέφερα και πιο πάνω, το ζήτημα του ψηφιακού μετασχηματισμού των ασφαλιστικών εταιρειών και ο τρόπος υιοθέτησης και εφαρμογής των νέων τεχνολογιών στις εταιρικές λειτουργίες αποτελεί μία από τις κορυφαίες προκλήσεις της ασφαλιστικής αγοράς, και όχι μόνο.

Ειδικά για τις χρηματοοικονομικές λειτουργίες, η ψηφιακή τεχνολογία θέτει στη διάθεσή μας τα απαραίτητα εργαλεία, που θα μας επιτρέψουν να παρέχουμε πιο άμεση και ολιστική πληροφόρηση στη Διοίκηση για όλες τις υπόλοιπες βασικές λειτουργίες της εταιρείας. Η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων αυτών προϋποθέτει επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες, αλλά και στην εξεύρεση, εκπαίδευση και διατήρηση του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού.

Εμείς, στην ERGO Ασφαλιστική, προετοιμαζόμαστε ήδη προς αυτήν την κατεύθυνση κι έχουμε ξεκινήσει σημαντικές επενδύσεις για τις μελλοντικές προκλήσεις, με τη στήριξη και τη βοήθεια των εταιρειών του ομίλου μας, της ERGO και της Munich Re. Έργο μας, από την ηγετική θέση της αγοράς που κατέχουμε, είναι να προσαρμοστούμε στα δεδομένα της νέας ψηφιακής εποχής, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τους πελάτες και συνεργάτες μας, θωρακίζοντάς τους ακόμη περισσότερο μπροστά στην αβεβαιότητα του μέλλοντος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*