meeting, ασφαλιστική, στατιστική

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις ασφαλίσεις Πιστώσεων και Εγγυήσεων

Τρίτη και Πέμπτη, 10 και 12 Δεκεμβρίου 2019, 16:00 – 19:20

Καθώς η τραπεζική χρηματοδότηση των επιχειρήσεων εξακολουθεί να είναι δυσχερής, οι ασφαλίσεις Πιστώσεων και Εγγυήσεων συνιστούν αξιοπρόσεκτο «εργαλείο» επίλυσης του προβλήματος, προς όφελος της επιχειρησιακής ανάπτυξης και προόδου. Αποκτούν, μάλιστα, ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς προστατεύουν τις επιχειρήσεις έναντι του κινδύνου έκθεσής τους σε ανείσπρακτες οφειλές, οι οποίες πλέον θεωρούνται δυσβάστακτες, αφού εκτιμώνται σε ποσοστό 40% του ενεργητικού τους.

Συνεπώς το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Πιστώσεων και Εγγυήσεων του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, προτείνεται ως πραγματικά επίκαιρο και αξιοποιήσιμο, αφού προσφέρει εξειδικευμένη ασφαλιστική τεχνογνωσία, ικανή να οδηγήσει σε διέξοδο μείζονα προβλήματα χρηματοδότησης του συνόλου των επιχειρήσεων της Χώρας μας και, έτσι, να συμβάλει προς την κατεύθυνση περαιτέρω ανάπτυξης των εργασιών της αγοράς μας, με όχημα το καινοτομικό αυτό «εργαλείο» των Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων. 

  • ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

α. Η Ένταση και η Έκταση του Χρηματοδοτικού Προβλήματος των Επιχειρήσεων

β. Οι Παρενέργειες του Προβλήματος των Ανείσπρακτων Οφειλών στην Ανάπτυξη των Επιχειρήσεων

γ. Οι Λύσεις των Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων

δ. Βασικές Έννοιες Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων

ε. Συνήθεις Τρόποι Διακανονισμού Πληρωμών

στ. Βασικές Κατηγορίες Πιστώσεων και Εγγυήσεων

ζ. Προσέγγιση και Ανάλυση του Πιστωτικού Κινδύνου

η. Όριο και Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες

θ. Μέθοδοι Κατανομής και Διαχείρισης του Κινδύνου

ι. Γενικές Αρχές 

ια. Μέθοδοι τιμολόγησης (επί κύκλου εργασιών και επί μηνιαίων  υπολοίπων)

ιβ. Ζημίες και διαχείριση

ιγ. Factoring και Ασφάλιση πιστώσεων

ιδ. Ανάλυση τύπων και χρήσης εγγυητικών επιστολών

ιε. Πρακτικά παραδείγματα, Ανάλυση Περιπτώσεων και Ασκήσεις

ιστ. Επιχειρηματολογία Ανάπτυξης Πωλήσεων Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων

 

  • ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

α. Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να αποκτήσουν ευρεία και χρηστική τεχνογνωσία Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων ή να την εμπλουτίσουν περαιτέρω.

β. Στελέχη και υπαλλήλους Ασφαλιστικού Underwriting και ειδικότερα Underwriting επιχειρήσεων, που είτε επιθυμούν εύλογα να εξειδικευθούν περαιτέρω στις εν λόγω ασφαλίσεις, είτε επιθυμούν να διαπλατύνουν τους εργασιακούς τους ορίζοντες.

γ. Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων, Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Ομαδικών Ασφαλίσεων, Product Development, Risk Management, Αντασφαλίσεων και Operations, που εύλογα επιθυμούν να βελτιώσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους επί των Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων, ώστε να διαχειρίζονται ακόμη πιο άρτια σχετικές πλευρές των εργασιακών καθηκόντων τους.

δ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που αναζητούν τρόπους δυναμικής εισόδου τους στην αγορά των Επιχειρήσεων, με κατάλληλο «όχημα» τις Ασφαλίσεις Πιστώσεων και Εγγυήσεων, προς τον σκοπό πολλαπλασιασμού του πελατολογίου τους και της ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου εργασιών τους.

ε. Ιδιοκτήτες και Στελέχη Επιχειρήσεων, που έχουν την ευθύνη ασφαλιστικής κάλυψης των επιχειρήσεών τους έναντι των κινδύνων που τις απειλούν, με εξειδικευμένο δείκτη προστασίας τους τις Ασφαλίσεις Πιστώσεων και Εγγυήσεων.

στ. Στελέχη Τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα ή διαχειρίζονται την χρηματοδότηση επιχειρήσεων, οπότε οφείλουν να γνωρίζουν το πλαίσιο Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων, προς τον σκοπό σωστής καθοδήγησης και προστασίας των επιχειρησιακών πελατών τους.

ζ. Όσους επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους επί των θεμάτων του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και να ενημερωθούν για τις πρόσφατες εξελίξεις των Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων.  

  • ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κος Γιώργος Βερούσης, Distribution Channels and Relations Manager της Εταιρείας EULER HERMES HELLAS, μέλος του Ομίλου EULER HERMES της ALLIANZ Group. Ο κος Βερούσης ξεκίνησε την επαγγελματική σταδιοδρομία του στις Ασφαλίσεις Μεγάλων Επιχειρήσεων και στον Τομέα Bancassurance της Εμπορικής Τράπεζας. Ακολούθως το έτος 1996 εντάχθηκε στην ΦΟΙΝΙΞ Πιστώσεων και Εγγυήσεων. Έκτοτε, κατά την επαγγελματική του διαδρομή, κατέχει διευθυντικές θέσεις ευθύνης, ενώ έχει στο ενεργητικό του πλέον των επτακοσίων (700) ωρών εκπαιδευτικών παρουσιάσεων σχετικών με τα θεματικά αντικείμενα των Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων.

  • ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Παρέχεται έκπτωση προεγγραφής 30% επί των αρχικών διδάκτρων, έκπτωση 50% στα Μέλη της EIAS ALUMNI SOCIETY και ειδικές εκπτώσεις υπέρ των Μελών του Ινστιτούτου, ενώ το Σεμινάριο είναι εντεταγμένο στον Λ.Α.Ε.Κ. προς τον σκοπό επιστροφής των διδάκτρων του.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*